Mẹ lừa bán d̼â̼m̼ 2 đứa con gái ruột 10 tuổi còn t̼r̼i̼n̼h̼ để lấy tiền đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼

Mẹ lừa bán d̼â̼m̼ 2 đứa con gái ruột 10 tuổi còn t̼r̼i̼n̼h̼ để lấy tiền đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼

H̼a̼i̼ ̼B̼é̼ ̼G̼á̼i̼ ̼B̼ị̼ ̼M̼ẹ̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼T̼à̼n̼ ̼N̼h̼ẫ̼n̼ ̼É̼p̼ ̼B̼á̼n̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼B̼á̼n̼ ̼D̼â̼m̼ ̼Đ̼ể̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼B̼à̼i̼ ̼B̼ạ̼c̼

H̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼

ok

̼̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼H̼â̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼

Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼)̼.v̼ì̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼é̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼a̼y̼ ̼l̼ã̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼

 

K̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼)̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ù̼ ̼n̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼

ok

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.

2“Á̼c̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼

L̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼

ok

̼B̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼a̼y̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼i̼.̼ ̼

C̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼m̼ ̼d̼ỗ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼h̼ư̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

ok

B̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ơ̼ ̼n̼h̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼

̼S̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼?̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼

ok

B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ủ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼

L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ “̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼

ok

Bâ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼

3 1“S̼a̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼?̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼ m̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼.̼

ok

C̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼á̼o̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼

B̼à̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼,̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼”̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼.̼

ok

̼K̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼U̼S̼D̼.̼ ̼

ok

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼i̼a̼.̼

ag

” K̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼

ok

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼é̼p̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼ ̼̼

B̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ị̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼d̼â̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼h̼à̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼”̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

N̼ế̼u̼ ̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼.̼

ok

C̼h̼â̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼

̼“̼S̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ỗ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼”̼.

4 3T̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼n̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼̼.

S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼é̼p̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼

ok

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼b̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼

L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼

ok

N̼h̼ư̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼.̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼(̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼m̼.

ok

Xem thêm

Kẻ cuồng dâm giở trò đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ rồi dùng đá đ̼ậ̼p̼ ̼n̼á̼t̼ mắt bé gái 15 tuổi

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

ok

T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼u̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼
h1 15406457381161534332235

“Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼

ok

T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼i̼ế̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼D̼o̼ ̼l̼à̼ ̼á̼n̼ ̼“̼m̼ờ̼”̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼

ok

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼6̼9̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼.̼
hiep dam 1 vwsk

” N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼r̼ù̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

ok

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

received468797763632634 15402778188121384052497 15402885730812109395660

” N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼r̼ù̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼.

ok

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼á̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼

K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼T̼T̼H̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.̼ ̼

ok

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼

T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼20140217082129 2K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼(̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼)̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼V̼.̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼

ok

K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼ạ̼o̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼)̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.̼anh1 kvdo

” Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼

ok

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼

ok

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.

blank

tingiaitri60s