‘̼H̼à̼n̼h̼ s̼ự’̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gh̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g, đ̼ô̼i̼ n̼a̼m̼ n̼ữ̼ b̼ị̼ c̼ư̼ớ̼p̼.̼.̼. ̼qu̼ầ̼n̼

‘̼H̼à̼n̼h̼ s̼ự’̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gh̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g, đ̼ô̼i̼ n̼a̼m̼ n̼ữ̼ b̼ị̼ c̼ư̼ớ̼p̼.̼.̼. ̼qu̼ầ̼n̼

V̼ụ̼ á̼n̼ h̼y̼ h̼ữ̼u̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g ở̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ B̼ả̼o̼,̼ H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g. V̼ì̼ x̼ấ̼u̼ h̼ổ̼,̼ d̼ù̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ê̼n̼ c̼ư̼ớ̼p̼ n̼ga̼n̼g n̼h̼i̼ê̼n̼ v̼à̼o̼ l̼ấ̼y̼ đ̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ q̼u̼ầ̼n̼ d̼à̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ỉ̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ứ̼n̼g n̼h̼ì̼n̼…̼

̼N̼gà̼y̼ 1̼8̼/̼8̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ B̼ả̼o̼ (̼H̼ả̼i̼ P̼h̼ò̼n̼g)̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ v̼ụ̼ á̼n̼ h̼y̼ h̼ữ̼u̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g t̼h̼ô̼n̼ N̼h̼â̼n̼ M̼ụ̼c̼,̼ x̼ã̼ N̼h̼â̼n̼ H̼ò̼a̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ B̼ả̼o̼.

̼S̼a̼u̼ gầ̼n̼ 1̼ t̼h̼á̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ đ̼ã̼ t̼ì̼m̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ê̼n̼ c̼ư̼ớ̼p̼ q̼u̼á̼i̼ d̼ị̼ v̼à̼ r̼a̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ k̼h̼ở̼i̼ t̼ố̼,̼ b̼ắ̼t̼ gi̼a̼m̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ V̼ư̼ơ̼n̼g (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼8̼,̼ ở̼ c̼ù̼n̼g t̼h̼ô̼n̼ N̼h̼â̼n̼ M̼ụ̼c̼,̼ x̼ã̼ N̼h̼â̼n̼ H̼ò̼a̼)̼.

blank
Ảnh minh họa

̼T̼h̼e̼o̼ t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼u̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼,̼ t̼ố̼i̼ n̼gà̼y̼ 1̼6̼/̼7̼,̼ V̼ư̼ơ̼n̼g t̼ừ̼ n̼h̼à̼ đ̼i̼ q̼u̼a̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ n̼gh̼ĩ̼a̼ t̼r̼a̼n̼g c̼ủ̼a̼ t̼h̼ô̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼ô̼i̼ n̼a̼m̼ n̼ữ̼ đ̼a̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼ứ̼. T̼h̼ấ̼y̼ c̼ả̼n̼h̼ “̼n̼ó̼n̼g”̼,̼ V̼ư̼ơ̼n̼g gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ú̼ r̼u̼ộ̼t̼ l̼à̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ T̼o̼ả̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼ù̼n̼g…̼ t̼h̼ư̼ở̼n̼g t̼h̼ứ̼c̼.

̼Đ̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ “̼n̼ó̼n̼g”̼ s̼ắ̼p̼ đ̼ế̼n̼ h̼ồ̼i̼ k̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼,̼ V̼ư̼ơ̼n̼g n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

̼T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ô̼i̼ n̼a̼m̼ n̼ữ̼ v̼ẫ̼n̼ m̼ặ̼n̼ n̼ồ̼n̼g,̼ V̼ư̼ơ̼n̼g m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ n̼ga̼n̼g n̼h̼i̼ê̼n̼ đ̼i̼ đ̼ế̼n̼ x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ c̼ư̼ớ̼p̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ q̼u̼ầ̼n̼ d̼à̼i̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼.

̼M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ k̼ẻ̼ c̼ư̼ớ̼p̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ì̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼ v̼à̼ x̼ấ̼u̼ h̼ổ̼ n̼ê̼n̼ c̼ả̼ 2̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ỉ̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ơ̼ v̼ộ̼i̼ q̼u̼ầ̼n̼ á̼o̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼e̼ l̼ê̼n̼ v̼ù̼n̼g k̼í̼n̼ c̼ủ̼a̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ p̼h̼ả̼n̼ ứ̼n̼g gì̼.

blank

̼N̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ l̼à̼ a̼n̼h̼ V̼ũ̼ V̼ă̼n̼ D̼ v̼à̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼ạ̼m̼ T̼h̼ị̼ H̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ầ̼u̼ c̼ứ̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ m̼a̼n̼g q̼u̼ầ̼n̼ á̼o̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ể̼ t̼h̼a̼y̼,̼ a̼n̼h̼ D̼ v̼à̼ c̼h̼ị̼ H̼ m̼ớ̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼.

̼T̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼ b̼ị̼ m̼ấ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ q̼u̼ầ̼n̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ú̼i̼ c̼ó̼ 1̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ d̼i̼ đ̼ộ̼n̼g v̼à̼ gầ̼n̼ 5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g.

̼N̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼n̼ b̼á̼o̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ V̼ĩ̼n̼h̼ B̼ả̼o̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ x̼á̼c̼ t̼r̼a̼ x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ V̼ư̼ơ̼n̼g c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼gh̼i̼ v̼ấ̼n̼.

̼S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ủ̼n̼g c̼ố̼ t̼à̼i̼ l̼i̼ệ̼u̼ v̼à̼ c̼h̼ứ̼n̼g c̼ứ̼,̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ã̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ b̼ắ̼t̼ k̼h̼ẩ̼n̼ c̼ấ̼p̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ T̼r̼ầ̼n̼ V̼ă̼n̼ V̼ư̼ơ̼n̼g v̼ề̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ C̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

̼V̼ư̼ơ̼n̼g k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼,̼ n̼gh̼ĩ̼ r̼ằ̼n̼g n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ s̼ẽ̼ x̼ấ̼u̼ h̼ổ̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ n̼ê̼n̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ gâ̼y̼ á̼n̼ c̼ò̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼ĩ̼n̼h̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ n̼ằ̼m̼ x̼e̼m̼ t̼i̼ v̼i̼ n̼h̼ư̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼ề̼ c̼ó̼ gì̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼…̼

Theo:https://www.tienphong.vn/phap-luat/hanh-su-trong-nghia-trang-doi-nam-nu-bi-cuop-quan-749423.tpo

G̼ã̼̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ê̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼h̼í̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼“̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼”̼

T̼u̼y̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ h̼i̼ề̼n̼ c̼o̼n̼ n̼go̼a̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼u̼ấ̼n̼ S̼ơ̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼9̼1̼,̼ n̼gụ̼ ấ̼p̼ P̼h̼ư̼ớ̼c̼ Y̼ê̼n̼ A̼,̼ x̼ã̼ P̼h̼ú̼ Q̼u̼ớ̼i̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼o̼n̼g H̼ồ̼,̼ t̼ỉ̼n̼h̼ V̼ĩ̼n̼h̼ L̼o̼n̼g)̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ị̼u̼ a̼n̼ p̼h̼ậ̼n̼. Đ̼ể̼ t̼h̼o̼ả̼ m̼ã̼n̼ n̼h̼ụ̼c̼ d̼ụ̼c̼,̼ c̼h̼ỉ̼ m̼ộ̼t̼ đ̼ê̼m̼ S̼ơ̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼a̼i̼ v̼ụ̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼,̼ r̼ồ̼i̼ c̼ò̼n̼ b̼ắ̼t̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ả̼ t̼i̼ề̼n̼ “̼p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ s̼u̼n̼g s̼ư̼ớ̼n̼g”̼. V̼ụ̼ á̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ v̼ù̼n̼g q̼u̼ê̼ n̼h̼ỏ̼ y̼ê̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ b̼à̼n̼ t̼á̼n̼.

Gã trai đê tiện hiếp dâm thím, còn đòi tiền “phục vụ”

Giở trò đ.ồ.i b.ạ.i với thím dâu

N̼ơ̼i̼ ở̼ c̼ủ̼a̼ h̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ù̼n̼g n̼gụ̼ ấ̼p̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ L̼ợ̼i̼ (̼x̼ã̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ Q̼u̼ớ̼i̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ L̼o̼n̼g H̼ồ̼)̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g v̼ắ̼n̼g v̼ẻ̼,̼ n̼h̼à̼ c̼ử̼a̼ t̼h̼ư̼a̼ t̼h̼ớ̼t̼,̼ c̼â̼y̼ c̼ố̼i̼ u̼m̼ t̼ù̼m̼. B̼a̼n̼ n̼gà̼y̼ l̼á̼c̼ đ̼á̼c̼ v̼à̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ q̼u̼a̼ l̼ạ̼i̼,̼ b̼a̼n̼ đ̼ê̼m̼ n̼h̼à̼ n̼h̼à̼ t̼ắ̼t̼ đ̼è̼n̼ n̼gủ̼ s̼ớ̼m̼,̼ h̼i̼ế̼m̼ c̼ó̼ a̼i̼ r̼a̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g. L̼ợ̼i̼ d̼ụ̼n̼g đ̼ị̼a̼ t̼h̼ế̼ v̼ắ̼n̼g v̼ẻ̼,̼ S̼ơ̼n̼ đ̼ã̼ v̼ư̼ợ̼t̼ gầ̼n̼ 1̼0̼k̼m̼ đ̼ế̼n̼ đ̼â̼y̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ h̼a̼i̼ v̼ụ̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼,̼ l̼à̼m̼ d̼ậ̼y̼ s̼ó̼n̼g c̼ả̼ v̼ù̼n̼g q̼u̼ê̼ t̼h̼a̼n̼h̼ b̼ì̼n̼h̼.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼9̼h̼ ,̼ k̼h̼i̼ đ̼ã̼ n̼gà̼ n̼gà̼ s̼a̼y̼ s̼a̼u̼ b̼u̼ổ̼i̼ n̼h̼ậ̼u̼ c̼ù̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ b̼ạ̼n̼,̼ S̼ơ̼n̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ v̼ề̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼i̼ t̼h̼ẳ̼n̼g v̼ề̼ n̼h̼à̼ m̼à̼ c̼h̼ạ̼y̼ x̼e̼ t̼h̼e̼o̼ h̼ư̼ớ̼n̼g n̼gư̼ợ̼c̼ l̼ạ̼i̼ v̼à̼o̼ ấ̼p̼ T̼h̼ạ̼n̼h̼ L̼ợ̼i̼.

̼S̼ơ̼n̼ gh̼é̼ n̼h̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼í̼m̼ d̼â̼u̼ l̼à̼ c̼h̼ị̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ (̼3̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼. B̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ú̼ m̼ì̼n̼h̼ r̼a̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ ă̼n̼,̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ h̼a̼i̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼í̼m̼ n̼ê̼n̼ S̼ơ̼n̼ l̼ấ̼y̼ c̼ớ̼ b̼à̼n̼ c̼ô̼n̼g c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ â̼m̼ m̼ư̼u̼ đ̼e̼n̼ t̼ố̼i̼.

̼T̼h̼ấ̼y̼ t̼h̼í̼m̼ d̼â̼u̼ n̼ằ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ v̼õ̼n̼g x̼e̼m̼ v̼ô̼ t̼u̼y̼ế̼n̼ v̼ớ̼i̼ b̼ộ̼ đ̼ồ̼ n̼gủ̼ n̼gắ̼n̼,̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ n̼à̼y̼ l̼à̼m̼ t̼â̼m̼ t̼r̼í̼ h̼ắ̼n̼ t̼h̼ê̼m̼ c̼u̼ồ̼n̼g l̼o̼ạ̼n̼. K̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ k̼i̼ề̼m̼ d̼ụ̼c̼ v̼ọ̼n̼g,̼ S̼ơ̼n̼ k̼é̼o̼ c̼o̼n̼ t̼r̼a̼i̼ c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ r̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼à̼,̼ n̼ó̼i̼ n̼h̼ỏ̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ c̼h̼ơ̼i̼ đ̼ể̼ “̼b̼à̼n̼ c̼ô̼n̼g c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼”̼. Đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ h̼a̼m̼ v̼u̼i̼,̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ p̼h̼é̼p̼ đ̼i̼ c̼h̼ơ̼i̼,̼ c̼h̼ẳ̼n̼g t̼h̼è̼m̼ c̼h̼à̼o̼ h̼ỏ̼i̼ m̼ẹ̼ m̼ì̼n̼h̼ m̼ộ̼t̼ c̼â̼u̼,̼ l̼i̼ề̼n̼ x̼á̼c̼h̼ đ̼è̼n̼ p̼i̼n̼ b̼ỏ̼ đ̼i̼.

̼Đ̼ể̼ ý̼ đ̼ồ̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ị̼ c̼ả̼n̼ t̼r̼ở̼,̼ S̼ơ̼n̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼ụ̼c̼ h̼ỏ̼i̼ v̼ề̼ c̼h̼ú̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ x̼a̼ h̼a̼y̼ gầ̼n̼,̼ b̼a̼o̼ l̼â̼u̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ đ̼ể̼ n̼ắ̼m̼ t̼h̼ê̼m̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼. B̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ằ̼n̼g c̼h̼á̼u̼ c̼ó̼ t̼í̼n̼h̼ ă̼n̼ c̼h̼ơ̼i̼,̼ s̼ợ̼ c̼ư̼ớ̼p̼ gi̼ậ̼t̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼a̼n̼h̼ t̼r̼í̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ l̼à̼m̼ gầ̼n̼ n̼h̼à̼,̼ k̼h̼i̼ r̼ả̼n̼h̼ r̼ỗ̼i̼ l̼ạ̼i̼ v̼ề̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼ợ̼t̼.

̼T̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼â̼u̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼i̼ế̼n̼ S̼ơ̼n̼ n̼a̼o̼ l̼ò̼n̼g. T̼ừ̼ t̼r̼ê̼n̼ gh̼ế̼,̼ h̼ắ̼n̼ t̼ừ̼ t̼ừ̼ b̼ư̼ớ̼c̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ v̼õ̼n̼g r̼ồ̼i̼ m̼ạ̼n̼h̼ d̼ạ̼n̼ v̼ò̼n̼g t̼a̼y̼ q̼u̼a̼ ô̼m̼ l̼ấ̼y̼ t̼h̼â̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼í̼m̼ d̼â̼u̼,̼ gi̼ở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼. S̼ử̼n̼g s̼ố̼t̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g c̼ủ̼a̼ S̼ơ̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ r̼a̼ s̼ứ̼c̼ v̼ù̼n̼g v̼ẫ̼y̼. N̼h̼ư̼n̼g v̼ớ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ạ̼m̼ v̼ỡ̼,̼ h̼ắ̼n̼ d̼ễ̼ d̼à̼n̼g k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼ t̼ừ̼n̼g c̼ử̼ c̼h̼ỉ̼ k̼h̼á̼n̼g c̼ự̼ c̼ủ̼a̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

̼H̼ắ̼n̼ b̼ó̼p̼ c̼ổ̼ v̼à̼ d̼ù̼n̼g k̼é̼o̼ c̼h̼ĩ̼a̼ v̼à̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ đ̼ể̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ c̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ọ̼i̼ n̼ữ̼a̼ r̼ồ̼i̼ l̼ô̼i̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g n̼gủ̼.

̼L̼ú̼c̼ n̼à̼y̼ n̼go̼à̼i̼ s̼â̼n̼ c̼ó̼ t̼i̼ế̼n̼g c̼h̼ó̼ s̼ủ̼a̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ n̼h̼a̼n̼h̼ t̼r̼í̼ l̼i̼ề̼n̼ h̼ô̼ t̼o̼:̼ “̼C̼o̼n̼ t̼a̼o̼ v̼ề̼”̼. S̼ơ̼n̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼ l̼i̼ề̼n̼ b̼u̼ô̼n̼g t̼a̼y̼,̼ r̼a̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼h̼à̼ q̼u̼a̼n̼ s̼á̼t̼. K̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ấ̼y̼ a̼i̼,̼ S̼ơ̼n̼ l̼ạ̼i̼ b̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼o̼,̼ b̼ắ̼t̼ t̼h̼í̼m̼ d̼â̼u̼ m̼a̼n̼g t̼h̼e̼o̼ 1̼0̼0̼ n̼gà̼n̼ đ̼ồ̼n̼g c̼ù̼n̼g h̼ắ̼n̼ t̼h̼u̼ê̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼,̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼ị̼ c̼ụ̼t̼ h̼ứ̼n̼g.

̼B̼iế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ k̼h̼á̼n̼g c̼ự̼,̼ v̼ớ̼i̼ l̼ạ̼i̼ n̼ế̼u̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼à̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ó̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g l̼ẩ̼n̼ t̼r̼ố̼n̼ n̼ê̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼à̼n̼h̼ l̼ẳ̼n̼g l̼ặ̼n̼g n̼gh̼e̼ t̼h̼e̼o̼,̼ t̼ì̼m̼ “̼c̼ơ̼ h̼ộ̼i̼ v̼à̼n̼g”̼ t̼h̼o̼á̼t̼ k̼h̼ỏ̼i̼ t̼ê̼n̼ y̼ê̼u̼ r̼â̼u̼ x̼a̼n̼h̼. V̼ừ̼a̼ r̼a̼ đ̼ế̼n̼ c̼ử̼a̼,̼ m̼a̼y̼ m̼ắ̼n̼ gặ̼p̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ đ̼i̼ n̼ga̼n̼g,̼ c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ n̼h̼â̼n̼ l̼ú̼c̼ S̼ơ̼n̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ c̼ả̼n̼h̼ gi̼á̼c̼ l̼i̼ề̼n̼ v̼ù̼n̼g b̼ỏ̼ c̼h̼ạ̼y̼ c̼ầ̼u̼ c̼ứ̼u̼.
Tiếp tục gây á.n vụ thứ hai

S̼ợ̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼,̼ S̼ơ̼n̼ c̼ũ̼n̼g “̼b̼a̼ c̼h̼â̼n̼ b̼ố̼n̼ c̼ẳ̼n̼g”̼ t̼ẩ̼u̼ t̼h̼o̼á̼t̼. T̼ứ̼c̼ t̼ố̼i̼ v̼ì̼ đ̼ể̼ v̼ụ̼t̼ m̼ấ̼t̼ đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ m̼á̼u̼ t̼à̼ d̼â̼m̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ s̼ô̼i̼ s̼ụ̼c̼,̼ S̼ơ̼n̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ô̼n̼g t̼r̼o̼n̼g p̼h̼i̼ v̼ụ̼ t̼h̼ứ̼ h̼a̼i̼.

̼C̼h̼ạ̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼ộ̼t̼ đ̼o̼ạ̼n̼,̼ s̼ự̼c̼ n̼h̼ớ̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ị̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g (̼4̼3̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ c̼ũ̼n̼g s̼ố̼n̼g t̼r̼o̼n̼g c̼ả̼n̼h̼ đ̼ơ̼n̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ c̼ù̼n̼g đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼,̼ h̼ắ̼n̼ v̼ộ̼i̼ v̼ã̼ t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼,̼ c̼á̼c̼h̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼ư̼ợ̼n̼g v̼ụ̼ á̼n̼ t̼h̼ứ̼ n̼h̼ấ̼t̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 7̼0̼0̼m̼.

̼Q̼u̼e̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼a̼u̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ x̼â̼y̼ d̼ự̼n̼g n̼h̼à̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g,̼ S̼ơ̼n̼ đ̼ế̼n̼ gõ̼ c̼ử̼a̼ gi̼ả̼ b̼ộ̼ m̼ư̼ợ̼n̼ l̼y̼ r̼ư̼ợ̼u̼ đ̼ể̼ n̼h̼ậ̼u̼ c̼ù̼n̼g đ̼á̼m̼ b̼ạ̼n̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼ h̼ắ̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ l̼ấ̼y̼ c̼ớ̼ m̼u̼ố̼n̼ v̼à̼o̼ t̼h̼a̼m̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ b̼ở̼i̼ k̼h̼i̼ h̼o̼à̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ q̼u̼a̼y̼ l̼ạ̼i̼ t̼h̼a̼m̼ q̼u̼a̼n̼.

̼T̼u̼y̼ l̼ú̼c̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼2̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g n̼gh̼ĩ̼ c̼h̼ỗ̼ q̼u̼e̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g m̼ả̼y̼ m̼a̼y̼ n̼gh̼i̼ n̼gờ̼. K̼h̼i̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g q̼u̼a̼y̼ l̼ư̼n̼g b̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g k̼h̼á̼c̼h̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ l̼ú̼c̼ S̼ơ̼n̼ l̼ộ̼ r̼õ̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ “̼y̼ê̼u̼ r̼â̼u̼ x̼a̼n̼h̼”̼,̼ v̼ộ̼i̼ v̼ã̼ ô̼m̼ n̼ga̼n̼g h̼ô̼n̼g r̼ồ̼i̼ v̼ậ̼t̼ n̼gã̼ c̼h̼ị̼ x̼u̼ố̼n̼g n̼ề̼n̼ n̼h̼à̼.

̼C̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g s̼ợ̼ h̼ã̼i̼,̼ k̼h̼á̼n̼g c̼ự̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ l̼i̼ệ̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ố̼n̼g l̼ạ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ứ̼c̼ t̼ê̼n̼ t̼h̼a̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ẻ̼. Đ̼ể̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ự̼a̼ q̼u̼ậ̼y̼,̼ S̼ơ̼n̼ r̼ú̼t̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ r̼a̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ r̼ồ̼i̼ gí̼ v̼à̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g,̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ m̼ặ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g l̼ờ̼i̼ v̼a̼n̼ x̼i̼n̼ t̼h̼ả̼m̼ t̼h̼i̼ế̼t̼ c̼ủ̼a̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼.

̼K̼h̼i̼ đ̼ã̼ t̼h̼o̼ả̼ m̼ã̼n̼ d̼ụ̼c̼ v̼ọ̼n̼g,̼ n̼h̼ữ̼n̼g t̼ư̼ở̼n̼g S̼ơ̼n̼ s̼ẽ̼ v̼ộ̼i̼ v̼ã̼ b̼ỏ̼ đ̼i̼,̼ n̼à̼o̼ n̼gờ̼ h̼ắ̼n̼ c̼ò̼n̼ n̼gô̼n̼g c̼u̼ồ̼n̼g n̼á̼n̼ l̼ạ̼i̼,̼ é̼p̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ư̼a̼ 2̼0̼0̼ n̼gà̼n̼ đ̼ồ̼n̼g “̼t̼i̼ề̼n̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ s̼u̼n̼g s̼ư̼ớ̼n̼g”̼.

̼Ấ̼m̼ ứ̼c̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g k̼ỳ̼ q̼u̼ặ̼c̼ c̼ủ̼a̼ S̼ơ̼n̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ p̼h̼ả̼n̼ k̼h̼á̼n̼g q̼u̼y̼ế̼t̼ l̼i̼ệ̼t̼ v̼ì̼ s̼ợ̼ c̼o̼n̼ d̼a̼o̼ “̼y̼ê̼u̼ r̼â̼u̼ x̼a̼n̼h̼”̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ầ̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼a̼y̼,̼ đ̼à̼n̼h̼ t̼h̼i̼ệ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼ “̼c̼h̼ư̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ư̼ơ̼n̼g”̼.

̼N̼gh̼e̼ v̼ậ̼y̼,̼ S̼ơ̼n̼ h̼ù̼n̼g h̼ổ̼ b̼ư̼ớ̼c̼ l̼ạ̼i̼ c̼h̼ỗ̼ c̼o̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ằ̼m̼ n̼gủ̼,̼ d̼o̼ạ̼ c̼h̼ặ̼t̼ n̼gó̼n̼ t̼a̼y̼ t̼r̼ỏ̼ đ̼ứ̼a̼ b̼é̼. H̼o̼ả̼n̼g s̼ợ̼,̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g n̼ă̼n̼ n̼ỉ̼ S̼ơ̼n̼ l̼ấ̼y̼ đ̼ô̼i̼ b̼ô̼n̼g t̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ b̼é̼ r̼ồ̼i̼ t̼h̼a̼ c̼h̼o̼. T̼h̼ế̼ n̼h̼ư̼n̼g S̼ơ̼n̼ c̼h̼ê̼ m̼ó̼n̼ đ̼ồ̼ ấ̼y̼ q̼u̼á̼ n̼h̼ỏ̼,̼ c̼h̼ẳ̼n̼g đ̼á̼n̼g b̼a̼o̼ n̼h̼i̼ê̼u̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼ê̼n̼ b̼ắ̼t̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g k̼h̼i̼ l̼ã̼n̼h̼ l̼ư̼ơ̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ đ̼ư̼a̼ l̼i̼ề̼n̼ c̼h̼o̼ h̼ắ̼n̼ 8̼0̼0̼ n̼gà̼n̼ đ̼ồ̼n̼g t̼i̼ê̼u̼ x̼à̼i̼.

.blank
 Hiện trường nơi th.ủ. phạm làm n.h.ụ.c thím dâu bất thành

Đ̼ể̼ b̼ả̼o̼ t̼o̼à̼n̼ t̼í̼n̼h̼ m̼ạ̼n̼g,̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ gậ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g ý̼. S̼a̼u̼ đ̼ó̼ t̼ê̼n̼ “̼y̼ê̼u̼ r̼â̼u̼ x̼a̼n̼h̼”̼ m̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ m̼ặ̼c̼ q̼u̼ầ̼n̼ á̼o̼ r̼a̼ v̼ề̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ b̼ỏ̼ đ̼i̼,̼ h̼ắ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g q̼u̼ê̼n̼ n̼go̼ả̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ d̼ọ̼a̼ s̼ẽ̼ gi̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ h̼a̼i̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ c̼h̼ị̼ n̼ế̼u̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ị̼ p̼h̼a̼n̼h̼ p̼h̼u̼i̼ v̼à̼ đ̼e̼ d̼ọ̼a̼ s̼ẽ̼ s̼ớ̼m̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ “̼gh̼é̼ t̼h̼ă̼m̼”̼.

Vợ hiền con ngoan đ.a.u lòng

Q̼u̼á̼ p̼h̼ẫ̼n̼ n̼ộ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ S̼ơ̼n̼,̼ d̼ù̼ r̼ấ̼t̼ s̼ợ̼ l̼ờ̼i̼ u̼y̼ h̼i̼ế̼p̼ v̼à̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ c̼h̼ê̼ c̼ư̼ờ̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼. R̼i̼ê̼n̼g c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼,̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼h̼ứ̼ n̼h̼ấ̼t̼ v̼ì̼ n̼ể̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼h̼â̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼ỉ̼ n̼ó̼i̼ q̼u̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼o̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ê̼n̼ “̼y̼ê̼u̼ r̼â̼u̼ x̼a̼n̼h̼”̼ b̼i̼ế̼t̼.

̼S̼o̼n̼g,̼ m̼ã̼i̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ô̼m̼ đ̼ó̼ v̼ẫ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gh̼e̼ m̼ộ̼t̼ t̼i̼ế̼n̼g n̼ó̼i̼ “̼m̼á̼t̼ l̼ò̼n̼g”̼ n̼à̼o̼ t̼ừ̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ k̼ẻ̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼. L̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ m̼ờ̼i̼ S̼ơ̼n̼ l̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼. Đ̼ố̼i̼ t̼ư̼ợ̼n̼g k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼.

̼N̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼í̼m̼ b̼ù̼i̼ n̼gù̼i̼ n̼h̼ớ̼ l̼ạ̼i̼:̼ “̼S̼á̼n̼g h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼a̼ b̼à̼n̼ t̼á̼n̼ x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼h̼ị̼ P̼h̼ư̼ợ̼n̼g b̼ị̼ t̼h̼ằ̼n̼g S̼ơ̼n̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p̼ t̼ô̼i̼ m̼ớ̼i̼ gi̼ậ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼gờ̼ t̼ô̼i̼ m̼a̼y̼ m̼ắ̼n̼ t̼h̼o̼á̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ì̼ x̼u̼i̼ x̼ẻ̼o̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ế̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼. T̼h̼ằ̼n̼g đ̼ó̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ gi̼ờ̼ c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ t̼i̼ế̼n̼g q̼u̼ậ̼y̼ q̼u̼ạ̼n̼g,̼ đ̼á̼n̼h̼ l̼ộ̼n̼ t̼h̼ô̼i̼ c̼h̼ứ̼ a̼i̼ n̼gờ̼ t̼h̼ê̼m̼ c̼á̼i̼ t̼ậ̼t̼ h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼.

̼N̼ế̼u̼ n̼ó̼ l̼à̼m̼ v̼ậ̼y̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ v̼ợ̼ n̼ó̼ m̼a̼n̼g t̼h̼a̼i̼ t̼ô̼i̼ c̼ũ̼n̼g b̼ớ̼t̼ t̼ứ̼c̼,̼ đ̼ằ̼n̼g n̼à̼y̼ l̼ú̼c̼ đ̼ó̼ v̼ợ̼ n̼ó̼ đ̼ã̼ s̼i̼n̼h̼ c̼o̼n̼ h̼ơ̼n̼ n̼ử̼a̼ n̼ă̼m̼,̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ “̼s̼i̼n̼h̼ h̼o̼ạ̼t̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g”̼ l̼ạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g r̼ồ̼i̼ v̼ậ̼y̼ m̼à̼ c̼ò̼n̼ gi̼ở̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ạ̼i̼ v̼ớ̼i̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼à̼ t̼h̼í̼m̼ d̼â̼u̼,̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼á̼n̼g t̼u̼ổ̼i̼ m̼ẹ̼,̼ l̼ạ̼i̼ ố̼m̼ y̼ế̼u̼ q̼u̼ắ̼t̼ q̼u̼e̼o̼ n̼ữ̼a̼. T̼ô̼i̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ h̼ô̼m̼ đ̼ó̼ n̼ó̼ c̼ó̼ m̼ù̼i̼ r̼ư̼ợ̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ v̼ẫ̼n̼ c̼ò̼n̼ r̼ấ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼á̼o̼,̼ c̼ó̼ l̼ẽ̼ n̼ó̼ đ̼ã̼ d̼ự̼ t̼í̼n̼h̼ l̼à̼m̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ t̼r̼o̼n̼g đ̼ầ̼u̼ t̼ừ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ n̼ê̼n̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ậ̼u̼ c̼ầ̼m̼ c̼h̼ừ̼n̼g v̼à̼ c̼a̼n̼h̼ n̼gà̼y̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼”̼.

̼C̼h̼ị̼ H̼o̼a̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ “̼T̼ố̼i̼ h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ t̼h̼ằ̼n̼g S̼ơ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ n̼ê̼n̼ v̼ợ̼ n̼ó̼ q̼u̼a̼ n̼gủ̼ v̼ớ̼i̼ t̼ô̼i̼ s̼u̼ố̼t̼ v̼ì̼ s̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼ó̼ t̼h̼ù̼ h̼ậ̼n̼ r̼ồ̼i̼ q̼u̼a̼ gi̼ế̼t̼ t̼ô̼i̼. B̼ữ̼a̼ đ̼ó̼ c̼o̼n̼ n̼h̼ỏ̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼,̼ k̼h̼ó̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ắ̼m̼.

̼N̼ó̼ t̼í̼n̼h̼ đ̼i̼ p̼h̼ụ̼ b̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ể̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼u̼ô̼i̼ c̼o̼n̼. C̼h̼ồ̼n̼g t̼ô̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼ũ̼n̼g b̼u̼ồ̼n̼ r̼ầ̼u̼,̼ b̼ỏ̼ c̼ô̼n̼g v̼i̼ệ̼c̼ ở̼ S̼à̼i̼ G̼ò̼n̼ v̼ề̼ a̼n̼ ủ̼i̼ t̼ô̼i̼ s̼u̼ố̼t̼. C̼ũ̼n̼g v̼ì̼ n̼h̼à̼ n̼gh̼è̼o̼ n̼ê̼n̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g t̼ô̼i̼ p̼h̼ả̼i̼ x̼a̼ c̼á̼c̼h̼ c̼h̼ứ̼ đ̼ể̼ m̼ẹ̼ c̼o̼n̼ t̼ô̼i̼ ở̼ v̼ù̼n̼g h̼ẻ̼o̼ l̼á̼n̼h̼ n̼à̼y̼ a̼n̼h̼ k̼h̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼â̼m̼.”̼

̼H̼ỏ̼i̼ S̼ơ̼n̼ đ̼a̼n̼g đ̼ố̼i̼ m̼ặ̼t̼ v̼ớ̼i̼ h̼a̼i̼ t̼ộ̼i̼ d̼a̼n̼h̼ “̼h̼i̼ế̼p̼ d̼â̼m̼”̼ v̼à̼ “̼c̼ư̼ớ̼p̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼”̼,̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g v̼ụ̼ á̼n̼,̼ c̼h̼ị̼ s̼u̼y̼ n̼gh̼ĩ̼ gì̼?̼ C̼h̼ị̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼T̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ t̼o̼à̼ s̼ẽ̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼ n̼h̼ư̼n̼g t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g x̼i̼n̼ gi̼ả̼m̼ á̼n̼,̼ đ̼ể̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼ gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ l̼ạ̼i̼ c̼o̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ó̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ t̼ố̼t̼ h̼ơ̼n̼ v̼ì̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ h̼ế̼t̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼”.

Theo:https://baophapluat.vn/tin-nong/ga-trai-de-tien-hiep-dam-thim-con-doi-tien-phuc-vu-169318.html

blank

tingiaitri60s