H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼”̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼ã̼i̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼“̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼”̼c̼h̼ị̼c̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼

H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼:̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼”̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼ã̼i̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼“̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼”̼c̼h̼ị̼c̼h̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼

H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g:̼ C̼ô̼ gá̼i̼ b̼ị̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ”̼k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼”̼ c̼h̼o̼ h̼u̼.̼n̼g t̼h̼.̼ủ̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y“̼ c̼ò̼n̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ ”̼c̼h̼ị̼c̼h̼”̼ c̼h̼o̼ a̼n̼ t̼o̼à̼n̼

̼M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ L̼ê̼ C̼h̼â̼n̼,̼ T̼P̼.̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ v̼ừ̼a̼ t̼i̼ế̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ m̼ộ̼t̼ v̼ụ̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ b̼ị̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ v̼à̼ h̼.̼ã̼m̼ h̼i̼.̼ế̼p̼ n̼ga̼y t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼.̼

̼N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼ D̼ư̼ơ̼n̼g T̼h̼ị̼ T̼h̼u̼ H̼.̼ (̼s̼i̼n̼h̼ 1̼9̼8̼8̼,̼ ở̼ Đ̼ô̼n̼g T̼r̼à̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g D̼ư̼ H̼à̼n̼g K̼ê̼n̼h̼,̼ q̼u̼ậ̼n̼ L̼ê̼ C̼h̼â̼n̼)̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ v̼à̼o̼ t̼ậ̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ư̼ỡ̼.̼n̼g h̼i̼.̼ế̼p̼ v̼à̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ m̼ấ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ m̼á̼y t̼í̼n̼h̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g v̼à̼ 3̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.̼

blank
C̼ô̼ gá̼i̼ b̼ị̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ”̼k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼”̼ c̼h̼o̼ h̼u̼.̼n̼g t̼h̼.̼ủ̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y“̼

̼C̼h̼ị̼ H̼.̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ d̼o̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ h̼ọ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ d̼a̼n̼g d̼ở̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ẳ̼n̼g c̼ó̼ n̼gh̼ề̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼ gì̼ t̼r̼o̼n̼g t̼a̼y.̼ R̼ờ̼i̼ q̼u̼ê̼ Q̼u̼ả̼n̼g N̼i̼n̼h̼,̼ H̼.̼ p̼h̼i̼ê̼u̼ d̼ạ̼t̼ v̼ề̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g l̼à̼m̼ ă̼n̼ đ̼ã̼ m̼ấ̼y n̼ă̼m̼ n̼a̼y.̼

̼L̼ú̼c̼ đ̼ầ̼u̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ế̼n̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g,̼ H̼.̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ q̼u̼e̼n̼ gi̼ớ̼i̼ t̼h̼i̼ệ̼u̼ l̼à̼m̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼h̼o̼ m̼ấ̼y q̼u̼á̼n̼ k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ L̼i̼n̼h̼.̼ Đ̼i̼ l̼à̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼,̼ k̼h̼i̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ó̼p̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ú̼t̼ v̼ố̼n̼ l̼i̼ế̼n̼g.

̼H̼.̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼e̼o̼ c̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ữ̼a̼ m̼à̼ t̼ự̼ đ̼ứ̼n̼g r̼a̼ m̼ở̼ m̼ộ̼t̼ c̼ử̼a̼ h̼i̼ệ̼u̼ t̼r̼a̼n̼g đ̼i̼ể̼m̼ n̼h̼o̼ n̼h̼ỏ̼.̼ H̼.̼ t̼h̼u̼ê̼ m̼ộ̼t̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼r̼ọ̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g Đ̼ô̼n̼g T̼r̼à̼ v̼ừ̼a̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ỗ̼ ở̼ v̼ừ̼a̼ l̼à̼m̼ c̼ử̼a̼ h̼i̼ệ̼u̼,̼ h̼à̼n̼g n̼gà̼y p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ c̼h̼ị̼ e̼m̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼u̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼ v̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ x̼u̼n̼g q̼u̼a̼n̼h̼…̼

blank
C̼ô̼ gá̼i̼ b̼ị̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ”̼k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼”̼ c̼h̼o̼ h̼u̼.̼n̼g t̼h̼.̼ủ̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y“̼

̼C̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ c̼ủ̼a̼ H̼.̼ m̼ặ̼c̼ d̼ù̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ t̼h̼u̼ n̼h̼ậ̼p̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ư̼n̼g ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼.̼ N̼go̼à̼i̼ c̼h̼i̼ p̼h̼í̼ s̼i̼n̼h̼ h̼o̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼g n̼gà̼y,̼ m̼ỗ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g H̼.̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ể̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ú̼t̼ í̼t̼ m̼u̼a̼ s̼ắ̼m̼,̼ t̼r̼a̼n̼g t̼r̼ả̼i̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g.̼

N̼i̼ề̼m̼ m̼o̼n̼g m̼ỏ̼i̼ c̼ủ̼a̼ H̼.̼ l̼à̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ m̼á̼y t̼í̼n̼h̼ đ̼ể̼ l̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g t̼ì̼m̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼,̼ gi̼a̼o̼ l̼ư̼u̼ v̼ớ̼i̼ b̼ạ̼n̼ b̼è̼ h̼o̼ặ̼c̼ đ̼ể̼ gi̼ả̼i̼ t̼r̼í̼ n̼h̼ữ̼n̼g l̼ú̼c̼ v̼ắ̼n̼g k̼h̼á̼c̼h̼.̼ B̼ở̼i̼ v̼ậ̼y k̼h̼i̼ d̼à̼n̼h̼ d̼ụ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼,̼ H̼.̼ đ̼ã̼ đ̼i̼ m̼u̼a̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ m̼á̼y t̼í̼n̼h̼ x̼á̼c̼h̼ t̼a̼y v̼ề̼ d̼ù̼n̼g.̼

̼Đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ H̼.̼ c̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ l̼a̼p̼t̼o̼p̼ h̼i̼ệ̼u̼ a̼c̼e̼r̼ gầ̼n̼ 1̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g l̼à̼ m̼ộ̼t̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ l̼ớ̼n̼.̼ V̼ì̼ t̼h̼ế̼ H̼.̼ l̼u̼ô̼n̼ c̼ấ̼t̼ r̼ấ̼t̼ c̼ẩ̼n̼ t̼h̼ậ̼n̼,̼ m̼ỗ̼i̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ đ̼â̼u̼ l̼à̼ đ̼ề̼u̼ b̼ỏ̼ v̼à̼o̼ t̼ủ̼ k̼h̼ó̼a̼ r̼ấ̼t̼ c̼ẩ̼n̼ t̼h̼ậ̼n̼.̼ T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gờ̼ c̼ũ̼n̼g b̼ị̼ t̼r̼.̼ộ̼m̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ c̼ạ̼y t̼ủ̼ “̼c̼u̼ỗ̼m̼”̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g r̼ấ̼t̼ m̼a̼y s̼a̼u̼ đ̼ó̼ t̼ê̼n̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ n̼à̼y đ̼ã̼ b̼ị̼ t̼ó̼m̼,̼ t̼r̼ả̼ l̼ạ̼i̼ m̼á̼y.̼

̼H̼ú̼ h̼ồ̼n̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ t̼ư̼ở̼n̼g c̼h̼ừ̼n̼g đ̼ã̼ m̼ấ̼t̼ v̼ẫ̼n̼ l̼ấ̼y l̼ạ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ H̼.̼ l̼ạ̼i̼ k̼ỹ̼ l̼ư̼ỡ̼n̼g h̼ơ̼n̼.̼ M̼ỗ̼i̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ đ̼â̼u̼,̼ n̼go̼à̼i̼ c̼ấ̼t̼ m̼á̼y t̼í̼n̼h̼ v̼à̼o̼ t̼ủ̼ k̼h̼ó̼a̼ k̼ỹ̼,̼ H̼.̼ c̼ò̼n̼ d̼ặ̼n̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ t̼r̼ô̼n̼g gi̼ù̼m̼ n̼h̼à̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ể̼ m̼ấ̼t̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ứ̼ 2̼.̼ V̼ậ̼y m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gờ̼ c̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼ t̼h̼á̼n̼g,̼ k̼h̼i̼ H̼.̼ đ̼a̼n̼g n̼gồ̼i̼ b̼ê̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ m̼á̼y t̼í̼n̼h̼ đ̼ể̼ o̼n̼l̼i̼n̼e̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ b̼ạ̼n̼ q̼u̼e̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g.̼

blank
c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ”̼k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼”̼ c̼h̼o̼ h̼u̼.̼n̼g t̼h̼.̼ủ̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y“̼

B̼ấ̼t̼ n̼gờ̼,̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ l̼ạ̼ m̼ặ̼t̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ d̼ù̼n̼g v̼ũ̼ l̼ự̼c̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ m̼á̼y t̼í̼n̼h̼ l̼a̼p̼t̼o̼p̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g v̼à̼ 3̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.̼ Đ̼i̼ề̼u̼ đ̼á̼n̼g n̼ó̼i̼ h̼ơ̼n̼,̼ t̼ê̼n̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ n̼à̼y c̼ò̼n̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y”̼ v̼ớ̼i̼ H̼.̼ m̼ộ̼t̼ c̼á̼c̼h̼ t̼h̼o̼ả̼i̼ m̼á̼i̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ r̼ờ̼i̼ “̼gó̼t̼ n̼gọ̼c̼”̼ r̼a̼ đ̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y 2̼ t̼h̼á̼n̼g,̼ D̼ư̼ơ̼n̼g T̼h̼ị̼ T̼h̼u̼ H̼.̼,̼ đ̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g D̼ư̼ H̼à̼n̼g K̼ê̼n̼h̼ (̼q̼u̼ậ̼n̼ L̼ê̼ C̼h̼â̼n̼,̼ T̼P̼.̼H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g)̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ b̼ằ̼n̼g c̼ô̼n̼g t̼á̼c̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼ v̼ụ̼,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ã̼ t̼r̼u̼y t̼ì̼m̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼.̼ T̼h̼ủ̼ p̼h̼ạ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ t̼r̼ẻ̼ N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼h̼à̼n̼h̼ (̼s̼i̼n̼h̼ 1̼9̼9̼6̼,̼ ở̼ x̼ã̼ T̼â̼n̼ P̼h̼o̼n̼g,̼ h̼u̼yệ̼n̼ K̼i̼ế̼n̼ T̼h̼ụ̼y,̼ T̼P̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g)̼

̼S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gi̼ữ̼ k̼h̼i̼ đ̼a̼n̼g l̼ẩ̼n̼ t̼r̼ố̼n̼ ở̼ n̼h̼à̼ c̼h̼a̼ đ̼ẻ̼ c̼ù̼n̼g t̼a̼n̼g v̼ậ̼t̼ l̼à̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ m̼á̼y t̼í̼n̼h̼ x̼á̼c̼h̼ t̼a̼y h̼i̼ệ̼u̼ A̼c̼e̼r̼ v̼à̼ 1̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g.̼ K̼h̼á̼c̼ h̼ẳ̼n̼ v̼ớ̼i̼ s̼ự̼ h̼u̼n̼g h̼ã̼n̼ c̼ủ̼a̼ k̼ẻ̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ n̼go̼a̼n̼ n̼go̼ã̼n̼ v̼à̼ r̼ấ̼t̼ t̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ẩ̼n̼ k̼h̼a̼i̼ b̼á̼o̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ c̼ả̼ c̼h̼o̼ đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ k̼ể̼ v̼ề̼ s̼ố̼ p̼h̼ậ̼n̼ é̼o̼ l̼e̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ H̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ T̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ả̼i̼ s̼ố̼n̼g d̼ự̼a̼ v̼à̼o̼ 2̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ị̼ gá̼i̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ m̼ẹ̼ đ̼i̼ t̼ù̼,̼ c̼ò̼n̼ b̼ố̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ yế̼u̼.̼

blank
N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ t̼ê̼n̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y”̼

̼S̼ố̼ p̼h̼ậ̼n̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ó̼ l̼ẽ̼ c̼h̼u̼yể̼n̼ s̼a̼n̼g n̼gã̼ r̼ẽ̼ m̼ị̼t̼ m̼ù̼n̼g,̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ h̼ắ̼n̼ t̼ừ̼ T̼P̼.̼H̼C̼M̼ t̼r̼ở̼ r̼a̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g.̼ L̼ú̼c̼ n̼à̼y,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ã̼ h̼ọ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gh̼ề̼ m̼a̼y,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ị̼n̼h̼ b̼ụ̼n̼g s̼ẽ̼ c̼ù̼n̼g v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ gá̼i̼ m̼ư̼u̼ s̼i̼n̼h̼.̼ T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ k̼h̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ị̼ gá̼i̼ c̼ũ̼n̼g đ̼a̼n̼g t̼h̼ấ̼t̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ b̼u̼ồ̼n̼ c̼h̼á̼n̼,̼ đ̼i̼ t̼h̼u̼ê̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼ v̼à̼ v̼ù̼i̼ đ̼ầ̼u̼ v̼à̼o̼ c̼á̼c̼ t̼r̼ò̼ c̼h̼ơ̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g.̼

̼Đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ò̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ ă̼n̼ t̼i̼ê̼u̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ù̼n̼g đ̼á̼m̼ b̼ạ̼n̼ đ̼i̼ t̼r̼.̼ộ̼m̼ c̼ắ̼p̼ v̼à̼ b̼ị̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ b̼ắ̼t̼,̼ x̼ử̼ l̼í̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼,̼ gi̼a̼o̼ c̼h̼o̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g v̼à̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼í̼,̼ gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼.̼ T̼u̼y n̼h̼ê̼n̼,̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ỉ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ấ̼y n̼gà̼y,̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ T̼h̼à̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼r̼.̼ộ̼m̼ c̼ắ̼p̼,̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ gi̼ậ̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ờ̼,̼ đ̼i̼ n̼ga̼n̼g q̼u̼a̼ p̼h̼ò̼n̼g t̼r̼ọ̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼ đ̼a̼n̼g n̼gồ̼i̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ư̼ớ̼t̼ w̼e̼b̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ m̼á̼y v̼i̼ t̼í̼n̼h̼.̼ L̼ú̼c̼ n̼à̼y,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ l̼i̼ề̼n̼ n̼h̼ả̼y v̼à̼o̼,̼ b̼ị̼t̼ m̼i̼ệ̼n̼g c̼h̼ị̼ H̼.̼ r̼ồ̼i̼ đ̼è̼ c̼h̼ị̼ x̼u̼ố̼n̼g gh̼ế̼.

blank
C̼ô̼ gá̼i̼ b̼ị̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ”̼k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼”̼ c̼h̼o̼ h̼u̼.̼n̼g t̼h̼.̼ủ̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y“̼

̼C̼h̼ị̼ H̼.̼ v̼ù̼n̼g v̼ẫ̼y k̼ê̼u̼ c̼ứ̼u̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ l̼ấ̼y c̼h̼i̼ế̼c̼ k̼é̼o̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ặ̼t̼ b̼à̼n̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼ “̼n̼ế̼u̼ k̼ê̼u̼ s̼ẽ̼ đ̼â̼.̼m̼ c̼h̼.̼ế̼t̼”̼.̼ T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ gi̼ằ̼n̼g c̼o̼,̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ k̼é̼o̼ v̼ă̼n̼g r̼a̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ẩ̼y c̼h̼ị̼ H̼.̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ v̼à̼ l̼ấ̼y c̼o̼n̼ d̼.̼a̼o̼ t̼r̼e̼o̼ t̼ư̼ờ̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼…̼

̼T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ gi̼ằ̼n̼g c̼o̼,̼ t̼h̼.̼â̼n̼ t̼h̼.̼ể̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼ v̼à̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼ v̼a̼ c̼h̼ạ̼m̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼.̼ N̼h̼ì̼n̼ t̼h̼â̼n̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼ t̼r̼ắ̼n̼g t̼r̼ẻ̼o̼,̼ n̼ư̼ớ̼c̼ d̼a̼ m̼ị̼n̼ m̼à̼n̼g v̼à̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼â̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼á̼ h̼ấ̼p̼ d̼ẫ̼n̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼i̼ề̼m̼ n̼ổ̼i̼ c̼ơ̼n̼ d̼.̼ụ̼c̼ v̼ọ̼.̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ S̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ gi̼ằ̼n̼g c̼o̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼t̼h̼ấ̼y m̼ệ̼t̼ m̼ỏ̼i̼ v̼à̼ đ̼à̼n̼h̼ k̼h̼u̼ấ̼t̼ p̼h̼ụ̼c̼.̼ L̼ú̼c̼ n̼à̼y,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ l̼i̼ề̼n̼ đ̼ẩ̼y n̼h̼ẹ̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼ v̼à̼o̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g p̼h̼ò̼n̼g n̼gủ̼ v̼à̼ đ̼ò̼i̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y”̼

̼B̼i̼ế̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ n̼à̼o̼ c̼h̼ố̼n̼g c̼ự̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ s̼ự̼ h̼u̼n̼g h̼ã̼n̼g c̼ủ̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼ l̼i̼ề̼n̼ n̼ả̼y r̼a̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ đ̼ư̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼i̼ n̼ơ̼i̼ k̼h̼á̼c̼ k̼i̼ế̼m̼ gá̼i̼ q̼u̼a̼.̼n̼ h̼.̼ệ̼.̼ T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ s̼ự̼ h̼.̼a̼m̼ m̼.̼u̼ố̼n̼ n̼h̼.̼ụ̼c̼ d̼.̼ụ̼c̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼ l̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ n̼à̼o̼ n̼gă̼n̼ c̼ả̼n̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ v̼ẫ̼n̼ m̼ộ̼t̼ m̼ự̼c̼ m̼u̼ố̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y”̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼

blank
C̼ô̼ gá̼i̼ b̼ị̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ”̼k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼”̼ c̼h̼o̼ h̼u̼.̼n̼g t̼h̼.̼ủ̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y“̼

̼L̼ú̼c̼ n̼à̼y c̼h̼ị̼ H̼.̼ đ̼à̼n̼h̼ c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ k̼ẻ̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ c̼u̼ồ̼.̼n̼g d̼â̼.̼m̼ n̼à̼y.̼ N̼h̼ư̼n̼g t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ l̼à̼m̼ ”̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y”̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼ đ̼ề̼ n̼gh̼ị̼ T̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ả̼i̼ d̼ù̼n̼g b̼.̼a̼o̼ c̼.̼a̼o̼ s̼.̼u̼ đ̼ể̼ t̼r̼á̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g l̼â̼y b̼ệ̼n̼h̼ t̼r̼u̼yề̼n̼ n̼h̼i̼ễ̼m̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g l̼ấ̼y b̼.̼a̼o̼ c̼.̼a̼o̼ s̼.̼u̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼o̼ T̼h̼à̼n̼h̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ m̼ớ̼i̼ l̼ớ̼n̼,̼ c̼h̼ư̼a̼ t̼ừ̼n̼g q̼u̼.̼a̼n̼ h̼.̼ệ̼ l̼ầ̼n̼ n̼à̼o̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ k̼h̼á̼ b̼ỡ̼ n̼gỡ̼ t̼r̼o̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼a̼o̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ c̼á̼c̼h̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼.̼ B̼u̼ộ̼c̼ l̼ò̼n̼g c̼h̼ị̼ H̼.̼ p̼h̼ả̼i̼ h̼ư̼ớ̼n̼g d̼ẫ̼n̼ t̼ỷ̼ m̼ỹ̼ c̼h̼o̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼á̼c̼h̼ m̼a̼n̼g b̼.̼a̼o̼ c̼.̼a̼o̼ s̼.̼u̼ đ̼ể̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ c̼á̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼i̼ê̼n̼,̼ t̼r̼o̼n̼g d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ v̼ụ̼ á̼n̼ p̼h̼á̼t̼ s̼i̼n̼h̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼i̼ế̼t̼ h̼ế̼t̼ p̼h̼ứ̼c̼ t̼ạ̼p̼.̼ N̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼ h̼.̼ã̼m̼ h̼i̼.̼ế̼p̼ b̼ắ̼t̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y”̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼i̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ yê̼u̼ c̼ầ̼u̼ gi̼á̼m̼ đ̼ị̼n̼h̼ p̼h̼á̼p̼ y đ̼ể̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼h̼ì̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ạ̼i̼ t̼ừ̼ c̼h̼ố̼i̼.̼ L̼ú̼c̼ n̼à̼y,̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ r̼ú̼t̼ l̼ạ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ố̼ h̼u̼n̼g t̼h̼ủ̼ h̼i̼.̼ế̼p̼ d̼â̼.̼m̼,̼ c̼h̼ỉ̼ t̼ố̼ v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼r̼.̼ộ̼m̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ v̼à̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ “̼ k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ạ̼i̼”̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼i̼.̼ế̼p̼ d̼â̼.̼m̼ t̼r̼ê̼n̼.̼

blank
C̼ô̼ gá̼i̼ b̼ị̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ”̼k̼h̼u̼yế̼n̼ m̼ã̼i̼”̼ c̼h̼o̼ h̼u̼.̼n̼g t̼h̼.̼ủ̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y“̼

̼N̼go̼à̼i̼ r̼a̼,̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ c̼ư̼.̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ v̼à̼ h̼i̼.̼ế̼p̼ d̼â̼.̼m̼ đ̼ã̼ h̼ơ̼n̼ 1̼ n̼gà̼y s̼a̼u̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ế̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼.̼ T̼h̼e̼o̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼ l̼ẽ̼ r̼a̼ c̼h̼ị̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼ố̼ c̼á̼o̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ T̼h̼à̼n̼h̼,̼ n̼ế̼u̼ n̼h̼ư̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y”̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼.̼ T̼u̼y n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼.̼ c̼ă̼m̼ p̼h̼ẫ̼n̼,̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼yệ̼n̼ ấ̼y”̼ x̼o̼n̼g v̼ớ̼i̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ T̼h̼à̼n̼h̼ c̼ò̼n̼ l̼ấ̼y c̼ả̼ L̼a̼p̼t̼o̼p̼,̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g v̼à̼ t̼i̼ề̼n̼ b̼ỏ̼ t̼r̼ố̼n̼.̼

blank

tingiaitri60s