C̲o̲n̲ gá̲i̲ B̲í̲ t̲h̲ư̲ V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ 31 t̲u̲ổ̲i̲ b̲ị̲ t̲h̲u̲ h̲ồ̲i̲ qu̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲ b̲ổ̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ ph̲ó̲ gi̲á̲m̲ đ̲ố̲c̲ s̲ở̲

C̲o̲n̲ gá̲i̲ B̲í̲ t̲h̲ư̲ V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ 31 t̲u̲ổ̲i̲ b̲ị̲ t̲h̲u̲ h̲ồ̲i̲ qu̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲ b̲ổ̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ ph̲ó̲ gi̲á̲m̲ đ̲ố̲c̲ s̲ở̲

B̲à̲ T̲r̲ầ̲n̲ H̲u̲yề̲n̲ T̲r̲a̲n̲g, 31 t̲u̲ổ̲i̲, c̲o̲n̲ gá̲i̲ c̲ủ̲a̲ đ̲ư̲ơ̲n̲g k̲i̲m̲ B̲í̲ t̲h̲ư̲ T̲ỉ̲n̲h̲ ủ̲y V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ H̲o̲à̲n̲g T̲h̲ị̲ T̲h̲ú̲y L̲a̲n̲, đ̲ã̲ b̲ị̲ t̲h̲u̲ h̲ồ̲i̲ qu̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲ b̲ổ̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ l̲à̲m̲ P̲h̲ó̲ gi̲á̲m̲ đ̲ố̲c̲ S̲ở̲ K̲H̲-Đ̲T̲ t̲ỉ̲n̲h̲ n̲à̲y.

Trường hợp bà Trần Thị Huyền Trang (bìa phải) gây tranh cãi vì từ chuyên viên lên phó giám đốc sở chỉ trong vòng hơn 4 năm /// Ảnh Sở KH-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc

T̲r̲ư̲ờ̲n̲g h̲ợ̲p b̲à̲ T̲r̲ầ̲n̲ T̲h̲ị̲ H̲u̲yề̲n̲ T̲r̲a̲n̲g (b̲ì̲a̲ ph̲ả̲i̲) gâ̲y t̲r̲a̲n̲h̲ c̲ã̲i̲ v̲ì̲ t̲ừ̲ c̲h̲u̲yê̲n̲ v̲i̲ê̲n̲ l̲ê̲n̲ ph̲ó̲ gi̲á̲m̲ đ̲ố̲c̲ s̲ở̲ c̲h̲ỉ̲ t̲r̲o̲n̲g v̲ò̲n̲g h̲ơ̲n̲ 4 n̲ă̲m̲ ẢN̲H̲ S̲Ở K̲H̲-Đ̲T̲ T̲ỈN̲H̲ V̲ĨN̲H̲ P̲H̲ÚC̲

T̲h̲ô̲n̲g t̲i̲n̲ n̲à̲y đ̲ư̲ợ̲c̲ đ̲ạ̲i̲ d̲i̲ệ̲n̲ B̲ộ̲ N̲ộ̲i̲ v̲ụ̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲ t̲ạ̲i̲ c̲u̲ộ̲c̲ h̲ọ̲p b̲á̲o̲ t̲h̲ư̲ờ̲n̲g k̲ỳ c̲ủ̲a̲ B̲ộ̲ c̲h̲i̲ề̲u̲ n̲a̲y, 18.6.
C̲ụ̲ t̲h̲ể̲, t̲h̲e̲o̲ ô̲n̲g N̲gu̲yễ̲n̲ T̲ư̲ L̲o̲n̲g, P̲h̲ó̲ v̲ụ̲ t̲r̲ư̲ở̲n̲g V̲ụ̲ C̲ô̲n̲g c̲h̲ứ̲c̲, v̲i̲ê̲n̲ c̲h̲ứ̲c̲ (B̲ộ̲ N̲ộ̲i̲ v̲ụ̲), U̲ỷ b̲a̲n̲ K̲i̲ể̲m̲ t̲r̲a̲ T̲.Ư̲ đ̲ã̲ t̲i̲ế̲n̲ h̲à̲n̲h̲ k̲i̲ể̲m̲ t̲r̲a̲ v̲à̲ c̲ó̲ k̲ế̲t̲ l̲u̲ậ̲n̲ l̲i̲ê̲n̲ qu̲a̲n̲ đ̲ế̲n̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ c̲á̲n̲ b̲ộ̲ ở̲ t̲ỉ̲n̲h̲ V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ gâ̲y ồ̲n̲ à̲o̲ d̲ư̲ l̲u̲ậ̲n̲ t̲h̲ờ̲i̲ gi̲a̲n̲ qu̲a̲.

T̲h̲e̲o̲ ô̲n̲g L̲o̲n̲g, “V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ đ̲ã̲ k̲ị̲p t̲h̲ờ̲i̲ b̲a̲n̲ h̲à̲n̲h̲ v̲ă̲n̲ b̲ả̲n̲ đ̲ể̲ r̲ú̲t̲ l̲ạ̲i̲ c̲á̲c̲ qu̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲ b̲ổ̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ k̲h̲ô̲n̲g đ̲ủ̲ đ̲i̲ề̲u̲ k̲i̲ệ̲n̲, t̲i̲ê̲u̲ c̲h̲u̲ẩ̲n̲. T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ô̲n̲g t̲i̲n̲ c̲h̲ú̲n̲g t̲ô̲i̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ b̲i̲ế̲t̲ t̲ừ̲ S̲ở̲ N̲ộ̲i̲ v̲ụ̲ V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲, t̲ỉ̲n̲h̲ V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ đ̲ã̲ c̲ó̲ V̲ă̲n̲ b̲ả̲n̲ s̲ố̲ 647 n̲gà̲y 17.3.2021 v̲ề̲ v̲i̲ệ̲c̲ n̲à̲y v̲à̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ U̲ỷ b̲a̲n̲ K̲i̲ể̲m̲ t̲r̲a̲ T̲.Ư̲ đ̲á̲n̲h̲ gi̲á̲ (l̲à̲) k̲ị̲p t̲h̲ờ̲i̲ x̲ử̲ l̲ý s̲a̲i̲ ph̲ạ̲m̲”.

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ r̲ú̲t̲ l̲ạ̲i̲ qu̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲ b̲ổ̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ P̲h̲ó̲ gi̲á̲m̲ đ̲ố̲c̲ S̲ở̲ K̲H̲-Đ̲T̲ đ̲ố̲i̲ v̲ớ̲i̲ b̲à̲ T̲r̲ầ̲n̲ H̲u̲yề̲n̲ T̲r̲a̲n̲g (31 t̲u̲ổ̲i̲), c̲h̲ư̲a̲ r̲õ̲ b̲à̲ T̲r̲a̲n̲g đ̲ư̲ợ̲c̲ b̲ố̲ t̲r̲í̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ n̲à̲o̲.

T̲r̲ư̲ớ̲c̲ đ̲ó̲, n̲h̲ư̲ T̲h̲a̲n̲h̲ N̲i̲ê̲n̲ đ̲ã̲ đ̲ư̲a̲ t̲i̲n̲ h̲ồ̲i̲ t̲h̲á̲n̲g 3, c̲ũ̲n̲g t̲ạ̲i̲ b̲u̲ổ̲i̲ h̲ọ̲p b̲á̲o̲ qu̲ý 1 c̲ủ̲a̲ B̲ộ̲ N̲ộ̲i̲ v̲ụ̲, ô̲n̲g T̲r̲ư̲ơ̲n̲g H̲ả̲i̲ L̲o̲n̲g, V̲ụ̲ t̲r̲ư̲ở̲n̲g V̲ụ̲ C̲ô̲n̲g c̲h̲ứ̲c̲, V̲i̲ê̲n̲ c̲h̲ứ̲c̲, c̲ũ̲n̲g c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲, T̲ỉ̲n̲h̲ u̲ỷ V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ đ̲ã̲ c̲ó̲ b̲á̲o̲ c̲á̲o̲ b̲ằ̲n̲g v̲ă̲n̲ b̲ả̲n̲ gử̲i̲ B̲ộ̲ N̲ộ̲i̲ v̲ụ̲ v̲à̲ c̲á̲c̲ c̲ơ̲ qu̲a̲n̲ c̲ủ̲a̲ Đ̲ả̲n̲g (B̲a̲n̲ T̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲ T̲.Ư̲, B̲a̲n̲ T̲u̲yê̲n̲ gi̲á̲o̲ T̲.Ư̲) v̲ề̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g h̲ợ̲p b̲ổ̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ b̲à̲ T̲r̲a̲n̲g.
T̲h̲ự̲c̲ h̲i̲ệ̲n̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ v̲ụ̲ c̲ủ̲a̲ l̲ã̲n̲h̲ đ̲ạ̲o̲ B̲ộ̲ gi̲a̲o̲, V̲ụ̲ C̲ô̲n̲g c̲h̲ứ̲c̲, v̲i̲ê̲n̲ c̲h̲ứ̲c̲ đ̲ã̲ đ̲ề̲ n̲gh̲ị̲ t̲ỉ̲n̲h̲ r̲à̲ s̲o̲á̲t̲, b̲á̲o̲ c̲á̲o̲ t̲ổ̲n̲g t̲h̲ể̲ c̲á̲c̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g h̲ợ̲p t̲ư̲ơ̲n̲g t̲ự̲ ở̲ V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲, s̲a̲u̲ đ̲ó̲ B̲ộ̲ N̲ộ̲i̲ v̲ụ̲ s̲ẽ̲ k̲i̲ể̲m̲ t̲r̲a̲, đ̲á̲n̲h̲ gi̲á̲, b̲á̲o̲ c̲á̲o̲ c̲ấ̲p c̲ó̲ t̲h̲ẩ̲m̲ qu̲yề̲n̲ qu̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲.

B̲à̲ T̲r̲ầ̲n̲ H̲u̲yề̲n̲ T̲r̲a̲n̲g t̲ừ̲n̲g d̲u̲ h̲ọ̲c̲ T̲r̲u̲n̲g Q̲u̲ố̲c̲, s̲a̲u̲ đ̲ó̲ v̲ề̲ l̲à̲m̲ c̲h̲u̲yê̲n̲ v̲i̲ê̲n̲ c̲ủ̲a̲ T̲h̲à̲n̲h̲ đ̲o̲à̲n̲ T̲P̲.V̲ĩ̲n̲h̲ Y̲ê̲n̲ (V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲) t̲ừ̲ đ̲ầ̲u̲ n̲ă̲m̲ 2013. Đ̲ế̲n̲ gi̲ữ̲a̲ n̲ă̲m̲ 2016 c̲h̲u̲yể̲n̲ s̲a̲n̲g l̲à̲m̲ c̲h̲u̲yê̲n̲ v̲i̲ê̲n̲ S̲ở̲ K̲H̲-Đ̲T̲ t̲ỉ̲n̲h̲ V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲. C̲h̲ỉ̲ t̲r̲o̲n̲g v̲ò̲n̲g h̲ơ̲n̲ 4 n̲ă̲m̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ ở̲ S̲ở̲ K̲H̲-Đ̲T̲(k̲ể̲ c̲ả̲ t̲h̲ờ̲i̲ gi̲a̲n̲ đ̲i̲ h̲ọ̲c̲ 1 n̲ă̲m̲ ở̲ S̲i̲n̲ga̲po̲r̲e̲ v̲à̲o̲ n̲ă̲m̲ 2017), b̲à̲ T̲r̲a̲n̲g đ̲ã̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ b̲ổ̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ t̲ừ̲ c̲h̲u̲yê̲n̲ v̲i̲ê̲n̲ l̲ê̲n̲ ph̲ó̲ gi̲á̲m̲ đ̲ố̲c̲ s̲ở̲.

T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ô̲n̲g b̲á̲o̲ c̲ủ̲a̲ U̲ỷ b̲a̲n̲ K̲i̲ể̲m̲ t̲r̲a̲ T̲.Ư̲ n̲gà̲y 16.6 v̲ừ̲a̲ qu̲a̲, B̲a̲n̲ T̲h̲ư̲ờ̲n̲g v̲ụ̲ T̲ỉ̲n̲h̲ ủ̲y V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ đ̲ã̲ n̲gh̲i̲ê̲m̲ t̲ú̲c̲ t̲h̲ự̲c̲ h̲i̲ệ̲n̲ k̲ế̲t̲ l̲u̲ậ̲n̲, k̲h̲ắ̲c̲ ph̲ụ̲c̲ k̲ị̲p t̲h̲ờ̲i̲ c̲á̲c̲ v̲i̲ ph̲ạ̲m̲, k̲h̲u̲yế̲t̲ đ̲i̲ể̲m̲; k̲i̲ể̲m̲ đ̲i̲ể̲m̲, x̲e̲m̲ x̲é̲t̲, x̲ử̲ l̲ý k̲ỷ l̲u̲ậ̲t̲ c̲á̲c̲ t̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲, c̲á̲ n̲h̲â̲n̲ c̲ó̲ l̲i̲ê̲n̲ qu̲a̲n̲.

U̲ỷ b̲a̲n̲ K̲i̲ể̲m̲ t̲r̲a̲ T̲.Ư̲ yê̲u̲ c̲ầ̲u̲ B̲a̲n̲ T̲h̲ư̲ờ̲n̲g v̲ụ̲ T̲ỉ̲n̲h̲ ủ̲y V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ t̲i̲ế̲p t̲ụ̲c̲ t̲h̲ự̲c̲ h̲i̲ệ̲n̲ n̲gh̲i̲ê̲m̲ t̲ú̲c̲ c̲á̲c̲ n̲ộ̲i̲ d̲u̲n̲g t̲h̲e̲o̲ k̲ế̲t̲ l̲u̲ậ̲n̲.

&gt̲;C̲u̲ố̲i̲ t̲h̲á̲n̲g 3.2021, U̲ỷ b̲a̲n̲ K̲i̲ể̲m̲ t̲r̲a̲ T̲.Ư̲ c̲ũ̲n̲g đ̲ã̲ c̲ó̲ k̲ế̲t̲ l̲u̲ậ̲n̲ c̲h̲o̲ r̲ằ̲n̲g, B̲a̲n̲ T̲h̲ư̲ờ̲n̲g v̲ụ̲ T̲ỉ̲n̲h̲ ủ̲y V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ đ̲ã̲ v̲i̲ ph̲ạ̲m̲ n̲gu̲yê̲n̲ t̲ắ̲c̲ t̲ậ̲p t̲r̲u̲n̲g d̲â̲n̲ c̲h̲ủ̲, qu̲y c̲h̲ế̲ l̲à̲m̲ v̲i̲ệ̲c̲, qu̲y đ̲ị̲n̲h̲ v̲ề̲ t̲r̲á̲c̲h̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ n̲ê̲u̲ gư̲ơ̲n̲g v̲à̲ c̲á̲c̲ qu̲y đ̲ị̲n̲h̲ c̲ủ̲a̲ Đ̲ả̲n̲g, N̲h̲à̲ n̲ư̲ớ̲c̲ t̲r̲o̲n̲g v̲i̲ệ̲c̲ b̲ổ̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ m̲ộ̲t̲ s̲ố̲ c̲á̲n̲ b̲ộ̲ d̲i̲ệ̲n̲ B̲a̲n̲ T̲h̲ư̲ờ̲n̲g v̲ụ̲ T̲ỉ̲n̲h̲ ủ̲y qu̲ả̲n̲ l̲ý.

U̲ỷ b̲a̲n̲ K̲i̲ể̲m̲ t̲r̲a̲ T̲.Ư̲ yê̲u̲ c̲ầ̲u̲ B̲a̲n̲ T̲h̲ư̲ờ̲n̲g v̲ụ̲ T̲ỉ̲n̲h̲ ủ̲y V̲ĩ̲n̲h̲ P̲h̲ú̲c̲ t̲h̲u̲ h̲ồ̲i̲, h̲ủ̲y b̲ỏ̲ c̲á̲c̲ n̲gh̲ị̲ qu̲yế̲t̲, qu̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲ k̲h̲ô̲n̲g đ̲ú̲n̲g qu̲y đ̲ị̲n̲h̲ v̲ề̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ c̲á̲n̲ b̲ộ̲, đ̲ồ̲n̲g t̲h̲ờ̲i̲ k̲i̲ể̲m̲ đ̲i̲ể̲m̲, x̲ử̲ l̲ý t̲r̲á̲c̲h̲ n̲h̲i̲ệ̲m̲ đ̲ố̲i̲ v̲ớ̲i̲ c̲á̲c̲ t̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲, c̲á̲ n̲h̲â̲n̲ c̲ó̲ l̲i̲ê̲n̲ qu̲a̲n̲.

N̲gu̲ồ̲n̲: h̲t̲t̲ps̲://t̲h̲a̲n̲h̲n̲i̲e̲n̲.v̲n̲/t̲h̲o̲i̲-s̲u̲/c̲o̲n̲-ga̲i̲-b̲i̲-t̲h̲u̲-v̲i̲n̲h̲-ph̲u̲c̲-b̲i̲-t̲h̲u̲-h̲o̲i̲-qu̲ye̲t̲-d̲i̲n̲h̲-b̲o̲-n̲h̲i̲e̲m̲-ph̲o̲-gi̲a̲m̲-d̲o̲c̲-s̲o̲-1400920.h̲t̲m̲l̲

blank

tingiaitri60s