C̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼

C̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼

H̼a̼i̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ đ̼i̼ c̼ư̼ớ̼p̼ g̼i̼ậ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ g̼á̼i̼ t̼r̼ẻ̼ r̼ồ̼i̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ư̼a̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼h̼u̼ộ̼c̼ k̼è̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ “̼c̼h̼i̼ề̼u̼”̼.

N̼g̼à̼y̼ 1̼5̼-̼4̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼,̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ l̼ấ̼y̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ v̼ớ̼i̼ L̼ê̼ D̼o̼ã̼n̼ T̼u̼ầ̼n̼ (̼3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼g̼ụ̼ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼)̼ v̼à̼ D̼ư̼ơ̼n̼g̼ T̼r̼ầ̼n̼ C̼h̼í̼ H̼i̼ệ̼p̼ (̼2̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼ụ̼ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼)̼ đ̼ể̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ư̼ớ̼p̼ g̼i̼ậ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

blank

̼H̼ô̼m̼ 1̼2̼-̼4̼,̼ T̼u̼ầ̼n̼ c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ 5̼0̼Y̼1̼-̼ 4̼6̼8̼.̼0̼8̼ c̼h̼ở̼ t̼h̼e̼o̼ H̼i̼ệ̼p̼ c̼h̼ạ̼y̼ l̼ò̼n̼g̼ v̼ò̼n̼g̼ ở̼ c̼á̼c̼ t̼u̼y̼ế̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼.

C̼ả̼ h̼a̼i̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ ấ̼p̼ 2̼,̼ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ị̼ T̼T̼N̼Y̼ (̼2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼g̼ụ̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼)̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ứ̼n̼g̼ b̼ấ̼m̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ ở̼ l̼ề̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ á̼p̼ s̼á̼t̼ c̼ư̼ớ̼p̼ g̼i̼ậ̼t̼.

T̼h̼e̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼,̼ d̼o̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ b̼ị̼ c̼ư̼ớ̼p̼ g̼i̼ậ̼t̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ k̼ẻ̼ c̼ư̼ớ̼p̼ g̼i̼ậ̼t̼ đ̼ã̼ v̼à̼o̼ m̼ạ̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼i̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ò̼i̼ c̼h̼u̼ộ̼c̼ v̼ớ̼i̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ố̼n̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼.

“̼G̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ă̼n̼ n̼ỉ̼ n̼ê̼n̼ h̼ọ̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼ g̼i̼ả̼m̼ g̼i̼á̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ 3̼,̼5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ c̼ò̼n̼ g̼ử̼i̼ h̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ạ̼y̼ c̼ả̼m̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ e̼m̼ g̼á̼i̼ t̼ô̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ọ̼ t̼h̼ì̼ m̼ớ̼i̼ t̼r̼ả̼”̼ –̼ a̼n̼h̼ t̼r̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ó̼i̼.

blank

D̼o̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼h̼ứ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼ n̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼.̼

̼T̼r̼ua̼ 1̼3̼-̼4̼,̼ T̼u̼ầ̼n̼ h̼ẹ̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ ở̼ ấ̼p̼ 2̼,̼ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ đ̼ể̼ g̼i̼a̼o̼ d̼ị̼c̼h̼ t̼h̼ì̼ b̼ị̼ t̼h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ Đ̼ộ̼i̼ s̼ă̼n̼ b̼ắ̼t̼ c̼ư̼ớ̼p̼ H̼ó̼c̼ M̼ô̼n̼ v̼à̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ ậ̼p̼ đ̼ế̼n̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g̼.

K̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ú̼i̼ x̼á̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ T̼u̼ầ̼n̼ c̼ó̼ m̼a̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ v̼à̼ m̼ộ̼t̼ c̼u̼ộ̼n̼ b̼ă̼n̼g̼ k̼e̼o̼.̼ M̼ở̼ r̼ộ̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ H̼i̼ệ̼p̼ c̼ũ̼n̼g̼ b̼ị̼ m̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼.

B̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼,̼ T̼u̼ầ̼n̼ v̼à̼ H̼i̼ệ̼p̼ đ̼ã̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.

Nguồn:https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/cuop-giat-dien-thoai-roi-ep-nan-nhan-di-nha-nghi-moi-tra-978982.html

TP.HCM: Gɪᴀ̣̂ᴛ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ, ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̀ɪ. Sᴀᴜ đᴏ́ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴀ́ɪ, ᴛᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ xᴇ ᴍᴀ́ʏ đᴀ̣̂ᴘ đᴀ̂̀ᴜ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃ ᴠᴀ̀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ 16/5 ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đɪᴇ̣̂ɴ Bɪᴇ̂ɴ Pʜᴜ̉ (ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ 15, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ, TP.HCM).

Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 21ʜ15 ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ “ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ, ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ” ʟᴏ̛́ɴ.

blank
Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Cʜᴀ̣ʏ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴏ̣ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ʙᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ Vᴀʀɪᴏ ᴍᴀ̀ᴜ ᴄᴀᴍ, BKS 59T2-29985 ᴅɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴀ̃ ᴛᴜ̛ Hᴀ̀ɴɢ Xᴀɴʜ.

Tʀᴏɴɢ ᴄʜᴏ̛́ᴘ ᴍᴀ̆́ᴛ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴅᴏ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴍᴀ̂́ᴛ ʟᴀ́ɪ, ᴛᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ đɪ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ xᴇ ᴍᴀ́ʏ BKS 49B1-89362.

blank
Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ ᴋᴇ̉ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ʙɪ̣ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴇ̂, ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ.

Hᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ʟᴀ̀ ɴᴀᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ Vᴀʀɪᴏ đᴀ̣̂ᴘ đᴀ̂̀ᴜ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃. Cᴏ̀ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ đᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴɢᴀʏ sᴀᴜ đᴏ́.

Tʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴛᴜ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đɪᴇ̣̂ɴ Bɪᴇ̂ɴ Pʜᴜ̉ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 1 ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴀ̂́ᴜ ʟᴀᴏ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ, sᴀᴜ đᴏ́ 2 xᴇ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Pʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đɪ̣ɴʜ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃, ʟᴀᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴠᴀ̀ đᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴀʏ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ.

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴍᴇ́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ.

blank
Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ xᴇ đᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴀ 2 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

“Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴀ̣ɴɢ ʟᴀ́ᴄʜ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̉ ʀᴀ. Sᴀᴜ đᴏ́ ᴛʜɪ̀ xᴇ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ 2 xᴇ ᴋʜᴀ́ᴄ. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ́ɴɢ ɢᴀ̃ʏ ᴄʜᴀ̂ɴ.

Tᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ǫᴜᴀ́ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴍᴀɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ, ᴍᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ. Mᴏ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜᴏ̛́ᴘ ᴍᴀ̆́ᴛ” – ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ xᴇ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ.

Đᴇ̂́ɴ ʜᴏ̛ɴ 22ʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Bɪ̀ɴʜ Tʜᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ.

Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃.

Hᴏᴀ̀ɴɢ Lᴇ̂

blank

tingiaitri60s