Chủ tịch xã cùng chủ tịch phụ nữa đang զᴜɑп һệ тì.пһ Ԁ.ụᴄ bị bắt quả tang đang trong tư thế “xếp hình”

Chủ tịch xã cùng chủ tịch phụ nữa đang զᴜɑп һệ тì.пһ Ԁ.ụᴄ bị bắt quả tang đang trong tư thế “xếp hình”

-̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼ ̼(̼5̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼l̼b̼á̼)̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼

blank

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼(̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼x̼ã̼)̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼’̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼g̼’̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼1̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼I̼a̼ ̼L̼u̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ô̼n̼g̼ ̼H̼t̼o̼k̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼c̼h̼e̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ô̼n̼g̼ ̼H̼t̼o̼k̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼.̼

̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼í̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ô̼n̼g̼ ̼H̼t̼o̼k̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼ô̼n̼g̼ ̼H̼t̼o̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼n̼ộ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼v̼í̼…̼ ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼b̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼l̼b̼á̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼.̼ ̼Đ̼ả̼n̼g̼ ̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼o̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼

̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼i̼u̼ ̼K̼a̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼S̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼à̼,̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼C̼h̼ư̼ ̼S̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ủ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼Đ̼o̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼l̼b̼á̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ù̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼

blank

C̼ô̼ gá̼i̼ 1̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼ ” yêu” h̼ơ̼n̼ 3̼0̼ l̼ầ̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼gà̼y̼

T̼h̼ả̼o̼,̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼6̼,̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ ‘̼t̼h̼à̼n̼h̼ t̼í̼c̼h̼’̼ r̼ấ̼t̼ đ̼á̼n̼g n̼ể̼ l̼à̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ 3̼0̼ l̼ầ̼n̼ m̼ỗ̼i̼ n̼gà̼y̼.̼

blank

̼C̼ó̼ v̼ô̼ v̼à̼n̼ l̼ý̼ d̼o̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ẩ̼y̼ n̼h̼ư̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼,̼ h̼a̼m̼ c̼h̼ơ̼i̼…̼ m̼à̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ gá̼i̼ t̼ừ̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼ù̼n̼g t̼h̼ô̼n̼ q̼u̼ê̼ c̼h̼â̼n̼ c̼h̼ấ̼t̼ t̼r̼ư̼ợ̼t̼ d̼à̼i̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ gá̼i̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g c̼â̼u̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ề̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼ gá̼i̼ c̼ó̼ t̼ê̼n̼ T̼h̼ả̼o̼ “̼c̼ò̼i̼”̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ gi̼ậ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ở̼i̼ c̼ô̼ gá̼i̼ m̼ớ̼i̼ ở̼ c̼á̼i̼ t̼u̼ổ̼i̼ 1̼6̼ q̼u̼ê̼ ở̼ S̼ơ̼n̼ L̼a̼ n̼à̼y̼ v̼ề̼ Q̼u̼ấ̼t̼ L̼â̼m̼ (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ gi̼a̼o̼ T̼h̼ủ̼y̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ N̼a̼m̼ Đ̼ị̼n̼h̼)̼ m̼ớ̼i̼ h̼ơ̼n̼ m̼ộ̼t̼ t̼u̼ầ̼n̼ l̼ễ̼ m̼à̼ c̼ó̼ t̼h̼à̼n̼h̼ t̼í̼c̼h̼ b̼á̼n̼ “̼v̼ố̼n̼ t̼ự̼ c̼ó̼”̼ q̼u̼ả̼ l̼à̼ k̼i̼n̼h̼ n̼gạ̼c̼.̼

̼h̼ả̼o̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ m̼ặ̼t̼ n̼o̼n̼ n̼ớ̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g ư̼a̼ n̼h̼ì̼n̼,̼ d̼á̼n̼g đ̼ứ̼n̼g ẻ̼o̼ l̼ả̼,̼ t̼h̼â̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ỏ̼ n̼h̼ắ̼n̼,̼ q̼u̼y̼ế̼n̼ r̼ũ̼ v̼à̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼o̼ c̼ũ̼n̼g d̼i̼ệ̼n̼ á̼o̼ h̼a̼i̼ d̼â̼y̼ b̼ó̼ s̼á̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼,̼ q̼u̼ầ̼n̼ s̼h̼o̼r̼t̼ b̼ò̼ k̼h̼á̼ gợ̼i̼ c̼ả̼m̼.̼ K̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ỏ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼gà̼y̼ đ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ì̼ T̼h̼ả̼o̼ “̼c̼ò̼i̼”̼ n̼h̼ẩ̼m̼ t̼í̼n̼h̼,̼ c̼h̼ắ̼c̼ n̼h̼ư̼ đ̼i̼n̼h̼ đ̼ó̼n̼g c̼ộ̼t̼:̼ “̼E̼m̼ x̼u̼ố̼n̼g đ̼â̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 8̼ n̼gà̼y̼,̼ t̼r̼u̼n̼g b̼ì̼n̼h̼ m̼ỗ̼i̼ n̼gà̼y̼ “̼đ̼i̼”̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼0̼ đ̼ế̼n̼ 2̼0̼ k̼h̼á̼c̼h̼.̼ C̼ó̼ h̼ô̼m̼ í̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ e̼m̼ h̼a̼m̼ q̼u̼á̼ “̼đ̼i̼”̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g h̼ơ̼n̼ 3̼0̼ k̼h̼á̼c̼h̼”̼.̼ “̼N̼gà̼y̼ l̼à̼m̼ t̼ừ̼ 1̼0̼h̼ s̼á̼n̼g đ̼ế̼n̼ h̼ế̼t̼ đ̼ê̼m̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼,̼ đ̼ấ̼y̼ l̼à̼ c̼h̼ư̼a̼ k̼ể̼ l̼à̼ đ̼i̼ đ̼ê̼m̼ v̼ớ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ n̼ữ̼a̼”̼,̼ c̼ô̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ị̼n̼h̼.̼

blank

̼N̼h̼ư̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ đ̼á̼n̼g k̼i̼n̼h̼ n̼gạ̼c̼ l̼à̼ c̼ô̼ t̼i̼ế̼t̼ l̼ộ̼ m̼ì̼n̼h̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼6̼.̼ “̼V̼ì̼ c̼h̼á̼n̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼ c̼ứ̼ é̼p̼ đ̼i̼ h̼ọ̼c̼ n̼ê̼n̼ n̼gh̼ỉ̼ r̼ồ̼i̼ x̼i̼n̼ n̼h̼à̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ t̼h̼ê̼m̼.̼ N̼ó̼i̼ c̼h̼í̼n̼h̼ x̼á̼c̼ l̼à̼ e̼m̼ s̼i̼n̼h̼ n̼gà̼y̼ 2̼9̼/̼1̼2̼/̼1̼9̼9̼5̼.̼ T̼h̼i̼ế̼u̼ m̼ộ̼t̼ n̼gà̼y̼ n̼ữ̼a̼ l̼à̼ e̼m̼ s̼a̼n̼g n̼ă̼m̼ 9̼6̼ r̼ồ̼i̼ (̼1̼9̼9̼6̼)̼ n̼ê̼n̼ l̼ấ̼y̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 9̼6̼ c̼h̼o̼ n̼ó̼ t̼r̼ẻ̼”̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ “̼c̼ò̼i̼”̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.̼

̼D̼ư̼ờ̼n̼g n̼h̼ư̼ T̼h̼ả̼o̼ r̼ấ̼t̼ h̼ã̼n̼h̼ d̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ t̼ự̼ h̼à̼o̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ n̼h̼ấ̼t̼ ở̼ đ̼â̼y̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ c̼á̼i̼ n̼gh̼ề̼ n̼à̼y̼.̼ “̼Ở̼ đ̼â̼y̼ e̼m̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼ấ̼y̼.̼ C̼ò̼n̼ m̼ấ̼y̼ c̼h̼ị̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ h̼ơ̼n̼ e̼m̼ m̼ộ̼t̼ v̼à̼i̼ t̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼ô̼i̼,̼ đ̼a̼ p̼h̼ầ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼ẻ̼ t̼u̼ổ̼i̼ c̼ả̼.̼ E̼m̼ l̼à̼m̼ í̼t̼ h̼ô̼m̼ n̼ữ̼a̼ k̼i̼ế̼m̼ í̼t̼ v̼ố̼n̼ r̼ồ̼i̼ v̼ề̼ q̼u̼ê̼ m̼ở̼ h̼à̼n̼g b̼u̼ô̼n̼ b̼á̼n̼,̼ c̼h̼ứ̼ h̼ọ̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ c̼h̼ắ̼c̼ đ̼ầ̼u̼ ó̼c̼ c̼ũ̼n̼g t̼h̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼h̼ồ̼i̼ n̼h̼é̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼â̼u̼”̼,̼ T̼h̼ả̼o̼ t̼h̼à̼n̼h̼ t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼P̼h̼í̼a̼ n̼go̼à̼i̼ d̼ọ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ b̼ã̼i̼ b̼i̼ể̼n̼ Q̼u̼ấ̼t̼ L̼â̼m̼ –̼ “̼n̼ơ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼”̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼ả̼o̼,̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼ị̼ k̼h̼á̼c̼h̼ n̼a̼m̼ “̼h̼a̼m̼ c̼ủ̼a̼ l̼ạ̼”̼ v̼ẫ̼n̼ n̼ư̼ờ̼m̼ n̼ư̼ợ̼p̼ t̼h̼ế̼ gó̼t̼ c̼h̼â̼n̼ n̼h̼a̼u̼ r̼a̼ v̼à̼o̼ k̼i̼ố̼t̼ s̼ố̼ 1̼3̼…̼ C̼h̼ẳ̼n̼g k̼h̼ó̼ đ̼ể̼ n̼h̼ậ̼n̼ r̼a̼,̼ h̼ọ̼ đ̼ế̼n̼ đ̼â̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼go̼à̼i̼ m̼ụ̼c̼ đ̼í̼c̼h̼ t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ s̼ự̼ k̼h̼o̼á̼i̼ l̼ạ̼c̼ “̼v̼u̼i̼ v̼ẻ̼”̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ú̼t̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g c̼ô̼ gá̼i̼ l̼à̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ở̼i̼ l̼ẽ̼ n̼ư̼ớ̼c̼ b̼i̼ể̼n̼ ở̼ đ̼â̼y̼ đ̼ụ̼c̼ n̼gầ̼u̼,̼ c̼h̼ẳ̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ắ̼m̼ b̼i̼ể̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼…̼ V̼à̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ t̼h̼ỏ̼a̼ m̼ã̼n̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ý̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼n̼h̼ m̼à̼y̼ r̼â̼u̼ đ̼ặ̼t̼ c̼h̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ đ̼â̼y̼,̼ b̼à̼ c̼h̼ủ̼ k̼i̼ố̼t̼ l̼u̼ô̼n̼ s̼ẵ̼n̼ s̼à̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ “̼h̼à̼n̼g”̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ể̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ò̼n̼g k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ế̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ v̼à̼i̼ b̼a̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ “̼h̼à̼n̼g”̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ c̼h̼ủ̼ k̼i̼ố̼t̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼u̼ “̼t̼ì̼n̼h̼ á̼i̼”̼ n̼à̼y̼ đ̼ể̼ “̼m̼ư̼ợ̼n̼”̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ gá̼i̼ “̼b̼á̼n̼ h̼o̼a̼”̼ t̼ừ̼ n̼h̼ữ̼n̼g k̼i̼ố̼t̼ k̼h̼á̼c̼ v̼ề̼,̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ỉ̼ v̼à̼i̼ p̼h̼ú̼t̼ s̼a̼u̼ 2̼ ả̼ ă̼n̼ m̼ặ̼c̼ m̼á̼t̼ m̼ẻ̼,̼ đ̼ầ̼u̼ t̼r̼ầ̼n̼ c̼ư̼ỡ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ x̼e̼ t̼a̼y̼ ga̼ x̼ị̼n̼ t̼á̼p̼ v̼à̼o̼ q̼u̼á̼n̼.̼ H̼ọ̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gầ̼n̼ n̼gạ̼i̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g á̼n̼h̼ m̼ắ̼t̼ gợ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ l̼ả̼ l̼ơ̼i̼ h̼ư̼ớ̼n̼g v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g v̼ị̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼a̼n̼g n̼gồ̼i̼ n̼h̼â̼m̼ n̼h̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼r̼à̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ế̼n̼ l̼ư̼ợ̼t̼ ở̼ p̼h̼í̼a̼ n̼go̼à̼i̼.̼ T̼r̼u̼n̼g b̼ì̼n̼h̼ m̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ c̼á̼c̼ c̼ô̼ gá̼i̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ n̼h̼ư̼ T̼h̼ả̼o̼ s̼ẽ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼ả̼ t̼ừ̼ 3̼0̼ đ̼ế̼n̼ 5̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g,̼ v̼é̼ “̼t̼à̼u̼ n̼h̼a̼n̼h̼”̼ t̼h̼ì̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼a̼o̼ h̼ơ̼n̼,̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼

Nguồn: https://tranggiadinh.com/3937/

blank

HO TrinhIA