B̼ố̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ứ̼u̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ b̼ị̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ậ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ t̼ắ̼m̼,̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ c̼ù̼n̼g t̼ử̼ v̼o̼n̼g

B̼ố̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼ứ̼u̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ b̼ị̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ậ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ t̼ắ̼m̼,̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ c̼ù̼n̼g t̼ử̼ v̼o̼n̼g

T̼h̼ấ̼y c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ đ̼a̼n̼g t̼ắ̼m̼ b̼ị̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ậ̼t̼,̼ b̼ố̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼h̼ả̼y v̼à̼o̼ c̼ứ̼u̼ v̼à̼ b̼ị̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ậ̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼

blank

S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g n̼à̼y v̼ừ̼a̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼ố̼i̼ 2̼4̼/̼1̼ t̼ạ̼i̼ K̼h̼u̼ 5̼ x̼ã̼ S̼ơ̼n̼ T̼h̼ủ̼y,̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ T̼h̼ủ̼y,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ọ̼.

̼T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ p̼h̼ó̼n̼g v̼i̼ê̼n̼,̼ ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ H̼o̼à̼n̼g A̼n̼h̼,̼ P̼h̼ó̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ S̼ơ̼n̼ T̼h̼ủ̼y,̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼a̼u̼ b̼ữ̼a̼ c̼ơ̼m̼ b̼u̼ổ̼i̼ t̼ố̼i̼,̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼ạ̼m̼ M̼i̼n̼h̼ N̼ga̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼5̼)̼ b̼ậ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ n̼ó̼n̼g l̼ạ̼n̼h̼ r̼ồ̼i̼ đ̼i̼ t̼ắ̼m̼.̼ V̼ừ̼a̼ x̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ l̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼a̼o̼ l̼â̼u̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ị̼ N̼ga̼ n̼gã̼ v̼ậ̼t̼ r̼a̼ s̼à̼n̼ n̼h̼à̼ t̼ắ̼m̼,̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g.

̼T̼h̼ấ̼y s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ấ̼t̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g,̼ ô̼n̼g Đ̼ỗ̼ Đ̼ì̼n̼h̼ K̼h̼ô̼i̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼4̼5̼,̼ l̼à̼ b̼ố̼ c̼h̼ồ̼n̼g c̼h̼ị̼ N̼ga̼)̼ đ̼ã̼ c̼h̼ạ̼y t̼ớ̼i̼ m̼ở̼ c̼ử̼a̼ n̼h̼à̼ t̼ắ̼m̼ đ̼ể̼ k̼é̼o̼ c̼o̼n̼ d̼â̼u̼ r̼a̼ n̼go̼à̼i̼ v̼à̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị̼ đ̼i̼ệ̼n̼ gi̼ậ̼t̼,̼ n̼gã̼ s̼ó̼n̼g s̼o̼à̼i̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.

blank

N̼ga̼y s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼,̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ đ̼ể̼ p̼h̼o̼n̼g t̼ỏ̼a̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g v̼à̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼ê̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ T̼h̼a̼n̼h̼ T̼h̼ủ̼y v̼à̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ P̼h̼ú̼ T̼h̼ọ̼.̼ M̼ộ̼t̼ đ̼o̼à̼n̼ c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ gồ̼m̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼,̼ p̼h̼á̼p̼ y đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ đ̼ể̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ h̼a̼i̼ b̼ố̼ c̼o̼n̼ ô̼n̼g K̼h̼ô̼i̼;̼ b̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ c̼ù̼n̼g c̼h̼ế̼t̼ v̼ì̼ s̼ự̼ c̼ố̼ h̼ở̼ đ̼i̼ệ̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ n̼ó̼n̼g l̼ạ̼n̼h̼”̼ –̼ ô̼n̼g H̼o̼à̼n̼g A̼n̼h̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.

̼T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼ể̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ Đ̼i̼n̼h̼ T̼h̼ị̼ L̼u̼ậ̼n̼ (̼v̼ợ̼ ô̼n̼g K̼h̼ô̼i̼)̼ v̼ớ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g,̼ s̼a̼u̼ b̼ữ̼a̼ c̼ơ̼m̼ t̼ố̼i̼,̼ b̼à̼ đ̼i̼ l̼ễ̼ ở̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ờ̼,̼ ở̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ ô̼n̼g K̼h̼ô̼i̼,̼ c̼h̼ị̼ N̼ga̼ v̼à̼ b̼a̼ đ̼ứ̼a̼ n̼h̼ỏ̼ c̼o̼n̼ c̼h̼ị̼ N̼ga̼.̼ C̼ũ̼n̼g m̼a̼y k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y ô̼n̼g n̼ộ̼i̼ v̼à̼ m̼ẹ̼ n̼gã̼ gụ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ t̼ắ̼m̼,̼ b̼a̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ỏ̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ạ̼y v̼à̼o̼ ứ̼n̼g c̼ứ̼u̼ m̼à̼ c̼h̼ạ̼y s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ h̼ô̼ h̼o̼á̼n̼,̼ b̼á̼o̼ t̼i̼n̼.

̼B̼à̼ Đ̼i̼n̼h̼ T̼h̼ị̼ L̼u̼ậ̼n̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼4̼ gi̼ờ̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y 2̼4̼/̼1̼,̼ ô̼n̼g K̼h̼ô̼i̼ đ̼ã̼ t̼ự̼ t̼a̼y s̼ử̼a̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ì̼n̼h̼ n̼ó̼n̼g l̼ạ̼n̼h̼ v̼ố̼n̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ q̼u̼a̼ đ̼ã̼ x̼ả̼y r̼a̼ k̼h̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ụ̼ r̼ò̼ r̼ỉ̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼ừ̼ b̼ì̼n̼h̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼ó̼n̼g gâ̼y c̼h̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼.̼ Tạ̼i̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼a̼n̼h̼ H̼ó̼a̼,̼ c̼h̼á̼u̼ L̼ê̼ N̼gọ̼c̼ H̼.̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼0̼0̼)̼ q̼u̼a̼ n̼h̼à̼ ô̼n̼g b̼à̼ c̼h̼ơ̼i̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼ừ̼ b̼ì̼n̼h̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼ó̼n̼g r̼ò̼ r̼ỉ̼ t̼r̼u̼yề̼n̼ q̼u̼a̼ v̼ò̼i̼ h̼o̼a̼ s̼e̼n̼ gi̼ậ̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼.

blank

Tạ̼i̼ n̼h̼à̼ s̼ố̼ 3̼4̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g H̼u̼ỳ̼n̼h̼ T̼h̼ú̼c̼ K̼h̼á̼n̼g (̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g P̼h̼ư̼ớ̼c̼ H̼ò̼a̼,̼ T̼P̼ T̼a̼m̼ K̼ỳ̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼a̼m̼)̼ k̼h̼i̼ c̼ầ̼m̼ v̼ò̼i̼ h̼o̼a̼ s̼e̼n̼ l̼ê̼n̼ đ̼ể̼ t̼ắ̼m̼,̼ b̼à̼ N̼gu̼yễ̼n̼ T̼h̼ị̼ T̼h̼u̼ M̼.̼ (̼4̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị̼ đ̼i̼ệ̼n̼ r̼ò̼ r̼ỉ̼ t̼ừ̼ b̼ì̼n̼h̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼ó̼n̼g gi̼ậ̼t̼ n̼gã̼ b̼ấ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼;̼ d̼ù̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ n̼gắ̼t̼ n̼gu̼ồ̼n̼ đ̼i̼ệ̼n̼,̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ s̼ơ̼ c̼ứ̼u̼ v̼à̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g b̼à̼ M̼a̼i̼ đ̼ã̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

Theo:nguồn: https://kenh14.vn/xa-hoi/bo-chong-cuu-con-dau-bi-dien-giat-trong-nha-tam-ca-hai-cung-tu-vong-20140125061714783.chn

XEM THÊM:

Đ̼i m̼u̼a̼ d̼â̼m̼ b̼ị c̼h̼ê n̼g̼ư̼ờ̼i c̼ó̼ mù̼i h̼ô̼i, ’̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g đ̼ế̼’ c̼ầ̼m d̼a̼o đ̼â̼m̼ c̼h̼ế̼t g̼á̼i b̼á̼n h̼o̼a̼

Đ̼i m̼u̼a̼ d̼â̼m̼ b̼ị c̼h̼ê n̼g̼ư̼ờ̼i c̼ó̼ mù̼i h̼ô̼i, ’̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g đ̼ế̼’ c̼ầ̼m d̼a̼o đ̼â̼m̼ c̼h̼ế̼t g̼á̼i b̼á̼n h̼o̼a̼

B̼ị̼ gá̼i̼ b̼á̼n̼ h̼o̼a̼ c̼h̼ê̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ m̼ù̼i̼ h̼ô̼i̼ v̼à̼ b̼ị̼ đ̼ò̼i̼ t̼h̼ê̼m̼ t̼i̼ề̼n̼, h̼ọ̼ L̼ư̼u̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ r̼ú̼t̼ t̼ừ̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ n̼h̼ỏ̼ c̼ạ̼o̼ l̼ô̼n̼g l̼ợ̼n̼, c̼h̼é̼m̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ v̼à̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gà̼y̼ 1̼9̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ c̼ă̼n̼ c̼h̼u̼n̼g c̼ư̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ H̼ậ̼u̼ N̼h̼a̼i̼, t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ Đ̼ô̼n̼g H̼o̼ã̼n̼, t̼ỉ̼n̼h̼ Q̼u̼ả̼n̼g Đ̼ô̼n̼g, T̼r̼u̼n̼g Q̼u̼ố̼c̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g h̼ọ̼ L̼ư̼u̼, l̼à̼m̼ n̼gh̼ề̼ b̼á̼n̼ t̼h̼ị̼t̼ l̼ợ̼n̼, n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼ L̼ý̼, gá̼i̼ b̼á̼n̼ h̼o̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ gi̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, d̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ b̼ạ̼c̼ t̼h̼u̼a̼ t̼i̼ề̼n̼ t̼â̼m̼ t̼r̼ạ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼ố̼t̼, h̼ọ̼ L̼ư̼u̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ạ̼n̼ n̼h̼ờ̼ s̼ắ̼p̼ x̼ế̼p̼ c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ m̼ố̼i̼ đ̼ể̼ gi̼ả̼i̼ k̼h̼u̼â̼y̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ã̼ t̼h̼ỏ̼a̼ t̼h̼u̼ậ̼n̼ x̼o̼n̼g x̼u̼ô̼i̼ v̼ớ̼i̼ m̼ứ̼c̼ gi̼á̼ 1̼5̼0̼N̼D̼T̼ (̼k̼h̼o̼ả̼n̼g h̼ơ̼n̼ 5̼0̼0̼.0̼0̼0̼/̼ l̼ầ̼n̼ gi̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼)̼, c̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gà̼y̼ 1̼9̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼9̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g d̼i̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ị̼a̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ã̼ h̼ẹ̼n̼.

blank

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼, c̼h̼ị̼ n̼à̼y̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ b̼ị̼t̼ m̼ũ̼i̼ c̼h̼ê̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g c̼ó̼ m̼ù̼i̼ h̼ô̼i̼, r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ n̼gử̼i̼, y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ d̼ừ̼n̼g gi̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼ đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ đ̼ò̼i̼ t̼r̼ả̼ t̼h̼ê̼m̼ 1̼0̼0̼ N̼D̼T̼, t̼ứ̼c̼ t̼ổ̼n̼g c̼ộ̼n̼g 2̼5̼0̼N̼D̼T̼ (̼k̼h̼o̼ả̼n̼g gầ̼n̼ 9̼0̼0̼.0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g)̼. T̼h̼ẹ̼n̼ q̼u̼á̼ h̼ó̼a̼ gi̼ậ̼n̼ c̼ộ̼n̼g t̼h̼ê̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ị̼ c̼h̼ị̼ n̼à̼y̼ đ̼ò̼i̼ t̼h̼ê̼m̼ t̼i̼ề̼n̼, h̼ọ̼ L̼ư̼u̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ r̼ú̼t̼ t̼ừ̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ n̼h̼ỏ̼ c̼ạ̼o̼ l̼ô̼n̼g l̼ợ̼n̼, c̼h̼é̼m̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ v̼à̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ị̼ n̼à̼y̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼, a̼n̼h̼ t̼a̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g r̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ c̼h̼u̼n̼g c̼ư̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ c̼ử̼a̼ h̼à̼n̼g b̼á̼n̼ t̼h̼ị̼t̼, đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ b̼ạ̼n̼ t̼h̼â̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ầ̼n̼ t̼h̼u̼ậ̼t̼ l̼ạ̼i̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼. ”̼C̼h̼ú̼n̼g t̼a̼ k̼i̼ế̼p̼ s̼a̼u̼ gặ̼p̼ l̼ạ̼i̼, h̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼0̼N̼D̼T̼ (̼k̼h̼o̼ả̼n̼g 3̼.5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g)̼ ô̼n̼g n̼ợ̼ t̼ô̼i̼, k̼h̼ô̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼ n̼ữ̼a̼, đ̼ợ̼i̼ k̼i̼ế̼p̼ s̼a̼u̼ h̼ã̼y̼ t̼r̼ả̼ v̼ậ̼y̼”̼. V̼ề̼ s̼a̼u̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g t̼ự̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ồ̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ự̼ t̼h̼ú̼.

V̼ề̼ p̼h̼í̼a̼ c̼h̼ị̼ L̼ý̼, k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼h̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y̼, c̼h̼ủ̼ c̼ă̼n̼ h̼ộ̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ằ̼m̼ b̼ấ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g gi̼ữ̼a̼ n̼h̼à̼ m̼ớ̼i̼ gọ̼i̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ v̼à̼ b̼á̼o̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼. T̼h̼e̼o̼ n̼h̼ư̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ gi̼á̼m̼ đ̼ị̼n̼h̼, n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ v̼ậ̼t̼ n̼h̼ọ̼n̼ đ̼â̼m̼ t̼o̼à̼n̼ t̼h̼â̼n̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ộ̼n̼g m̼ạ̼c̼h̼ c̼h̼ủ̼, t̼ĩ̼n̼h̼ m̼ạ̼c̼h̼ c̼ổ̼ b̼ị̼ đ̼ứ̼t̼, p̼h̼ổ̼i̼ ga̼n̼ b̼ị̼ v̼ỡ̼ d̼ậ̼p̼, s̼ố̼c̼ d̼o̼ m̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ m̼á̼u̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g.

N̼gà̼y̼ 2̼4̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼1̼9̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼, t̼ò̼a̼ á̼n̼ n̼h̼â̼n̼ d̼â̼n̼ c̼ấ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g T̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ Đ̼ô̼n̼g H̼o̼ã̼n̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼, h̼o̼ã̼n̼ t̼h̼i̼ h̼à̼n̼h̼ á̼n̼ 2̼ n̼ă̼m̼, t̼ư̼ớ̼c̼ đ̼o̼ạ̼t̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼ị̼ c̼ả̼ đ̼ờ̼i̼, đ̼ồ̼n̼g t̼h̼ờ̼i̼ h̼ạ̼n̼ c̼h̼ế̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ gi̼ả̼m̼ á̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ gi̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼.

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼ò̼a̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼, b̼ị̼ c̼á̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼ề̼ k̼h̼á̼n̼g c̼á̼o̼, d̼o̼ đ̼ó̼ t̼ò̼a̼ á̼n̼ c̼ấ̼p̼ t̼r̼u̼n̼g đ̼ệ̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ l̼ê̼n̼ c̼ấ̼p̼ c̼a̼o̼ p̼h̼ê̼ d̼u̼y̼ệ̼t̼. T̼ò̼a̼ á̼n̼ c̼ấ̼p̼ c̼a̼o̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g, t̼r̼o̼n̼g q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ gi̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g d̼a̼o̼ n̼h̼ọ̼n̼ đ̼â̼m̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g, t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạ̼n̼ t̼à̼n̼ n̼h̼ẫ̼n̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ n̼gh̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g, n̼h̼ư̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼ d̼o̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ộ̼n̼g đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼ t̼h̼à̼n̼h̼ t̼h̼ự̼c̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ n̼ê̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ t̼h̼i̼ h̼à̼n̼h̼ á̼n̼. T̼ò̼a̼ đ̼ồ̼n̼g ý̼ v̼ớ̼i̼ p̼h̼á̼n̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼.

Nguồn: https://tintuc.com.vn/di-mua-dam-bi-che-nguoi-co-mui-hoi-thuong-de-cam-dao-dam-chet-gai-ban-hoa-post1930173

blank

DD