K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼”̼c̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼

K̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼x̼e̼ ̼b̼e̼n̼ ̼”̼c̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼

“̼B̼a̼ n̼ó̼ t̼ừ̼n̼g b̼ị̼ T̼N̼gT̼. n̼ó̼ c̼ũ̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼ấ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ đ̼â̼u̼”̼. m̼ẹ̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ x̼e̼ b̼e̼n̼ n̼ó̼i̼.

K̼h̼ô̼n̼g c̼ố̼ ý̼ c̼á̼n̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼̼
̼C̼h̼i̼ề̼u̼ n̼a̼y̼ (̼8̼/̼3̼)̼. l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ C̼ẩ̼m̼ L̼ệ̼ (̼Đ̼à̼ N̼ẵ̼n̼g)̼ x̼á̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ã̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ v̼u̼̣̼ T̼N̼gT̼ x̼e̼ b̼e̼n̼ t̼ô̼n̼g c̼h̼ế̼̼t̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ x̼ả̼̼y̼ r̼a̼ v̼à̼̼o̼ s̼á̼̼n̼g 6̼/̼3̼ l̼ê̼n̼ q̼u̼ậ̼n̼ ủ̼y̼. U̼B̼N̼D̼ q̼u̼ậ̼n̼.̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼̼ N̼gu̼y̼ễ̼̼n̼ X̼á̼̼o̼. Đ̼ô̼̣̼i̼ p̼h̼ó̼̼ Đ̼ô̼̣̼i̼ Đ̼i̼ề̼̼u̼ t̼r̼a̼ t̼ổ̼̼n̼g h̼ơ̼̣̼p̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ q̼u̼â̼̣̼n̼ C̼ẩ̼̼m̼ L̼ê̼̣̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼̼t̼. t̼à̼̼i̼ x̼ế̼̼ N̼gu̼y̼ễ̼̼n̼ D̼u̼y̼ H̼â̼n̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼â̼̣̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g h̼ề̼̼ c̼ố̼̼ ý̼̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ t̼ô̼n̼g c̼h̼ế̼̼t̼ n̼a̼̣̼n̼ n̼h̼â̼n̼.̼̼

chân dung tài xế xe ben bị tố "cán người tới chết"

Tài xế Nguyễn Duy Hân khẳng định mình không hề cố ý tông ¢нết nạ.n nhân

̼”̼T̼à̼̼i̼ x̼ế̼̼ k̼h̼a̼i̼ k̼h̼i̼ c̼h̼a̼̣̼y̼ đ̼ế̼̼n̼ v̼ò̼̼n̼g x̼o̼a̼y̼ gi̼ả̼̼m̼ t̼ố̼̼c̼ đ̼ô̼̣̼. q̼u̼a̼n̼ s̼á̼̼t̼ x̼e̼ t̼ừ̼̼ c̼á̼̼c̼ h̼ư̼ớ̼̼n̼g đ̼ể̼̼ c̼h̼a̼̣̼y̼ t̼h̼ẳ̼̼n̼g l̼ê̼n̼ c̼ầ̼̼u̼ N̼gu̼y̼ễ̼̼n̼ T̼r̼i̼ P̼h̼ư̼ơ̼n̼g.̼ Đ̼i̼ gầ̼̼n̼ h̼ế̼̼t̼ v̼ò̼̼n̼g x̼o̼a̼y̼ t̼h̼ì̼̼ n̼gh̼e̼ 1̼ t̼i̼ế̼̼n̼g “̼b̼u̼̣̼p̼”̼ r̼ấ̼̼t̼ l̼ớ̼̼n̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼̼ t̼à̼̼i̼ x̼ế̼̼ m̼ở̼̼ c̼ử̼̼a̼ x̼u̼ố̼̼n̼g x̼e̼ t̼h̼ì̼̼ m̼ớ̼̼i̼ b̼i̼ế̼̼t̼ l̼à̼̼ v̼ừ̼̼a̼ t̼ô̼n̼g v̼à̼̼o̼ x̼e̼ m̼á̼y̼ v̼à̼̼ đ̼ế̼̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g K̼h̼u̼ê̼ T̼r̼u̼n̼g t̼r̼ì̼̼n̼h̼ b̼á̼̼o̼”̼ -̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼̼ X̼á̼̼o̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼.̼̼
̼T̼h̼e̼o̼ T̼r̼u̼n̼g t̼á̼̼ X̼á̼̼o̼. k̼ế̼̼t̼ q̼u̼ả̼̼ k̼h̼á̼̼m̼ n̼gh̼i̼ê̼̣̼m̼ h̼i̼ê̼̣̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g. l̼ư̼̣̼c̼ l̼ư̼ơ̼̣̼n̼g c̼ô̼n̼g a̼n̼ c̼ũ̼̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g t̼ì̼̼m̼ đ̼ư̼ơ̼̣̼c̼ d̼ấ̼̼u̼ v̼ế̼̼t̼ x̼e̼ b̼e̼n̼ l̼ù̼̼i̼ l̼a̼̣̼i̼ đ̼ể̼̼ c̼á̼̼n̼ q̼u̼a̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ n̼a̼̣̼n̼ n̼h̼â̼n̼.̼

̼V̼ề̼̼ l̼u̼ồ̼̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼a̼̣̼n̼g x̼ã̼̼ h̼ô̼̣̼i̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼̼n̼g t̼à̼̼i̼ x̼ế̼̼ đ̼ã̼̼ c̼ố̼̼ t̼ì̼̼n̼h̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ c̼á̼̼n̼ q̼u̼a̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ n̼a̼̣̼n̼ n̼h̼â̼n̼. T̼r̼u̼n̼g t̼á̼̼ X̼á̼̼o̼ k̼h̼ẳ̼̼n̼g đ̼i̼̣̼n̼h̼ đ̼ó̼̼ l̼à̼̼ s̼ư̼̣̼ s̼u̼y̼ d̼i̼ễ̼̼n̼. k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼̼ c̼ă̼n̼ c̼ứ̼̼ x̼á̼̼c̼ t̼h̼ư̼̣̼c̼.̼ “̼T̼a̼i̼ n̼a̼̣̼n̼ x̼ả̼̼y̼ r̼a̼ l̼à̼̼ d̼o̼ t̼à̼̼i̼ x̼ế̼̼ x̼e̼ b̼e̼n̼ t̼h̼i̼ế̼̼u̼ q̼u̼a̼n̼ s̼á̼̼t̼ k̼h̼i̼ v̼à̼̼o̼ v̼ò̼̼n̼g x̼o̼a̼y̼.̼ H̼i̼ê̼̣̼n̼ c̼h̼ú̼̼n̼g t̼ô̼i̼ c̼ũ̼̼n̼g đ̼ã̼̼ b̼á̼̼o̼ c̼á̼̼o̼ k̼ế̼̼t̼ q̼u̼ả̼̼ đ̼i̼ề̼̼u̼ t̼r̼a̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼̼u̼ l̼ê̼n̼ Q̼u̼â̼̣̼n̼ ủ̼̼y̼. U̼B̼N̼D̼ q̼u̼â̼̣̼n̼ C̼ẩ̼̼m̼ L̼ê̼̣̼”̼.̼̼

̼”̼B̼a̼ t̼â̼m̼ t̼h̼ầ̼n̼ v̼ì̼ T̼N̼gT̼. n̼ó̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼ấ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼ v̼ậ̼y̼ đ̼â̼u̼!̼”̼

̼T̼r̼ư̼a̼ 8̼/̼3̼. P̼V̼ B̼á̼o̼ gi̼a̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ì̼m̼ v̼ề̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ H̼â̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ t̼ổ̼ 1̼1̼5̼ (̼P̼.̼H̼ò̼a̼ H̼i̼ệ̼p̼ N̼a̼m̼)̼. k̼h̼ô̼n̼g k̼h̼í̼ r̼ấ̼t̼ c̼ă̼n̼g t̼h̼ẳ̼n̼g. l̼o̼ l̼ắ̼n̼g.̼ C̼ă̼n̼ n̼h̼à̼ c̼ấ̼p̼ 4̼ đ̼ơ̼n̼ s̼ơ̼ l̼ọ̼t̼ t̼h̼ỏ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g c̼o̼n̼ h̼ẻ̼m̼ n̼h̼ỏ̼.̼ B̼à̼ L̼ê̼ T̼h̼ị̼ O̼a̼n̼h̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼5̼6̼. m̼ẹ̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ H̼â̼n̼)̼ c̼h̼ư̼a̼ h̼ế̼t̼ b̼à̼n̼g h̼o̼à̼n̼g.
̼”̼C̼ả̼ n̼h̼à̼ t̼ô̼i̼ m̼ấ̼y̼ n̼gà̼y̼ m̼ấ̼t̼ ă̼n̼. m̼ấ̼t̼ n̼gủ̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ h̼ế̼t̼ t̼ô̼i̼ c̼h̼ỉ̼ m̼o̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼h̼a̼ t̼h̼ứ̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ằ̼n̼g H̼â̼n̼.̼ D̼ù̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼ t̼h̼ì̼ n̼ó̼ c̼ũ̼n̼g l̼à̼ đ̼ứ̼a̼ đ̼ã̼ gâ̼y̼ r̼a̼ T̼N̼gT̼”̼. b̼à̼ O̼a̼n̼h̼ b̼ộ̼c̼ b̼ạ̼c̼h̼.

chân dung tài xế xe ben bị tố "cán người tới chết"

Hiện trường vụ xe ben tông xe máy khiến 1 người ¢нếт tại chỗ sáng 6/3. Ảnh: Tấn Việt.

̼L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g t̼à̼i̼ x̼ế̼ H̼â̼n̼ c̼ố̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ c̼á̼n̼ c̼h̼ế̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼. b̼à̼ O̼a̼n̼h̼ n̼ứ̼c̼ n̼ở̼:̼ “̼T̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g d̼á̼m̼ t̼i̼n̼. c̼h̼ỉ̼ m̼o̼n̼g c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ c̼ụ̼ t̼h̼ể̼.̼ H̼â̼n̼ n̼ó̼ c̼ó̼ p̼h̼ầ̼n̼ n̼ó̼n̼g t̼í̼n̼h̼ n̼h̼ư̼n̼g s̼ố̼n̼g r̼ấ̼t̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼i̼ề̼u̼ v̼à̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼. í̼t̼ k̼h̼i̼ m̼ấ̼t̼ l̼ò̼n̼g a̼i̼.̼ B̼a̼ n̼ó̼ c̼ũ̼n̼g t̼ừ̼n̼g b̼ị̼ T̼N̼gT̼. n̼ó̼ c̼ũ̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ đ̼a̼u̼ x̼ó̼t̼ c̼h̼ứ̼ k̼h̼ô̼n̼g m̼ấ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ đ̼â̼u̼”̼.̼̼
̼T̼à̼i̼ x̼ế̼ H̼â̼n̼ c̼ó̼ v̼ợ̼ l̼à̼m̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼.̼ gi̼a̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ d̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼ó̼ k̼h̼ă̼n̼.̼ C̼á̼c̼h̼ đ̼â̼y̼ 1̼0̼ n̼ă̼m̼. ô̼n̼g N̼gu̼y̼ễ̼n̼ N̼h̼ơ̼n̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼4̼7̼. b̼ố̼ t̼à̼i̼ x̼ế̼ H̼â̼n̼)̼ t̼ừ̼n̼g b̼ị̼ T̼N̼gT̼ c̼ù̼̼n̼g v̼ớ̼̼i̼ 2̼ l̼ầ̼̼n̼ t̼a̼i̼ b̼i̼ế̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ ô̼n̼g t̼r̼ở̼̼ n̼ê̼n̼ c̼â̼m̼ đ̼i̼ế̼c̼. t̼i̼n̼h̼ t̼h̼ầ̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼. s̼ố̼n̼g n̼h̼ờ̼ v̼à̼o̼ t̼r̼ợ̼ c̼ấ̼p̼ h̼à̼n̼g t̼h̼á̼n̼g d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼â̼m̼ t̼h̼ầ̼n̼.̼ gầ̼n̼ c̼h̼ụ̼c̼ n̼ă̼m̼ t̼h̼e̼o̼ n̼gh̼i̼ệ̼p̼ l̼á̼i̼ x̼e̼. t̼à̼i̼ x̼ế̼ H̼â̼n̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ơ̼i̼. đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ n̼h̼ư̼n̼g v̼ừ̼a̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị̼ m̼ớ̼i̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ư̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼u̼ầ̼n̼ l̼ễ̼ t̼h̼ì̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼a̼i̼ n̼ạ̼n̼.̼̼
̼T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ừ̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g H̼ò̼a̼ H̼i̼ệ̼p̼ N̼a̼m̼. t̼à̼i̼ x̼ế̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ D̼u̼y̼ H̼â̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼ằ̼m̼ t̼r̼o̼n̼g d̼a̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ c̼á̼ b̼i̼ệ̼t̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g. c̼h̼ư̼a̼ t̼ừ̼n̼g c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ á̼n̼ t̼i̼ề̼n̼ s̼ự̼ h̼a̼y̼ d̼í̼n̼h̼ l̼í̼u̼ đ̼ế̼n̼ b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ gì̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼
̼T̼ạ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ N̼gu̼y̼ễ̼̼n̼ T̼h̼i̼̣̼ T̼h̼ắ̼̼m̼. ô̼n̼g P̼h̼a̼n̼ V̼ă̼n̼ N̼go̼̣̼c̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼5̼5̼. t̼r̼ú̼̼ p̼h̼ư̼ờ̼̼n̼g T̼h̼á̼̼c̼h̼ T̼h̼a̼n̼g. q̼u̼â̼̣̼n̼ H̼ả̼̼i̼ C̼h̼â̼u̼)̼ a̼n̼h̼ c̼h̼ồ̼̼n̼g b̼à̼̼ T̼h̼ắ̼̼m̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼̼t̼. đ̼ế̼̼n̼ h̼i̼ê̼̣̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ n̼h̼â̼̣̼n̼ t̼i̼n̼ b̼á̼̼o̼ c̼ủ̼̼a̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼. ô̼n̼g q̼u̼á̼̼ đ̼ỗ̼̼i̼ b̼à̼̼n̼g h̼o̼à̼̼n̼g k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼̼y̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼ e̼m̼ d̼â̼u̼ b̼ị̼ b̼i̼ế̼n̼ d̼ạ̼n̼g d̼ư̼ớ̼i̼ b̼á̼n̼h̼ x̼e̼ b̼e̼n̼.̼̼

̼Ô̼n̼g N̼go̼̣̼c̼ k̼h̼ẳ̼̼n̼g đ̼i̼̣̼n̼h̼ c̼ó̼̼ l̼ư̼u̼ c̼l̼i̼p̼ gh̼i̼ l̼a̼̣̼i̼ c̼ả̼̼n̼h̼ c̼á̼̼c̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ứ̼̼n̼g d̼i̼ễ̼̼n̼ t̼ả̼̼ v̼i̼ê̼̣̼c̼ t̼à̼̼i̼ x̼ế̼̼ x̼e̼ b̼e̼n̼ c̼ố̼̼ ý̼̼ c̼h̼o̼ x̼e̼ t̼i̼ế̼̼n̼ t̼ớ̼̼i̼ c̼á̼̼n̼ c̼h̼ế̼̼t̼ n̼gư̼ờ̼̼i̼.̼ “̼C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼a̼n̼g q̼u̼á̼ đ̼a̼u̼ l̼ò̼n̼g.̼ gi̼á̼̼ n̼h̼ư̼ e̼m̼ n̼ó̼̼ n̼ằ̼̼m̼ y̼ê̼n̼ b̼ê̼n̼ d̼ư̼ớ̼̼i̼ t̼h̼ì̼̼ c̼ó̼̼ l̼ẽ̼̼ b̼á̼̼n̼h̼ x̼e̼ đ̼ã̼̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼á̼̼n̼ n̼ga̼n̼g n̼gư̼ờ̼̼i̼.̼ M̼ọ̼i̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ờ̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ t̼h̼ẩ̼m̼ t̼r̼a̼. x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼”̼. ô̼n̼g N̼gọ̼c̼ n̼ó̼i̼.̼

N̼guồn:https://www.baogiaothong.vn/chan-dung-tai-xe-xe-ben-bi-to-can-nguoi-toi-chet-d141182.html

Xem thêm: Sốc nặng cảnh nhiều xe trọng tải lớn liên tiếp cán qua người cụ ông nhưng không có xe nào dừng lại.

Theo hình ảnh trong clip cho thấy, có nhiều xe trọng tải lớn cán qua người cụ ông, nhưng chưa xác định được chính xác chiếc xe gây тαι иạи.

Mới đây, một đoạn clip khiến dân mạng xôn xao bàn luận khi ghi lại cảnh tượng vụ тαι иạи cực kì thương tâm trên đường.
heo nội dung đoạn clip từ camera hành trình của chiếc container đi phía sau ghi lại cho thấy, khi chiếc xe này đang di chuyển trên đường thì bất ngờ thấy nhiều chiếc xe có trọng tải lớn cán qua người một ông cụ. Tuy nhiên, không rõ chiếc xe đi trước nào đã gây тαι иạи cho cụ ông này.

Xuất hiện clip ghi lại cảnh nhiều xe trọng tải lớn cán qua người một cụ ông khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 2.

Khoảnh khắc sự việc khiến bất cứ ai cũng vô cùng sợ hãi và không khỏi ám ảnh.

Sốc nặng cảnh nhiều xe trọng tải lớn liên tiếp cán qua người cụ ông nhưng không xe nào dừng lại

Được biết, vụ тαι иạи xảy ra vào khoảng 3h sáng 28/4 tại tuyến đường tránh Thành phố Hà Tĩnh, đoạn qua địa phận Tổ dân phố 15, thị trấn Thạch Hà (huyện Thạch Hà).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm này, cụ M.Q.B. (SN 1932, trú ở thị trấn Thạch Hà) thức dậy và đi bộ ra đường tránh. Cụ bị một ô tô cán qua người và тử νσиg tại chỗ.

Sau тαι иạи, chiếc xe đã không dừng lại mà bỏ đi.

nguồn:https://afamily.vn/soc-nang-canh-nhieu-xe-trong-tai-lon-lien-tiep-can-qua-nguoi-cu-ong-nhung-khong-co-xe-nao-dung-lai-20210428212913516.chn#utm_source=afamily&utm_campaign=afamily&utm_medium=afamily&pgclid=emO6sv2STDT6NxMx3r9NEWEVwKeOlTpC41kRNt7KWRUdHLiz/Ys6N/wrZzXewlIUFxzIufnlPg==

Di chuyển với tốc độ kinh hoàng, chiếc ô tô 7 chỗ sượt qua và quẹt trúng một cụ ông đang dẫn xe bên lề đường khiến người nãy bổ nhào…rồi “cao chạy xa bay”.

Cư dân mạng đang vô cùng phẫn nộ khi xem qua một đoạn video ghi lại cảnh tài xế lái ô tô 7 chỗ chạy ẩu, đâ.m ngã một cụ già rồi thản nhiên bỏ chạy..

Vụ việc xảy ra tại Trảng Bom, Đồng Nai vào khuya 19.1.2021.
Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, thời điểm xảy ra vụ việc, một cụ ông đang dắt xe đạp đi sát bên lề đường thì bất ngờ bị một ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Innova “phóng như bay” từ phía sau lên và quẹt trúng. Cú va chạm khiến cụ ông và xe đạp ngã nhào xuống đường.
Đáng nói, sau khi gây tai nạn, tài xế không cho xe dừng lại mà ngang nhiên phóng đi, bỏ mặc cụ già ven đường.

Phẫn nộ ô tô 7 chỗ ‘phóng như bay’, đâm ngã cụ già rồi bỏ chạy - ảnh 1

Ô tô gây tai nạn rồi bỏ mặc cụ già bị thương bên đường khiến nhiều người phẫn nộ

Hành vi vô đạo đức nói trên, cùng việc lái xe cầu thả, phóng nhanh vượt ẩu, bấp chấp luật giao thông của tài xế ô tô khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc sau khi đoạn video được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội. Tài khoản Phạm Văn Trụ bình luận: “Sai trái sẽ xét sau. Tông xe gây tai nạn mà bỏ chạy, để mặc cho nạn nhân nằm đó là không thể chấp nhận được. Hành động bỏ chạy này của tài xế vừa vi phạm luật, vừa vi phạm đạo đức”.
Bên cạnh đó, nhiều người bình luận yêu cầu cơ quan chức năng sớm truy tìm và xử lí thật nghiêm.
Nguồn:https://thanhnien.vn/xe/video-xe/phan-no-o-to-7-cho-phong-nhu-bay-dam-nga-cu-gia-roi-bo-chay-26864x.html

 

blank

tingiaitri60s