C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼̼

S̼a̼u̼ h̼ơ̼n̼ m̼ột̼ n̼g̼à̼y̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ k̼í̼n̼,̼ n̼g̼à̼y̼,̼ T̼A̼N̼D̼ T̼P̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼ đ̼ã̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼ v̼ụ H̼à̼ H̼ọc̼ L̼ộc̼ (̼s̼in̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼8̼,̼ t̼r̼ú̼ h̼u̼y̼ện̼ H̼ư̼ơ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼,̼ H̼à̼ T̼ĩ̼n̼h̼)̼ b̼ị t̼r̼u̼y̼ t̼ố̼ v̼ề̼ t̼ội h̼iế̼p̼ d̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ H̼Đ̼X̼X̼ p̼h̼ú̼c̼ t̼h̼ẩ̼m̼ đ̼ã̼ b̼á̼c̼ k̼h̼á̼n̼g̼ c̼á̼o̼,̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ y̼ á̼n̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼ b̼ả̼y̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ đ̼ố̼i v̼ớ̼i b̼ị c̼á̼o̼ v̼ề̼ t̼ội d̼a̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼.̼

̼Q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼,̼ b̼ị c̼á̼o̼ l̼u̼ô̼n̼ k̼ê̼u̼ o̼a̼n̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ V̼K̼S̼ t̼r̼u̼y̼ t̼ố̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼ội h̼iế̼p̼ d̼â̼m̼ l̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ú̼n̼g̼ s̼ự̼ t̼h̼ật̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i v̼ớ̼i P̼V̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ g̼iờ̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ á̼n̼,̼ l̼u̼ật̼ s̼ư̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼ c̼h̼o̼ b̼iế̼t̼ b̼ị c̼á̼o̼ l̼iê̼n̼ t̼ục̼ k̼ê̼u̼ o̼a̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ s̼u̼ố̼t̼ q̼u̼á̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ x̼ử̼ p̼h̼ú̼c̼ t̼h̼ẩ̼m̼.̼

blank

̼B̼ị c̼á̼o̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ịn̼h̼ c̼ó̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ y̼ê̼u̼ đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ h̼ẹn̼ h̼ò̼ v̼ớ̼i b̼ị h̼ại l̼à̼ c̼h̼ị V̼T̼T̼T̼ (̼s̼in̼h̼ n̼ă̼m̼ 1̼9̼9̼4̼,̼ t̼r̼ú̼ q̼u̼ận̼ H̼ả̼i C̼h̼â̼u̼,̼ T̼P̼ Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g̼)̼.̼ C̼ả̼ h̼a̼i q̼u̼a̼n̼ h̼ệ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼ l̼à̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ t̼ự̼ n̼g̼u̼y̼ện̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼iệc̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ é̼p̼.̼

B̼ị c̼á̼o̼ H̼à̼ H̼ọc̼ L̼ộc̼ t̼ại p̼h̼iê̼n̼ t̼ò̼a̼,̼ Ả̼n̼h̼:̼ T̼A̼

̼T̼ại p̼h̼iê̼n̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼,̼ L̼ộc̼ k̼h̼a̼i c̼h̼ị T̼.̼ l̼à̼ n̼g̼ư̼ờ̼i c̼h̼ủ̼ đ̼ộn̼g̼ l̼ê̼n̼ g̼iư̼ờ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼iệc̼ c̼ả̼ h̼a̼i t̼ự̼ n̼g̼u̼y̼ện̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ t̼ì̼n̼h̼ d̼ục̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i q̼u̼a̼n̼ h̼ệ,̼ c̼h̼ị T̼.̼ đ̼ề̼u̼ n̼ằ̼m̼ im̼,̼ đ̼ồ̼n̼g̼ t̼h̼u̼ận̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ p̼h̼ả̼n̼ ứ̼n̼g̼ g̼ì̼.̼

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ c̼h̼ị T̼.̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ b̼ị c̼á̼o̼ g̼ọi đ̼iện̼ t̼h̼o̼ại v̼ề̼ b̼á̼o̼ v̼ớ̼i g̼ia̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼h̼u̼y̼ện̼ c̼ư̼ớ̼i h̼ỏ̼i n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ị c̼á̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ ý̼,̼ h̼ẹn̼ s̼a̼n̼g̼ n̼ă̼m̼ c̼ó̼ c̼ô̼n̼g̼ ă̼n̼ v̼iệc̼ l̼à̼m̼ ổ̼n̼ đ̼ịn̼h̼ r̼ồ̼i c̼ư̼ớ̼i.̼ C̼h̼ị T̼.̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị l̼ừ̼a̼ d̼ố̼i n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ b̼ị c̼á̼o̼.̼ N̼ó̼i l̼ờ̼i s̼a̼u̼ c̼ù̼n̼g̼,̼ b̼ị c̼á̼o̼ c̼h̼ỉ̼ m̼o̼n̼g̼ t̼ò̼a̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ c̼ô̼n̼g̼ b̼ằ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ k̼h̼i đ̼ó̼,̼ b̼ị h̼ại k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ịn̼h̼ b̼ị L̼ộc̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ b̼ứ̼c̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼in̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼ỉ̼ v̼ớ̼i m̼ục̼ đ̼í̼c̼h̼.̼.̼.̼ c̼h̼o̼ v̼u̼i.̼ B̼ị h̼ại k̼h̼ô̼n̼g̼ x̼in̼ g̼iả̼m̼ á̼n̼ c̼h̼o̼ b̼ị c̼á̼o̼ m̼à̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị t̼ò̼a̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ đ̼ú̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ật̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ á̼n̼ n̼à̼y̼,̼ b̼ị c̼á̼o̼ c̼ó̼ b̼ố̼n̼ l̼u̼ật̼ s̼ư̼ t̼h̼a̼m̼ g̼ia̼ b̼à̼o̼ c̼h̼ữ̼a̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ b̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i t̼r̼ự̼c̼ t̼iế̼p̼ t̼h̼a̼m̼ g̼ia̼ b̼à̼o̼ c̼h̼ữ̼a̼ c̼h̼o̼ b̼ị c̼á̼o̼ t̼ại t̼ò̼a̼.̼ C̼á̼c̼ l̼u̼ật̼ s̼ư̼ đ̼ề̼u̼ t̼h̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ấ̼t̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị H̼Đ̼X̼X̼ h̼ủ̼y̼ b̼ả̼n̼ á̼n̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼ đ̼ể̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼ l̼ại d̼o̼ v̼ụ á̼n̼ c̼ò̼n̼ n̼h̼iề̼u̼ đ̼iể̼m̼ m̼â̼u̼ t̼h̼u̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.̼

Đ̼iề̼u̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ể̼ h̼iện̼ q̼u̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼in̼ n̼h̼ắ̼n̼ m̼à̼ b̼ị c̼á̼o̼ v̼à̼ b̼ị h̼ại n̼h̼ắ̼n̼ c̼h̼o̼ n̼h̼a̼u̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ q̼u̼a̼ t̼à̼i k̼h̼o̼ả̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ c̼á̼ n̼h̼â̼n̼.̼ C̼ả̼ h̼a̼i n̼h̼iề̼u̼ l̼ầ̼n̼ n̼ó̼i đ̼ế̼n̼ c̼h̼u̼y̼ện̼ c̼ư̼ớ̼i x̼in̼ v̼à̼ c̼ó̼ c̼o̼n̼ v̼ớ̼i n̼h̼a̼u̼.̼

blank

Đ̼á̼n̼g̼ c̼h̼ú̼ ý̼,̼ b̼ị h̼ại k̼h̼a̼i v̼à̼o̼ đ̼ê̼m̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ s̼ự̼ v̼iệc̼,̼ c̼h̼ị c̼ó̼ l̼a̼ h̼é̼t̼ v̼a̼n̼ x̼in̼,̼ k̼h̼ó̼c̼ l̼ó̼c̼,̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼.̼ T̼h̼ờ̼i đ̼iể̼m̼ n̼à̼y̼ l̼à̼ 1̼0̼ g̼iờ̼ đ̼ê̼m̼.̼

̼T̼u̼y̼ n̼h̼iê̼n̼,̼ h̼a̼i n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼n̼g̼ c̼ù̼n̼g̼ t̼ầ̼n̼g̼ t̼r̼ọ v̼ớ̼i b̼ị c̼á̼o̼ k̼h̼a̼i r̼ằ̼n̼g̼ h̼ọ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼e̼ t̼h̼ấ̼y̼ g̼ì̼ t̼ại t̼h̼ờ̼i đ̼iể̼m̼ đ̼ó̼.̼ L̼ú̼c̼ n̼à̼y̼,̼ b̼ị h̼ại c̼ó̼ m̼a̼n̼g̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼iện̼ t̼h̼o̼ại n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼ọi c̼h̼o̼ a̼i đ̼ể̼ k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼ h̼a̼y̼ b̼á̼o̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼.̼

̼“̼N̼g̼o̼à̼i r̼a̼ c̼ó̼ m̼ột̼ d̼ấ̼u̼ v̼ế̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼ổ̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị h̼ại.̼ B̼ị c̼á̼o̼ k̼h̼a̼i d̼ấ̼u̼ v̼ế̼t̼ n̼à̼y̼ l̼à̼ d̼o̼ b̼ị c̼á̼o̼ h̼ô̼n̼ b̼ị h̼ại t̼h̼e̼o̼ k̼iể̼u̼ h̼ô̼n̼ c̼ủ̼a̼ g̼iớ̼i t̼r̼ẻ̼.̼ C̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼iề̼u̼ t̼r̼a̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼ đ̼ó̼ l̼à̼ v̼ế̼t̼ b̼ầ̼m̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ v̼ế̼t̼ b̼ầ̼m̼ d̼o̼ đ̼â̼u̼ m̼à̼ r̼a̼?̼ C̼ơ̼ c̼h̼ế̼ g̼â̼y̼ b̼ầ̼m̼ r̼a̼ l̼à̼m̼ s̼a̼o̼?̼ Đ̼iề̼u̼ n̼à̼y̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.̼

̼N̼ội d̼u̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼h̼iế̼c̼ U̼S̼B̼ m̼à̼ g̼ia̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ị c̼á̼o̼ c̼u̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼ c̼h̼o̼ t̼ò̼a̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼ v̼à̼ p̼h̼ú̼c̼ t̼h̼ẩ̼m̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼a̼i t̼h̼á̼c̼,̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼”̼ -̼ l̼u̼ật̼ s̼ư̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼ n̼ó̼i t̼h̼ê̼m̼.̼

̼M̼ẹ c̼ủ̼a̼ b̼ị c̼á̼o̼ l̼à̼ b̼à̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị N̼h̼â̼m̼ c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ẳ̼n̼g̼ đ̼ịn̼h̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼ội.̼ “̼C̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i s̼ẽ̼ c̼ó̼ đ̼ơ̼n̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị t̼h̼ủ̼ t̼ục̼ g̼iá̼m̼ đ̼ố̼c̼ t̼h̼ẩ̼m̼.̼ T̼ô̼i t̼in̼ c̼o̼n̼ t̼ô̼i v̼ô̼ t̼ội.̼ T̼ô̼i v̼à̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ b̼ỏ̼ c̼u̼ộc̼”̼ -̼ b̼à̼ N̼h̼â̼m̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ b̼ả̼n̼ á̼n̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼m̼,̼ g̼iữ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 3̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ b̼ị c̼á̼o̼ L̼ộc̼ v̼à̼ c̼h̼ị T̼.̼ q̼u̼e̼n̼ n̼h̼a̼u̼ q̼u̼a̼ m̼ạn̼g̼ x̼ã̼ h̼ội Z̼a̼l̼o̼.̼ H̼a̼i n̼g̼ư̼ờ̼i t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼ắ̼n̼ t̼in̼ n̼ó̼i c̼h̼u̼y̼ện̼ q̼u̼a̼ l̼ại v̼ớ̼i n̼h̼a̼u̼.̼

̼T̼ố̼i 1̼-̼4̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ c̼ả̼ h̼a̼i r̼ủ̼ n̼h̼a̼u̼ đ̼i x̼e̼m̼ p̼h̼im̼ r̼ồ̼i đ̼i ă̼n̼.̼ T̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ đ̼i,̼ b̼ị c̼á̼o̼ n̼ó̼i đ̼iện̼ t̼h̼o̼ại c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ h̼ế̼t̼ p̼in̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ c̼h̼ở̼ c̼h̼ị T̼.̼ v̼ề̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ s̼ạc̼ p̼in̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ n̼ơ̼i,̼ L̼ộc̼ c̼ầ̼m̼ t̼ú̼i x̼á̼c̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị T̼.̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ c̼h̼ị T̼.̼ đ̼ứ̼n̼g̼ b̼ê̼n̼ n̼g̼o̼à̼i.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ c̼h̼ị T̼.̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ l̼ấ̼y̼ t̼ú̼i x̼á̼c̼h̼ r̼a̼ v̼ề̼ t̼h̼ì̼ b̼ị L̼ộc̼ đ̼ẩ̼y̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ n̼ệm̼ đ̼ò̼i g̼ia̼o̼ c̼ấ̼u̼.̼ C̼h̼ị T̼.̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ c̼ự̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ l̼iệt̼ đ̼ể̼ c̼h̼ạy̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i n̼h̼ư̼n̼g̼ L̼ộc̼ c̼h̼ố̼t̼ c̼ử̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ é̼p̼ c̼h̼ị q̼u̼a̼n̼ h̼ệ.̼

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i g̼ia̼o̼ c̼ấ̼u̼ x̼o̼n̼g̼,̼ L̼ộc̼ ô̼m̼ c̼h̼ặ̼t̼ c̼h̼ị T̼.̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼o̼ v̼ề̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i t̼h̼ự̼c̼ h̼iện̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i t̼h̼ê̼m̼ h̼a̼i l̼ầ̼n̼ n̼ữ̼a̼,̼ L̼ộc̼ g̼ọi x̼e̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị v̼ề̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼,̼ c̼h̼ị T̼.̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g̼ a̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼iệc̼ v̼à̼ c̼ó̼ đ̼ơ̼n̼ y̼ê̼u̼ c̼ầ̼u̼ k̼h̼ở̼i t̼ố̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ đ̼ố̼i v̼ớ̼i L̼ộc̼ n̼g̼a̼y̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼.̼

blank

N NC - IA