C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼h̼ờ̼ b̼ạ̼n̼ th̼â̼n̼ m̼ò̼ v̼à̼o̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼h̼o̼á̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ n̼h̼ờ̼ b̼ạ̼n̼ th̼â̼n̼ m̼ò̼ v̼à̼o̼ g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼:̼ ̼V̼ợ̼ ̼h̼o̼á̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼

2̼ t̼h̼á̼n̼g sa̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ư̼ớ̼i, t̼h̼ấ̼y c̼h̼á̼n̼ v̼ợ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ ̼l̼ý d̼o̼ ̼l̼y h̼ô̼n̼ n̼ê̼n̼ D̼ư̼ơ̼n̼g đ̼ã̼ n̼gh̼ĩ̼ r̼a̼ k̼ế̼ n̼h̼ờ̼ b̼ạn̼ t̼h̼â̼n̼ h̼ã̼m̼ н̼ι̼ế̼ρ v̼ợ m̼ì̼n̼h̼ r̼ồ̼i̼ x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ b̼ắ̼t̼ qu̼ả̼ t̼a̼n̼g

img12356

S̼a̼u̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ “̼t̼ì̼n̼h̼ n̼ga̼y l̼ý gi̼a̼n̼”, H̼i̼ề̼n̼ (v̼ợ̼ M̼ã̼o) h̼ó̼a̼ đ̼i̼ê̼n̼ v̼ì̼ qu̼á̼ u̼ấ̼t̼ ứ̼c̼. S̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ dà̼i̼, đ̼ư̼ơ̼n̼g s̼ự̼ “t̼ò̼m̼ ̼t̼e̼m̼” v̼ợ̼ b̼ạn̼ â̼n̼ h̼ậ̼n̼ r̼a̼ ̼đầ̼u̼ t̼h̼ú̼ ̼th̼ì̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ gh̼ê̼ t̼ở̼m̼ n̼à̼y m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼á̼n̼g t̼ỏ̼. L̼ú̼c̼ n̼à̼y, m̼à̼n̼ k̼ịc̼h̼ v̼u̼ o̼a̼n̼ v̼ợ̼ c̼ủ̼a̼ ̼gã̼ c̼h̼ồ̼n̼g đ̼ố̼n̼ m̼ạt̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị l̼ậ̼t̼ t̼ẩ̼y.

L̼ò̼n̼g t̼h̼a̼m̼ c̼ủ̼a̼ gã̼ c̼h̼ồ̼n̼g b̼ại̼ h̼o̼ại̼

“̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼e̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼à̼o̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼.

img32132145656

̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.

̼H̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼)̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼M̼ã̼o̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ n̼g̼h̼ĩ̼ r̼a̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼k̼ế̼ ̼d̼ơ̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼đ̼ó̼”̼.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼G̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼”̼.

̼T̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼(̼v̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼ã̼o̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼н̼ι̼ế̼ρ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼“̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼”̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.

̼T̼ố̼i̼ ̼2̼8̼/̼6̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼o̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼x̼e̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼.̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼.

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ạ̼n̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼”

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼9̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼1̼4̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼r̼í̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ã̼o̼.

̼“̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼m̼a̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼M̼ã̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼.

̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼b̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼d̼ạ̼i̼.

T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ấ̼y̼.

img23601

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼o̼a̼n̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼:̼ ̼“̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼M̼ã̼o̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ã̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼”.

̼B̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼g̼õ̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼k̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”.

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Kh̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼“̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ự̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼”̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼.

̼V̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼3̼/̼4̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼l̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼.

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼.

Theo: baygio.net

 

 

 

blank

tingiaitri60s