C̼a̼y̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼.̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

C̼a̼y̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼á̼.̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

V̼ì̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ô̼n̼ t̼h̼ú̼ b̼ỏ̼ r̼ơ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼,̼ h̼ơ̼n̼ n̼ử̼a̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ờ̼i̼,̼ T̼ạ̼ V̼ă̼n̼ Đ̼ú̼n̼g̼ c̼h̼á̼n̼ n̼ả̼n̼ ă̼n̼ n̼h̼ậ̼u̼ b̼ê̼ t̼h̼a̼,̼ b̼ỏ̼ h̼ế̼t̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼,̼ r̼ồ̼i̼ đ̼i̼ k̼h̼ắ̼p̼ n̼ơ̼i̼ đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ c̼h̼o̼ b̼ằ̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y̼ v̼ớ̼i̼ m̼ư̼u̼ đ̼ồ̼ s̼ẽ̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ r̼ồ̼i̼ t̼ự̼ s̼á̼t̼…̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ ,̼ t̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼,̼ T̼P̼ H̼C̼M̼,̼ T̼ạ̼ V̼ă̼n̼ Đ̼ú̼n̼g̼ (̼3̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ q̼u̼ê̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼i̼ề̼n̼ G̼i̼a̼n̼g̼)̼ n̼g̼ồ̼i̼ ủ̼ r̼ũ̼ n̼h̼ư̼ k̼ẻ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ồ̼n̼.̼ T̼ạ̼ V̼ă̼n̼ Đ̼ú̼n̼g̼ l̼à̼ n̼g̼h̼i̼ c̼a̼n̼ đ̼ã̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ô̼n̼ t̼h̼ú̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ -̼ c̼h̼ị̼ Đ̼ỗ̼ K̼i̼m̼ H̼ồ̼n̼g̼ (̼3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ q̼u̼ê̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼i̼ề̼n̼ G̼i̼a̼n̼g̼)̼.̼

C̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ú̼n̼g̼ v̼à̼ H̼ồ̼n̼g̼ (̼c̼ô̼ t̼h̼ô̼n̼ n̼ữ̼ c̼ù̼n̼g̼ q̼u̼ê̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼i̼ề̼n̼ G̼i̼a̼n̼g̼)̼ s̼a̼y̼ đ̼ắ̼m̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ d̼à̼i̼ ở̼ l̼à̼n̼g̼ q̼u̼ê̼;̼ v̼à̼o̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼2̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ H̼ồ̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ b̼ằ̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ đ̼á̼m̼ c̼ư̼ớ̼i̼ đ̼ơ̼n̼ g̼i̼ả̼n̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ă̼n̼g̼ k̼ý̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ Đ̼ú̼n̼g̼ d̼ắ̼t̼ d̼í̼u̼ n̼h̼a̼u̼ l̼ê̼n̼ T̼P̼ H̼C̼M̼k̼i̼ế̼m̼ k̼ế̼ s̼i̼n̼h̼ n̼h̼a̼i̼.̼ T̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ v̼u̼i̼ v̼ẻ̼,̼ h̼ạ̼n̼h̼ p̼h̼ú̼c̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ v̼à̼ H̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼u̼ê̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼ ở̼ t̼ỉ̼n̼h̼ l̼ộ̼ 4̼3̼,̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ Đ̼ú̼n̼g̼ l̼à̼m̼ n̼g̼h̼ề̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ t̼ả̼i̼ v̼à̼ x̼e̼ c̼o̼n̼t̼a̼i̼n̼e̼r̼,̼ H̼ồ̼n̼g̼ l̼à̼m̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ c̼h̼o̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ ở̼ c̼h̼ợ̼ đ̼ầ̼u̼ m̼ố̼i̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼.̼ T̼h̼u̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼ủ̼a̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼ũ̼n̼g̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ố̼i̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ n̼ỗ̼i̼ n̼à̼o̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼,̼ b̼ở̼i̼ h̼ọ̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼.̼

blank

G̼ầ̼n̼ n̼ử̼a̼ n̼ă̼m̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ H̼ồ̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ â̼m̼ t̼h̼ầ̼m̼ r̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼

̼“̼T̼ô̼i̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼ s̼u̼ố̼t̼ 5̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ờ̼i̼ c̼h̼u̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼,̼ d̼ù̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ r̼ấ̼t̼ h̼ạ̼n̼h̼ p̼h̼ú̼c̼ v̼à̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ đ̼á̼n̼h̼,̼ m̼ắ̼n̼g̼ v̼ợ̼…̼”̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ n̼h̼ư̼ m̼u̼ố̼n̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ị̼n̼h̼ r̼ằ̼n̼g̼ m̼ì̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ y̼ê̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ v̼ợ̼.̼

̼C̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ ê̼m̼ đ̼ề̼m̼ đ̼ế̼n̼ c̼u̼ố̼i̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 4̼-̼2̼0̼1̼7̼ t̼h̼ì̼ Đ̼ú̼n̼g̼ v̼ô̼ t̼ì̼n̼h̼ đ̼ọ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ c̼ó̼ p̼h̼ầ̼n̼ m̼ù̼i̼ m̼ẫ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ l̼ạ̼.̼ C̼ơ̼n̼ g̼h̼e̼n̼ â̼m̼ ỉ̼ b̼ù̼n̼g̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ Đ̼ú̼n̼g̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ n̼g̼ộ̼t̼ n̼g̼ạ̼t̼ v̼à̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ n̼ử̼a̼ n̼ă̼m̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ H̼ồ̼n̼g̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ â̼m̼ t̼h̼ầ̼m̼ r̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼.̼ Đ̼ú̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ợ̼ đ̼i̼ đ̼â̼u̼ n̼ê̼n̼ s̼u̼ố̼t̼ n̼g̼à̼y̼ m̼ư̼ợ̼n̼ b̼i̼a̼ r̼ư̼ợ̼u̼ g̼i̼ả̼i̼ s̼ầ̼u̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼í̼ t̼h̼ú̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼.̼ T̼ừ̼ đ̼ó̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ đ̼â̼m̼ r̼a̼ o̼á̼n̼ h̼ậ̼n̼ v̼ợ̼ r̼ồ̼i̼ n̼ả̼y̼ r̼a̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ s̼ẽ̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ H̼ồ̼n̼g̼.̼

blank

t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ v̼ẫ̼n̼ l̼à̼ v̼ợ̼ t̼ô̼i̼,̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼a̼u̼ m̼à̼ c̼ô̼ ấ̼y̼ l̼ạ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼

̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ s̼ự̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ r̼ấ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ v̼u̼i̼ v̼ẻ̼ t̼h̼ì̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼i̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼ t̼ô̼i̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ n̼à̼o̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ T̼h̼à̼ c̼ô̼ ấ̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ d̼à̼n̼h̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ c̼h̼o̼ t̼ô̼i̼ t̼h̼ì̼ n̼ó̼i̼ r̼õ̼ r̼ồ̼i̼ c̼h̼i̼a̼ t̼a̼y̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ a̼i̼ n̼ấ̼y̼ đ̼i̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ c̼ô̼ ấ̼y̼ q̼u̼e̼n̼ a̼i̼ l̼à̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼ ấ̼y̼.̼

̼Đ̼ằ̼n̼g̼ n̼à̼y̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ v̼ẫ̼n̼ l̼à̼ v̼ợ̼ t̼ô̼i̼,̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼h̼a̼u̼ m̼à̼ c̼ô̼ ấ̼y̼ l̼ạ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼,̼ t̼h̼ử̼ h̼ỏ̼i̼ l̼à̼m̼ s̼a̼o̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼h̼e̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼ổ̼i̼ n̼ó̼n̼g̼…̼ K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ n̼ử̼a̼ n̼ă̼m̼ s̼a̼u̼ t̼h̼ì̼ H̼ồ̼n̼g̼ b̼ỏ̼ đ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ n̼h̼à̼,̼ c̼ắ̼t̼ đ̼ứ̼t̼ m̼ọ̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạ̼c̼ m̼à̼ t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ r̼õ̼ c̼ô̼ ấ̼y̼ đ̼i̼ đ̼â̼u̼,̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g̼ r̼a̼ s̼a̼o̼”̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ b̼u̼ồ̼n̼ b̼ã̼ k̼ể̼ l̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼,̼ c̼ũ̼n̼g̼ t̼ừ̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ó̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ m̼ư̼ợ̼n̼ r̼ư̼ợ̼u̼ b̼i̼a̼ g̼i̼ả̼i̼ s̼ầ̼u̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ t̼h̼a̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼ g̼ì̼ n̼ữ̼a̼.̼ V̼à̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼ì̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ v̼ọ̼n̼g̼,̼ t̼ứ̼c̼ g̼i̼ậ̼n̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ n̼ê̼n̼ Đ̼ú̼n̼g̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ “̼c̼ả̼ g̼i̼ậ̼n̼ m̼ấ̼t̼ k̼h̼ô̼n̼”̼.̼

̼“̼T̼ô̼i̼ t̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ c̼h̼á̼n̼ n̼ả̼n̼ n̼ê̼n̼ s̼u̼ố̼t̼ n̼g̼à̼y̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ỉ̼ m̼u̼ố̼n̼ s̼a̼y̼ x̼ỉ̼n̼ c̼h̼o̼ q̼u̼ê̼n̼ đ̼i̼ t̼ấ̼t̼ c̼ả̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼à̼n̼g̼ t̼h̼ế̼ s̼ự̼ g̼h̼e̼n̼ t̼u̼ô̼n̼g̼ c̼à̼n̼g̼ l̼ớ̼n̼.̼ B̼ị̼ v̼ợ̼ c̼ự̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ v̼à̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ê̼n̼ v̼ợ̼ n̼g̼ă̼n̼ c̼ả̼n̼ n̼ê̼n̼ t̼ô̼i̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ò̼n̼g̼ t̼h̼ù̼ h̼ậ̼n̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ H̼ồ̼n̼g̼.̼ V̼à̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ t̼ô̼i̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ s̼ẽ̼ g̼i̼ế̼t̼ v̼ợ̼ r̼ồ̼i̼ t̼ự̼ x̼ử̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ V̼ợ̼ m̼à̼ c̼h̼ế̼t̼ t̼h̼ì̼ t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ t̼h̼a̼ s̼ố̼n̼g̼ n̼ữ̼a̼”̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ n̼ó̼i̼.̼

̼V̼à̼ d̼ù̼ “̼l̼ê̼n̼ k̼ế̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ c̼h̼i̼ t̼i̼ế̼t̼”̼ s̼ẽ̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ v̼ợ̼ t̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 9̼-̼2̼0̼1̼7̼ đ̼ế̼n̼ n̼a̼y̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ Đ̼ú̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼u̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼,̼ b̼ở̼i̼ H̼ồ̼n̼g̼ đ̼ã̼ t̼ắ̼t̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ Đ̼ú̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼ l̼ạ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼V̼à̼ c̼ứ̼ t̼h̼ế̼,̼ s̼u̼ố̼t̼ h̼ơ̼n̼ n̼ử̼a̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ờ̼i̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ đ̼i̼ k̼h̼ắ̼p̼ n̼ơ̼i̼ đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ H̼ồ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ m̼ư̼u̼ đ̼ồ̼ s̼ẽ̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ r̼ồ̼i̼ t̼ự̼ s̼á̼t̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g̼ m̼ọ̼i̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ô̼n̼ t̼h̼ú̼ n̼à̼y̼ v̼ẫ̼n̼ b̼ặ̼t̼ t̼ă̼m̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ m̼ớ̼i̼ g̼ầ̼n̼ đ̼â̼y̼,̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ “̼đ̼ầ̼u̼ m̼ố̼i̼”̼,̼ r̼à̼ s̼o̼á̼t̼ k̼h̼ắ̼p̼ n̼ơ̼i̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ H̼ồ̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼h̼u̼ê̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ ở̼ h̼ẻ̼m̼ s̼ố̼ 2̼8̼,̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ H̼o̼à̼n̼g̼ D̼i̼ệ̼u̼ 2̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ L̼i̼n̼h̼ C̼h̼i̼ể̼u̼,̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼.̼

blank

H̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ c̼a̼m̼e̼r̼a̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ Đ̼ú̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ d̼é̼p̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼r̼ố̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ l̼ê̼n̼ k̼ế̼ h̼o̼ạ̼c̼h̼ c̼h̼i̼ t̼i̼ế̼t̼ đ̼ể̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼ộ̼i̼ á̼c̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ N̼g̼à̼y̼ 2̼-̼4̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ t̼ừ̼ T̼i̼ề̼n̼ G̼i̼a̼n̼g̼ l̼ê̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ r̼ồ̼i̼ v̼à̼o̼ s̼i̼ê̼u̼ t̼h̼ị̼ ở̼ q̼u̼ậ̼n̼ 9̼ m̼u̼a̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ d̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 3̼5̼c̼m̼.̼

̼K̼h̼i̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ v̼à̼ b̼i̼ế̼t̼ r̼õ̼ v̼ợ̼ đ̼a̼n̼g̼ t̼h̼u̼ê̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ t̼ạ̼i̼ t̼ầ̼n̼g̼ t̼r̼ệ̼t̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ d̼ã̼y̼ n̼ó̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼h̼ì̼ h̼a̼i̼ n̼g̼à̼y̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ g̼â̼y̼ á̼n̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ c̼ũ̼n̼g̼ â̼m̼ t̼h̼ầ̼m̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ đ̼â̼y̼ t̼h̼u̼ê̼ m̼ộ̼t̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼.̼ S̼u̼ố̼t̼ h̼a̼i̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ó̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ l̼u̼ô̼n̼ b̼í̼ m̼ậ̼t̼ q̼u̼a̼n̼ s̼á̼t̼,̼ t̼h̼e̼o̼ d̼õ̼i̼ m̼ọ̼i̼ h̼o̼ạ̼t̼ đ̼ộ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ề̼ h̼a̼y̼ b̼i̼ế̼t̼ g̼ì̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ s̼á̼n̼g̼ 5̼-̼4̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ l̼ạ̼ m̼ặ̼t̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ H̼ồ̼n̼g̼.̼ L̼ú̼c̼ n̼à̼y̼,̼ c̼ơ̼n̼ g̼h̼e̼n̼ n̼ổ̼i̼ l̼ê̼n̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ đ̼ã̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ r̼a̼ t̼a̼y̼.̼ Đ̼ể̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ đ̼ã̼ c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ s̼ẵ̼n̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ r̼ồ̼i̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼ m̼u̼a̼ 6̼ l̼o̼n̼ b̼i̼a̼ v̼ề̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ u̼ố̼n̼g̼ h̼ế̼t̼.̼.̼.̼

̼G̼ầ̼n̼ h̼a̼i̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ h̼ồ̼ s̼a̼u̼,̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g̼ v̼ừ̼a̼ r̼ờ̼i̼ k̼h̼ỏ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ c̼ủ̼a̼ v̼ợ̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ b̼a̼ l̼ô̼ c̼h̼ứ̼a̼ h̼u̼n̼g̼ k̼h̼í̼ t̼ừ̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ r̼ồ̼i̼ đ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ đ̼ẩ̼y̼ c̼ử̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ c̼ủ̼a̼ H̼ồ̼n̼g̼ b̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ n̼ó̼i̼ m̼ộ̼t̼ l̼ờ̼i̼ n̼à̼o̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ r̼ú̼t̼ d̼a̼o̼ đ̼â̼m̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼h̼á̼t̼ v̼à̼o̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ H̼ồ̼n̼g̼.̼

blank

K̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ H̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼u̼ê̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ ở̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ đ̼ã̼ n̼g̼h̼ỉ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ạ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ b̼a̼ n̼g̼à̼y̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ l̼ú̼c̼ b̼ị̼ t̼ấ̼n̼ c̼ô̼n̼g̼,̼ H̼ồ̼n̼g̼ đ̼ã̼ c̼ắ̼n̼ v̼à̼o̼ t̼a̼y̼ Đ̼ú̼n̼g̼ v̼à̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼.̼ M̼ộ̼t̼ v̼à̼i̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ n̼g̼h̼e̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ l̼a̼ h̼é̼t̼ đ̼ã̼ c̼h̼ạ̼y̼ r̼a̼ x̼e̼m̼ s̼ự̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ t̼h̼ấ̼y̼ Đ̼ú̼n̼g̼ đ̼a̼n̼g̼ c̼ầ̼m̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ đ̼ứ̼n̼g̼ c̼h̼ặ̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ c̼ử̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ c̼ủ̼a̼ H̼ồ̼n̼g̼,̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ h̼ọ̼ q̼u̼a̼y̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ d̼á̼m̼ p̼h̼ả̼n̼ ứ̼n̼g̼ v̼à̼ q̼u̼a̼y̼ v̼ề̼ p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼ p̼h̼ú̼t̼ s̼a̼u̼,̼ h̼à̼n̼g̼ x̼ó̼m̼ đ̼ã̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ b̼ỏ̼ c̼h̼ạ̼y̼ r̼a̼ h̼ư̼ớ̼n̼g̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ H̼o̼à̼n̼g̼ D̼i̼ệ̼u̼ 2̼,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ h̼ọ̼ n̼h̼ì̼n̼ s̼a̼n̼g̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ H̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼ì̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ c̼h̼ế̼t̼,̼ x̼u̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼h̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ế̼t̼ m̼á̼u̼.̼

̼K̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ H̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼u̼ê̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ ở̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ đ̼ã̼ n̼g̼h̼ỉ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ạ̼i̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼y̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼ b̼a̼ n̼g̼à̼y̼.̼ N̼ó̼i̼ v̼ề̼ H̼ồ̼n̼g̼,̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼u̼ t̼r̼ọ̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ị̼ n̼à̼y̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼u̼i̼ v̼ẻ̼,̼ x̼ở̼i̼ l̼ở̼i̼,̼ c̼h̼ư̼a̼ h̼ề̼ c̼ó̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ g̼ì̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ v̼ề̼ ở̼ t̼r̼ọ̼ t̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼.̼

blank

H̼ẻ̼m̼ s̼ố̼ 2̼8̼,̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ H̼o̼à̼n̼g̼ D̼i̼ệ̼u̼ 2̼,̼ n̼ơ̼i̼ c̼ó̼ d̼ã̼y̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼V̼ề̼ p̼h̼ầ̼n̼ Đ̼ú̼n̼g̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ g̼â̼y̼ á̼n̼,̼ đ̼ã̼ b̼ỏ̼ c̼h̼ạ̼y̼ b̼ộ̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼ k̼h̼u̼ t̼r̼ọ̼ t̼h̼o̼á̼t̼ t̼h̼â̼n̼.̼ (̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ a̼n̼ n̼i̼n̼h̼ g̼ầ̼n̼ đ̼ó̼ c̼ũ̼n̼g̼ đ̼ã̼ g̼h̼i̼ l̼ạ̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ c̼a̼n̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ m̼a̼n̼g̼ d̼é̼p̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ạ̼y̼ t̼r̼ố̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼ K̼h̼i̼ c̼á̼c̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ 2̼0̼0̼m̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ v̼à̼o̼ m̼ộ̼t̼ n̼h̼à̼ d̼â̼n̼,̼ n̼ó̼i̼ l̼à̼ v̼ừ̼a̼ b̼ị̼ đ̼ụ̼n̼g̼ x̼e̼ v̼à̼ b̼ị̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ n̼h̼ờ̼ t̼r̼ợ̼ g̼i̼ú̼p̼,̼ x̼i̼n̼ v̼ả̼i̼ l̼a̼u̼ s̼ạ̼c̼h̼ c̼á̼c̼ v̼ế̼t̼ m̼á̼u̼.̼

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼ Đ̼ú̼n̼g̼ t̼h̼a̼y̼ á̼o̼ m̼ớ̼i̼ r̼ồ̼i̼ đ̼ó̼n̼ x̼e̼ ô̼m̼ t̼ì̼m̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ a̼n̼h̼ r̼u̼ộ̼t̼ ở̼ q̼u̼ậ̼n̼ 9̼,̼ h̼ẹ̼n̼ a̼n̼h̼ n̼à̼y̼ r̼a̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ g̼ặ̼p̼,̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ l̼ầ̼n̼ c̼u̼ố̼i̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ v̼ề̼ q̼u̼ê̼ v̼ớ̼i̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ s̼ẽ̼ t̼ự̼ s̼á̼t̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ b̼ằ̼n̼g̼ c̼á̼c̼ b̼i̼ệ̼n̼ p̼h̼á̼p̼ n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ đ̼ã̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ t̼r̼u̼y̼ x̼é̼t̼,̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ Đ̼ú̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ n̼g̼h̼i̼ c̼a̼n̼ n̼à̼y̼ t̼ự̼ s̼á̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ n̼g̼a̼y̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ t̼i̼n̼ v̼ề̼ v̼ụ̼ á̼n̼ m̼ạ̼n̼g̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ đ̼ã̼ p̼h̼o̼n̼g̼ t̼ỏ̼a̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ t̼h̼u̼ t̼h̼ậ̼p̼ d̼ấ̼u̼ v̼ế̼t̼ v̼à̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ n̼g̼h̼i̼ c̼a̼n̼ l̼à̼ Đ̼ú̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g̼ t̼r̼i̼ể̼n̼ k̼h̼a̼i̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g̼ t̼r̼u̼y̼ b̼ắ̼t̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ể̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ t̼ẩ̼u̼ t̼h̼o̼á̼t̼.̼ Đ̼ế̼n̼ g̼ầ̼n̼ t̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼,̼ c̼á̼c̼ t̼r̼i̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼ã̼ b̼ắ̼t̼ g̼i̼ữ̼ Đ̼ú̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ q̼u̼ậ̼n̼ 9̼.̼ T̼ạ̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ Đ̼ú̼n̼g̼ đ̼ã̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ 6̼-̼4̼,̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ T̼h̼ủ̼ Đ̼ứ̼c̼ đ̼ã̼ l̼ậ̼p̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ b̼à̼n̼ g̼i̼a̼o̼ n̼g̼h̼i̼ c̼a̼n̼ Đ̼ú̼n̼g̼ c̼h̼o̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼S̼Đ̼T̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ T̼P̼ H̼C̼M̼đ̼ể̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ x̼ử̼ l̼ý̼ t̼h̼e̼o̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼C̼ó̼ t̼h̼ể̼ n̼ó̼i̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼h̼i̼ c̼a̼n̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ p̼h̼í̼a̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ d̼ù̼ l̼à̼ l̼ý̼ d̼o̼ g̼ì̼ đ̼i̼ n̼ữ̼a̼ t̼h̼ì̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼ì̼m̼ m̼ọ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼ể̼ s̼á̼t̼ h̼ạ̼i̼ v̼ợ̼ c̼ủ̼a̼ Đ̼ú̼n̼g̼ l̼à̼ t̼ộ̼i̼ á̼c̼,̼ c̼ầ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ b̼ị̼ x̼ử̼ l̼ý̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ m̼i̼n̼h̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.̼Á̼n̼h̼ X̼u̼â̼n̼

Theo : http://cstc.cand.com.vn/

blank

tingiaitri60s