Cặp vợ chồng ở Bắc Ninh thuê hơn 100 oto rồi…đem bán lấy 50 tỷ tiêu xài

Cặp vợ chồng ở Bắc Ninh thuê hơn 100 oto rồi…đem bán lấy 50 tỷ tiêu xài

T̼h̼u̼ê̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ r̼ồ̼i̼ l̼à̼m̼ gi̼-ả̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼, v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g H̼o̼à̼n̼g T̼i̼ế̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ (B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼) c̼ù̼n̼g đ̼ồ̼n̼g ph̼ạ̼m̼ đ̼ã̼ c̼ầ̼m̼ c̼ố̼, b̼á̼n̼ 7̼0̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼, t̼h̼u̼ l̼ợ̼i̼ b̼-ấ̼t̼ c̼h̼-í̼n̼h̼ 4̼0̼ t̼ỉ̼ đ̼ồ̼n̼g.

N̼gà̼y 2̼0̼/3̼, t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ừ̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼ v̼ụ̼ á̼n̼;̼ r̼a̼ qu̼yế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ạ̼m̼ gi̼ữ̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ H̼o̼à̼n̼g T̼i̼ế̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ (3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼); C̼h̼u̼ T̼h̼u̼ý̼ H̼ằ̼n̼g (3̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼, v̼ợ̼ V̼i̼ệ̼t̼) v̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ H̼o̼à̼n̼g M̼i̼n̼h̼ (2̼1̼ t̼u̼ổ̼i̼, c̼ù̼n̼g ở̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼, t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼) v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ l̼à̼m̼ gi̼-ả̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼, t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼u̼ c̼ủ̼a̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ n̼h̼à̼ n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ể̼ l̼ừ̼a̼ đ̼ả̼o̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼o̼ạ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

blank

C̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g V̼i̼ệ̼t̼ c̼ù̼n̼g t̼-a̼n̼g v̼-ậ̼t̼ c̼ủ̼a̼ v̼-ụ̼ á̼-n̼ – Ả̼n̼h̼:̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼

T̼h̼e̼o̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ c̼ủ̼a̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼, d̼o̼ l̼ư̼ờ̼i̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g, l̼ạ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼ b̼ờ̼i̼, V̼i̼ệ̼t̼, H̼ằ̼n̼g v̼à̼ M̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ b̼à̼n̼ b̼ạ̼c̼ n̼h̼a̼u̼ l̼à̼m̼ gi̼-ả̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ đ̼ể̼ c̼h̼i̼ế̼m̼ đ̼o̼ạ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼. T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼, v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g V̼i̼ệ̼t̼ t̼h̼u̼ê̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼, T̼P H̼à̼ N̼ộ̼i̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼ỉ̼n̼h̼ l̼â̼n̼ c̼ậ̼n̼.

S̼a̼u̼ đ̼ó̼, V̼i̼ệ̼t̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g ph̼ầ̼n̼ m̼ề̼m̼ c̼h̼ỉ̼n̼h̼ s̼ử̼a̼, c̼ắ̼t̼ gh̼é̼p, l̼à̼m̼ gi̼-ả̼ C̼M̼N̼D̼ v̼à̼ s̼ổ̼ h̼ộ̼ k̼h̼ẩ̼u̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ủ̼ s̼ở̼ h̼ữ̼u̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ r̼ồ̼i̼ t̼h̼u̼ê̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ gi̼-ả̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ đ̼ă̼n̼g k̼í̼ c̼á̼c̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼ê̼. T̼i̼ế̼p đ̼ó̼, V̼i̼ệ̼t̼ s̼o̼ạ̼n̼ h̼ợ̼p đ̼ồ̼n̼g c̼h̼u̼yể̼n̼ n̼h̼ư̼ợ̼n̼g x̼e̼ ô̼t̼ô̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ủ̼ x̼e̼ c̼h̼o̼ t̼h̼u̼ê̼ s̼a̼n̼g c̼h̼o̼ H̼ằ̼n̼g, M̼i̼n̼h̼ v̼à̼ gi̼-ả̼ c̼h̼ữ̼ k̼ý̼, d̼ấ̼u̼ v̼â̼n̼ t̼a̼y c̼ủ̼a̼ c̼h̼ủ̼ x̼e̼.

blank

C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ s̼ố̼ ô̼ t̼ô̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g V̼i̼ệ̼t̼ t̼h̼u̼ê̼ r̼ồ̼i̼ m̼a̼n̼g đ̼i̼ b̼á̼n̼, c̼ầ̼m̼ c̼ố̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ t̼ớ̼i̼ h̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼ c̼h̼i̼ế̼c̼

V̼ớ̼i̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ s̼ố̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ gi̼-ả̼ t̼r̼ê̼n̼, t̼í̼n̼h̼ t̼ừ̼ c̼u̼ố̼i̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼2̼0̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y, c̼á̼c̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g đ̼ã̼ c̼ầ̼m̼ c̼ố̼, b̼á̼n̼ h̼ơ̼n̼ 7̼0̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼ c̼á̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼, t̼h̼u̼ l̼ợ̼i̼ b̼-ấ̼t̼ c̼h̼-í̼n̼h̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 4̼0̼ t̼ỉ̼ đ̼ồ̼n̼g. H̼i̼ệ̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼ gi̼ữ̼ 7̼1̼ x̼e̼ ô̼t̼ô̼, 1̼0̼4 b̼ộ̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ l̼i̼ê̼n̼ qu̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼ gi̼-ả̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ đ̼ể̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ l̼ừ̼a̼ đ̼ả̼o̼ c̼h̼.i̼ế̼m̼ đ̼.o̼ạ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ ph̼á̼t̼ đ̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ t̼ì̼m̼ b̼ị̼ h̼ạ̼i̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼h̼ê̼m̼ h̼à̼n̼g c̼h̼ụ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼o̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g V̼i̼ệ̼t̼ – H̼ằ̼n̼g t̼h̼u̼ê̼ t̼ô̼ ô̼ v̼à̼ b̼ị̼ đ̼e̼m̼ b̼á̼n̼.

M̼ở̼ r̼ộ̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, s̼a̼u̼ gầ̼n̼ 1̼ t̼h̼á̼n̼g ph̼á̼t̼ đ̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ t̼ì̼m̼ b̼ị̼ h̼-ạ̼i̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g V̼i̼ệ̼t̼ – H̼ằ̼n̼g c̼ù̼n̼g đ̼ồ̼n̼g b̼ọ̼n̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼ê̼, đ̼e̼m̼ b̼á̼n̼, c̼ầ̼m̼ c̼ố̼ h̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼ ô̼ t̼ô̼, t̼h̼u̼ l̼ờ̼i̼ b̼-ấ̼t̼ c̼h̼-í̼n̼h̼ l̼ê̼n̼ t̼ớ̼i̼ h̼ơ̼n̼ 5̼0̼ t̼ỉ̼ đ̼ồ̼n̼g

blank

H̼o̼à̼n̼g T̼i̼ế̼n̼ V̼i̼ệ̼t̼ t̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼-i̼ề̼u̼ t̼r̼-a̼ Ả̼n̼h̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼u̼n̼g c̼ấ̼p

T̼h̼e̼o̼ t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼u̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼, V̼i̼ệ̼t̼, H̼ằ̼n̼g v̼à̼ M̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ b̼à̼n̼ b̼ạ̼c̼ n̼h̼a̼u̼ l̼à̼m̼ gi̼-ả̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ đ̼ể̼ c̼h̼-i̼ế̼m̼ đ̼-o̼ạ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

T̼ừ̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g t̼h̼á̼n̼g 1̼0̼.2̼0̼2̼0̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼á̼n̼g 2̼.2̼0̼2̼1̼, V̼i̼ệ̼t̼, H̼ằ̼n̼g v̼à̼ M̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼ê̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ c̼ủ̼a̼ h̼à̼n̼g l̼o̼ạ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼, H̼à̼ N̼ộ̼i̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ l̼â̼n̼ c̼ậ̼n̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼, V̼i̼ệ̼t̼ t̼h̼u̼ê̼ L̼â̼m̼, T̼â̼m̼, D̼ư̼ơ̼n̼g l̼à̼m̼ gi̼-ả̼ gi̼ấ̼y c̼h̼ứ̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ă̼n̼g k̼ý̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼, c̼ò̼n̼ H̼ằ̼n̼g v̼à̼ M̼i̼n̼h̼ l̼à̼m̼ gi̼-ả̼ h̼ợ̼p đ̼ồ̼n̼g c̼h̼u̼yể̼n̼ n̼h̼ư̼ợ̼n̼g t̼ừ̼ c̼h̼ủ̼ x̼e̼ ô̼ t̼ô̼ c̼h̼o̼ t̼h̼u̼ê̼ s̼a̼n̼g t̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ r̼ồ̼i̼ m̼a̼n̼g x̼e̼ đ̼i̼ c̼ầ̼m̼ c̼ố̼ v̼à̼ b̼á̼n̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼i̼a̼ n̼h̼a̼u̼ t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼.

blank

C̼h̼u̼ T̼h̼ú̼y H̼ằ̼n̼g t̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ đ̼-i̼ề̼u̼ t̼r̼-a̼ Ả̼n̼h̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼u̼n̼g c̼ấ̼p

N̼go̼à̼i̼ r̼a̼, 3̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ l̼à̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ L̼â̼m̼ (2̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼, ở̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼), Đ̼i̼n̼h̼ V̼ă̼n̼ D̼ư̼ơ̼n̼g (2̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼) Đ̼i̼n̼h̼ V̼ă̼n̼ T̼â̼m̼ (3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼) c̼ù̼n̼g ở̼ h̼u̼yệ̼n̼ K̼i̼m̼ S̼ơ̼n̼, t̼ỉ̼n̼h̼ N̼i̼n̼h̼ B̼ì̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị̼ t̼ạ̼m̼ gi̼ữ̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ L̼à̼m̼ gi̼-ả̼ c̼o̼n̼ d̼ấ̼u̼, t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼u̼ h̼o̼ặ̼c̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼ k̼h̼á̼c̼ c̼ủ̼a̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼, t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼.

H̼i̼ệ̼n̼, c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼ gi̼ữ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 7̼6̼ ô̼t̼ô̼ b̼ị̼ c̼á̼c̼ n̼gh̼i̼ ph̼ạ̼m̼ c̼h̼-i̼ế̼m̼ đ̼-o̼ạ̼t̼.

blank

K̼h̼á̼m̼ x̼é̼t̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p c̼h̼ỗ̼ ở̼ c̼ủ̼a̼ L̼â̼m̼, T̼â̼m̼, D̼ư̼ơ̼n̼g, C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼ t̼h̼u̼ gi̼ữ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ gi̼ấ̼y t̼ờ̼, t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼u̼, c̼o̼n̼ d̼ấ̼u̼ gi̼-ả̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ qu̼a̼n̼ n̼h̼à̼ n̼ư̼ớ̼c̼.

T̼í̼n̼h̼ t̼ớ̼i̼ n̼gà̼y 1̼2̼.4̼, C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ B̼ắ̼c̼ N̼i̼n̼h̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼ gi̼ữ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 7̼6̼ ô̼ t̼ô̼ c̼á̼c̼ l̼o̼ạ̼i̼ m̼à̼ n̼h̼ó̼m̼ b̼ị̼ c̼a̼n̼ đ̼ã̼ l̼-ừ̼a̼ đ̼-ả̼o̼, c̼h̼i̼-ế̼m̼ đ̼-o̼ạ̼t̼.

Nguồn:https://thanhnien.vn/thoi-su/cap-vo-chong-o-bac-ninh-da-thue-hon-100-o-to-dem-ban-lay-50-ti-1367282.html

blank

T - IA dfsdf