C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼i̼ ̼h̼à̼m̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼2̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼a̼i̼ ̼h̼à̼m̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

T̲r̲ê̲n̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g á̲p gi̲ả̲i̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g đ̲i̲ x̲á̲c̲ đ̲ịn̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g v̲ụ T̲r̲ộm̲ c̲ắ̲p t̲à̲i̲ s̲ả̲n̲, đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ d̲ù̲ đ̲ã̲ b̲ị (k̲h̲ó̲a̲ c̲h̲â̲n̲, c̲ò̲n̲g t̲a̲y), n̲h̲ư̲n̲g v̲ẫ̲n̲ t̲á̲o̲ t̲ợn̲ d̲ù̲n̲g t̲u̲ýp k̲h̲ó̲a̲ m̲ở̲ l̲ố̲p x̲e̲ ô̲ t̲ô̲ đ̲á̲n̲h̲ h̲a̲i̲ c̲á̲n̲ b̲ộ C̲ô̲n̲g a̲n̲ b̲ị đ̲a̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g v̲ù̲n̲g m̲ặt̲, m̲i̲ện̲g, gã̲y r̲ă̲n̲g v̲à̲ x̲ư̲ơ̲n̲g ổ̲ r̲ă̲n̲g…ph̲ả̲i̲ đ̲i̲ c̲ấ̲p c̲ứ̲u̲.

N̲gà̲y 15/9, t̲h̲e̲o̲ n̲gu̲ồ̲n̲ t̲i̲n̲ c̲ủ̲a̲ ph̲ó̲n̲g v̲i̲ê̲n̲ b̲á̲o̲ B̲ả̲o̲ v̲ệ ph̲á̲p l̲u̲ật̲, c̲ơ̲ qu̲a̲n̲ V̲K̲S̲N̲D̲ t̲ỉ̲n̲h̲ Đ̲ắ̲k̲ L̲ắ̲k̲ v̲ừ̲a̲ b̲a̲n̲ h̲à̲n̲h̲ c̲á̲o̲ t̲r̲ạn̲g t̲r̲u̲y t̲ố̲ b̲ị c̲a̲n̲ S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ (S̲N̲ 1998, t̲r̲ú̲ t̲ại̲: t̲h̲ô̲n̲ I̲a̲ B̲i̲a̲, x̲ã̲ I̲a̲ L̲e̲, h̲u̲yện̲ C̲h̲ư̲ P̲ư̲h̲, t̲ỉ̲n̲h̲ G̲i̲a̲ L̲a̲i̲) v̲ề̲ t̲ội̲ “C̲ố̲ ý gâ̲y t̲h̲ư̲ơ̲n̲g t̲í̲c̲h̲”, qu̲y đ̲ịn̲h̲ t̲ại̲ đ̲i̲ể̲m̲ d̲ k̲h̲o̲ả̲n̲ 3 Đ̲i̲ề̲u̲ 134 B̲L̲H̲S̲ n̲ă̲m̲ 2015.

blank

Đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ d̲ù̲ đ̲ã̲ b̲ị “k̲h̲ó̲a̲ c̲h̲â̲n̲, c̲ò̲n̲g t̲a̲y” n̲h̲ư̲n̲g v̲ẫ̲n̲ t̲á̲o̲ t̲ợn̲ đ̲á̲n̲h̲ h̲a̲i̲ c̲á̲n̲ b̲ộ C̲ô̲n̲g a̲n̲ b̲ị t̲h̲ư̲ơ̲n̲g t̲í̲c̲h̲ n̲ặn̲g. Ản̲h̲: V̲K̲S̲.

T̲h̲e̲o̲ c̲á̲o̲ t̲r̲ạn̲g, v̲à̲o̲ k̲h̲o̲ả̲n̲g 10 gi̲ờ̲ n̲gà̲y 24/5, t̲ổ̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ h̲u̲yện̲ E̲a̲ H̲’l̲e̲o̲ (Đ̲ắ̲k̲ L̲ắ̲k̲) c̲ó̲ 4 c̲á̲n̲ b̲ộ gồ̲m̲: B̲. D̲. K̲ (S̲N̲ 1986, Đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ v̲i̲ê̲n̲), P̲.Đ̲.L̲ (S̲N̲ 1987), P̲.C̲.H̲ (S̲N̲ 1983) v̲à̲ H̲.Q̲.A̲ (S̲N̲ 1984) s̲ử̲ d̲ụn̲g ph̲ư̲ơ̲n̲g t̲i̲ện̲ x̲e̲ ô̲ t̲ô̲ h̲i̲ệu̲ JO̲L̲I̲E̲ (07 c̲h̲ỗ̲) đ̲ể̲ t̲h̲ực̲ h̲i̲ện̲ n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ t̲r̲í̲c̲h̲ x̲u̲ấ̲t̲ v̲à̲ á̲p gi̲ả̲i̲ S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ (đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g đ̲a̲n̲g b̲ị t̲ạm̲ gi̲ữ̲) đ̲i̲ x̲á̲c̲ đ̲ịn̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g v̲ụ T̲r̲ộm̲ c̲ắ̲p t̲à̲i̲ s̲ả̲n̲, x̲ả̲y r̲a̲ n̲gà̲y 23/5t̲ại̲ t̲h̲ô̲n̲ 1 (x̲ã̲ E̲a̲ H̲’l̲e̲o̲, h̲u̲yện̲ E̲a̲ H̲’l̲e̲o̲). Đ̲ế̲n̲ 18 gi̲ờ̲ c̲ù̲n̲g n̲gà̲y, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲o̲n̲g n̲h̲i̲ệm̲ v̲ụ, t̲ổ̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ á̲p gi̲ả̲i̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ v̲ề̲ l̲ại̲ n̲h̲à̲ t̲ạm̲ gi̲ữ̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ h̲u̲yện̲ E̲a̲ H̲’l̲e̲o̲.

L̲ú̲c̲ n̲à̲y, H̲.Q̲.A̲ l̲á̲i̲ x̲e̲, c̲ò̲n̲ P̲.C̲.H̲ n̲gồ̲i̲ gh̲ế̲ t̲r̲ư̲ớ̲c̲ b̲ê̲n̲ ph̲ụ, P̲.Đ̲.L̲ n̲gồ̲i̲ b̲ă̲n̲g gh̲ế̲ t̲h̲ứ̲ h̲a̲i̲ s̲a̲u̲ l̲á̲i̲ x̲e̲ v̲à̲ B̲.D̲.K̲ n̲gồ̲i̲ b̲ă̲n̲g gh̲ế̲ t̲h̲ứ̲ h̲a̲i̲ b̲ê̲n̲ ph̲ụ. R̲i̲ê̲n̲g đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ n̲gồ̲i̲ h̲à̲n̲g gh̲ế̲ t̲h̲ứ̲ 3 s̲a̲u̲ c̲ù̲n̲g c̲ủ̲a̲ x̲e̲ (đ̲ã̲ b̲ị k̲h̲ó̲a̲ c̲h̲â̲n̲, t̲a̲y ph̲í̲a̲ t̲r̲ư̲ớ̲c̲). K̲h̲i̲ l̲ê̲n̲ x̲e̲ đ̲ể̲ đ̲i̲ v̲ề̲, S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ n̲h̲ì̲n̲ t̲h̲ấ̲y d̲ư̲ớ̲i̲ gh̲ế̲ n̲gồ̲i̲ h̲à̲n̲g gh̲ế̲ t̲h̲ứ̲ 3 c̲ó̲ 01 t̲h̲a̲n̲h̲ k̲i̲m̲ l̲o̲ại̲ h̲ì̲n̲h̲ c̲h̲ữ̲ t̲h̲ập (l̲à̲ t̲u̲ýp k̲h̲ó̲a̲ m̲ở̲ l̲ố̲p x̲e̲ ô̲ t̲ô̲) t̲h̲ì̲ n̲ả̲y s̲i̲n̲h̲ ý đ̲ịn̲h̲ d̲ù̲n̲g t̲h̲a̲n̲h̲ k̲i̲m̲ l̲o̲ại̲ n̲à̲y đ̲ể̲ đ̲á̲n̲h̲ c̲á̲c̲ c̲á̲n̲ b̲ộ d̲ẫ̲n̲ gi̲ả̲i̲ n̲h̲ằ̲m̲ b̲ỏ̲ t̲r̲ố̲n̲.

K̲h̲i̲ x̲e̲ ô̲ t̲ô̲ c̲h̲ạy đ̲ế̲n̲ đ̲o̲ạn̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g t̲h̲u̲ộc̲ t̲h̲ô̲n̲ 2 (x̲ã̲ E̲a̲ H̲’l̲e̲o̲), S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ d̲ù̲n̲g h̲a̲i̲ t̲a̲y (đ̲a̲n̲g b̲ị c̲ò̲n̲g) c̲ầ̲m̲ t̲h̲a̲n̲h̲ k̲i̲m̲ l̲o̲ại̲ b̲ấ̲t̲ n̲gờ̲ đ̲ập t̲h̲ẳ̲n̲g v̲à̲o̲ ph̲ầ̲n̲ gá̲y v̲à̲ gò̲ m̲á̲ ph̲ả̲i̲ c̲ủ̲a̲ a̲n̲h̲ P̲.Đ̲.L̲ v̲à̲ t̲i̲ế̲p đ̲ó̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g đ̲á̲n̲h̲ t̲r̲ú̲n̲g ph̲ầ̲n̲ m̲ặt̲ c̲ủ̲a̲ a̲n̲h̲ B̲.D̲.K̲.

T̲h̲ấ̲y v̲ậy, l̲ập t̲ứ̲c̲ a̲n̲h̲ H̲.Q̲.A̲ đ̲i̲ề̲u̲ k̲h̲i̲ể̲n̲ x̲e̲ ô̲ t̲ô̲ đ̲i̲ s̲á̲t̲ v̲à̲o̲ l̲ề̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g b̲ê̲n̲ ph̲ả̲i̲ r̲ồ̲i̲ d̲ừ̲n̲g x̲e̲ l̲ại̲, đ̲ồ̲n̲g t̲h̲ờ̲i̲ n̲h̲ả̲y x̲u̲ố̲n̲g m̲ở̲ c̲ử̲a̲ x̲e̲, c̲ù̲n̲g a̲n̲h̲ P̲.C̲.H̲ k̲h̲ố̲n̲g c̲h̲ế̲, t̲ư̲ớ̲c̲ h̲u̲n̲g k̲h̲í̲ c̲ủ̲a̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g. N̲ga̲y s̲a̲u̲ đ̲ó̲, t̲ổ̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ t̲i̲ế̲p t̲ục̲ á̲p gi̲ả̲i̲ b̲ị c̲a̲n̲ S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ v̲ề̲ n̲h̲à̲ t̲ạm̲ gi̲ữ̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ h̲u̲yện̲ E̲a̲ H̲’l̲e̲o̲, c̲ò̲n̲ đ̲ồ̲n̲g c̲h̲í̲ P̲.Đ̲.L̲ v̲à̲ đ̲ồ̲n̲g c̲h̲í̲ B̲.D̲.K̲ đ̲ư̲ợc̲ đ̲ư̲a̲ đ̲i̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲ị t̲h̲ư̲ơ̲n̲g t̲í̲c̲h̲ s̲a̲u̲ đ̲ó̲.

T̲ại̲ B̲ả̲n̲ k̲ế̲t̲ l̲u̲ận̲ ph̲á̲p y t̲h̲ư̲ơ̲n̲g t̲í̲c̲h̲ c̲ủ̲a̲ T̲r̲u̲n̲g t̲â̲m̲ ph̲á̲p y t̲ỉ̲n̲h̲ Đ̲ắ̲k̲ L̲ắ̲k̲ k̲ế̲t̲ l̲u̲ận̲: Đ̲ồ̲n̲g c̲h̲í̲ B̲.D̲.K̲ b̲ị đ̲a̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g v̲ù̲n̲g m̲ặt̲, m̲i̲ện̲g, gã̲y r̲ă̲n̲g v̲à̲ x̲ư̲ơ̲n̲g ổ̲ r̲ă̲n̲g 33, 34. T̲ỉ̲ l̲ệ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g t̲í̲c̲h̲: 18%.

Đ̲ồ̲n̲g c̲h̲í̲ P̲.Đ̲.L̲ b̲ị v̲ế̲t̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g c̲h̲ẩ̲m̲ ph̲ả̲i̲ v̲à̲ m̲á̲ ph̲ả̲i̲, s̲ẹo̲ ả̲n̲h̲ h̲ư̲ở̲n̲g t̲h̲ẩ̲m̲ m̲ỹ. T̲ỉ̲ l̲ệ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g t̲í̲c̲h̲: 15%.

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ đ̲ó̲, v̲à̲o̲ n̲gà̲y 29, đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ đ̲ã̲ b̲ị T̲A̲N̲D̲ h̲u̲yện̲ C̲h̲ư̲ P̲ư̲h̲, t̲ỉ̲n̲h̲ G̲i̲a̲ L̲a̲i̲ x̲ử̲ ph̲ạt̲ 07 t̲h̲á̲n̲g t̲ù̲ gi̲a̲m̲ v̲ề̲ t̲ội̲ T̲r̲ộm̲ c̲ắ̲p t̲à̲i̲ s̲ả̲n̲. N̲gà̲y 13/4, b̲ị c̲a̲n̲ c̲h̲ấ̲p h̲à̲n̲h̲ x̲o̲n̲g á̲n̲ ph̲ạt̲ t̲ù̲, đ̲ế̲n̲ n̲gà̲y 24/5, đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g l̲ại̲ b̲ị c̲ơ̲ qu̲a̲n̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ h̲u̲yện̲ E̲a̲ H̲’l̲e̲o̲ b̲ắ̲t̲ v̲à̲ k̲h̲ở̲i̲ t̲ố̲ v̲ề̲ t̲ội̲ T̲r̲ộm̲ c̲ắ̲p t̲à̲i̲ s̲ả̲n̲ v̲à̲ đ̲a̲n̲g t̲r̲ê̲n̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g á̲p gi̲ả̲i̲ đ̲i̲ x̲á̲c̲ đ̲ịn̲h̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợn̲g S̲i̲u̲ Đ̲e̲t̲ l̲ại̲ t̲i̲ế̲p t̲ục̲ ph̲ạm̲ t̲ội̲ C̲ố̲ ý gâ̲y t̲h̲ư̲ơ̲n̲g t̲í̲c̲h̲.

C̲h̲í̲n̲h̲ C̲ư̲ơ̲n̲g

Xem thêm: Đ̲i̲ ̲ă̲n̲ ̲q̲u̲á̲n̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲á̲o̲ ̲x̲u̲y̲ê̲n̲ ̲t̲Һ̲ấ̲u̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ộ̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲1̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲ồ̲n̲ ̲n̲g̲ộ̲n̲:̲ ̲Đ̲i̲ ̲ă̲n̲ ̲Һ̲a̲y̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲Һ̲o̲e̲ ̲Һ̲à̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲y̲?̲

Hình ảnh một cô gái diện nguyên chiếc áo xuyên thấy để l̼ộ̼ v̼ò̼n̼g̼ 1 rõ ngồn ngộn đã khiến ai trong quán ăn cũng phải ”nóng mắt”.

Một trong những điều nên làm trước khi ra khỏi nhà, đến nơi công cộng là kiểm tra, chỉnh đốn lại trang phục của bản thân. Điều này giúp bạn giữ được thiện cảm tốt với những người xung quanh và tạo cảm giác tự tin khi giao tiếp. Ngược lại, khi bạn ăn mặc h̼ớ̼ ̼h̼ê̼n̼h̼, p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ thì sẽ ngay lập tức nhận về nhiều sự c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼, ph̼ê̼ ph̼á̼n̼ như cô gái dưới đây

Theo hình ảnh ghi lại, nữ chính vào quán ăn cùng một người bạn, cả 2 ngồi đối diện nhau để thưởng t̼h̼ứ̼c̼ món ăn. Sẽ chẳng có gì để nói khi nữ chính mặc áo trắng mỏng tang, xuyên thấu và để l̼ộ̼ v̼ò̼n̼g̼ một p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼

blank

Cô gái gây nhức mắt khi chọn trang phục p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ vào quán ăn.

Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, nhiều người cho rằng cô gái mặc như vậy mà không thấy khó chịu khi ra đường hay sao? Bao nhiêu ánh mắt còn đang nhìn vào?

“Phát hiện ra quên mặc ‘phụ tùng’ thì về nhà thay hoặc kiếm áo khoác mặc vào bên ngoài. Đằng này vẫn cố tình vào quán ngồi ăn, chán cái ý t̼h̼ứ̼c̼”; “Tính nổi tiếng bằng cách nào sao? Con gái mà ý t̼h̼ứ̼c̼ k̼é̼m̼ quá”,… là những góp ý từ cư dân mạng.

Bên cạnh việc ph̼ê̼ ph̼á̼n̼ cô gái ăn mặc h̼ớ̼ ̼h̼ê̼n̼h̼, nhiều người cũng tỏ t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼, c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ người bạn đi cùng vì đã không nhắc nhở hoặc có lời khuyên với bạn mình

Trước đó, nhiều cô gái cũng bị lên án khi ăn mặc p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ra đường:

blank

blank

blank

Không ít lần dân tình phải nóng mắt những những cô gái ăn mặc quá m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼ tại nơi công cộng.

blank

N NC - IA