T̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ b̼ị̼ n̼ữ̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ b̼ắ̼t̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p̼ s̼u̼ố̼t̼ 3̼ n̼gà̼y̼ đ̼ê̼m̼.

T̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ b̼ị̼ n̼ữ̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ b̼ắ̼t̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p̼ s̼u̼ố̼t̼ 3̼ n̼gà̼y̼ đ̼ê̼m̼.

T̼h̼a̼y̼ v̼ì̼ gi̼a̼o̼ n̼ộ̼p̼ c̼h̼o̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ gi̼ữ̼ l̼ạ̼i̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼à̼o̼ t̼i̼ệ̼m̼ l̼à̼m̼ t̼ó̼c̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g  b̼ứ̼ c̼ h̼ắ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gà̼y̼.
̼̼V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ạ̼i̼ M̼e̼s̼h̼c̼h̼o̼v̼s̼k̼,̼ N̼ga̼. T̼h̼e̼o̼ D̼a̼i̼l̼y̼ M̼a̼i̼l̼,̼ O̼l̼ga̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ t̼ạ̼i̼ t̼i̼ệ̼m̼ l̼à̼m̼ t̼ó̼c̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g c̼h̼u̼ẩ̼n̼ b̼ị̼ t̼h̼u̼ d̼ọ̼n̼ đ̼ồ̼ đ̼ạ̼c̼,̼ k̼ế̼t̼ t̼h̼ú̼c̼ n̼gà̼y̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼ì̼ V̼i̼k̼t̼o̼r̼ J̼a̼s̼i̼n̼s̼k̼i̼ c̼ầ̼m̼ s̼ú̼n̼g x̼ô̼n̼g v̼à̼o̼ t̼i̼ệ̼m̼ v̼ớ̼i̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼r̼ộ̼m̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼.

̼hqdefault-1

Nữ chủ tiệm làm tóc và tên tr.ộm.

N̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g m̼a̼y̼ c̼h̼o̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ 3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ c̼h̼ủ̼ t̼i̼ệ̼m̼ l̼ạ̼i̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ c̼a̼o̼ t̼h̼ủ̼ k̼a̼r̼a̼t̼e̼. C̼ô̼ v̼ì̼ v̼ậ̼y̼ n̼h̼a̼n̼h̼ c̼h̼ó̼n̼g h̼ạ̼ gụ̼c̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼. ộ̼m̼ b̼ằ̼n̼g m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ê̼u̼ c̼ơ̼ b̼ả̼n̼.

̼Tên trộm bị nữ chủ nhà cưỡng hiếp:'Tôi cũng là nạn nhân'
̼C̼ô̼ gá̼i̼ t̼r̼ẻ̼ 2̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼ n̼ó̼i̼ v̼ớ̼i̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ s̼ẽ̼ gọ̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼ể̼ t̼h̼ô̼n̼g b̼á̼o̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼. N̼h̼ư̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ t̼ế̼,̼ c̼ô̼ n̼h̼ố̼t̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼. ộ̼m̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g,̼ d̼ù̼n̼g d̼â̼y̼ m̼á̼y̼ s̼ấ̼y̼ t̼ó̼c̼ đ̼ể̼ t̼r̼. ó̼i̼ h̼ắ̼n̼ v̼à̼o̼ m̼á̼y̼ s̼ư̼ở̼i̼. L̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ 3̼ n̼gà̼y̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ b̼ị̼ gi̼. a̼m̼ gi̼. ữ̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ ă̼n̼ u̼ố̼n̼g gì̼ n̼go̼à̼i̼ V̼i̼a̼gr̼a̼ v̼à̼ b̼ị̼ c̼ư̼ỡ̼ n̼g b̼ứ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼.

T̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ b̼ị̼ n̼ữ̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ b̼ắ̼t̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p̼ s̼u̼ố̼t̼ 3̼ n̼gà̼y̼ đ̼ê̼m̼.

̼N̼ga̼y̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ả̼,̼ J̼a̼s̼i̼n̼s̼k̼i̼ đ̼i̼ t̼h̼ẳ̼n̼g t̼ớ̼i̼ đ̼ồ̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ đ̼ể̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ l̼ạ̼m̼ d̼ụ̼n̼g. C̼ả̼ h̼a̼i̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ b̼. ắ̼t̼ gi̼ữ̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼.

Khởi tố tên trộm bị nữ chủ nhà cắn đứt lưỡi
̼O̼l̼ga̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ v̼ì̼ v̼i̼ệ̼c̼ m̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ v̼à̼ t̼r̼ầ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼:̼ “̼Đ̼ú̼n̼g l̼à̼ đ̼ồ̼ k̼h̼. ố̼n̼. Đ̼ú̼n̼g l̼à̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ c̼ó̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼à̼i̼ l̼ầ̼n̼,̼ n̼h̼ư̼n̼g t̼ô̼i̼ m̼u̼a̼ c̼h̼o̼ h̼ắ̼n̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ q̼u̼ầ̼n̼ b̼ò̼ m̼ớ̼i̼,̼ m̼ộ̼t̼ í̼t̼ đ̼ồ̼ ă̼n̼ v̼à̼ 1̼. 0̼0̼0̼ r̼ú̼p̼ (̼gầ̼n̼ 4̼0̼0̼. 0̼0̼0̼ V̼N̼Đ̼)̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ h̼ắ̼n̼ r̼ờ̼i̼ đ̼i̼”̼.

X̼e̼m̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ gã̼ ă̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ s̼ố̼ n̼h̼ọ gặ̼p̼ đ̼ú̼n̼g c̼h̼ị̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ t̼h̼ố̼n̼, b̼ắ̼t̼ t̼r̼ó̼i̼ h̼ạ̼i̼ đ̼ờ̼i̼ c̼ả̼ đ̼ê̼m̼

V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ h̼i̼ h̼ữ̼u̼ n̼à̼y̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ h̼ô̼m̼ 6/3 v̼ừ̼a̼ q̼u̼a̼. T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ t̼ố̼i̼ n̼gà̼y̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ h̼ọ̼ H̼à̼n r̼a̼ n̼go̼à̼i̼ d̼ự̼ t̼i̼ệ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ n̼h̼ậ̼t̼ c̼ủ̼a̼ b̼ạ̼n̼.

̼K̼h̼i̼ t̼r̼ở̼ v̼ề̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ 4̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼ử̼a̼ n̼h̼à̼ c̼ó̼ d̼ấ̼u̼ h̼i̼ệ̼u̼ b̼ị̼ m̼ở̼. B̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g,̼ c̼h̼ị̼ t̼h̼ấ̼y̼ đ̼ồ̼ đ̼ạ̼c̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ x̼á̼o̼ t̼r̼ộ̼n̼. T̼i̼ệ̼n̼ t̼a̼y̼,̼ c̼h̼ị̼ v̼ớ̼i̼ l̼ấ̼y̼ m̼ộ̼t̼ s̼ợ̼i̼ d̼â̼y̼ t̼h̼ừ̼n̼g.

̼K̼h̼i̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g n̼gủ̼,̼ c̼h̼ị̼ H̼à̼n t̼h̼ấ̼y̼ m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g k̼h̼o̼ả̼n̼g 3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼a̼n̼g c̼ố̼ gắ̼n̼g m̼ở̼ k̼é̼t̼ s̼ắ̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼. L̼ú̼c̼ n̼à̼y̼,̼ H̼à̼ n̼h̼ẹ̼ n̼h̼à̼n̼g á̼p̼ s̼á̼t̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼,̼ k̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ m̼ở̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼é̼t̼ s̼ắ̼t̼ v̼à̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ú̼ ý̼ đ̼ằ̼n̼g s̼a̼u̼,̼ H̼à̼ l̼a̼o̼ t̼ớ̼i̼ c̼h̼o̼à̼n̼g s̼ợ̼i̼ d̼â̼y̼ v̼à̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ v̼à̼ k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼.

̼T̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ gầ̼y̼ gò̼ h̼ơ̼n̼,̼ b̼ị̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ H̼à̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼â̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼o̼ẻ̼ v̼à̼ c̼ó̼ c̼ơ̼ t̼h̼ể̼ t̼o̼ b̼é̼o̼ n̼ê̼n̼ h̼ắ̼n̼ t̼a̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ đ̼ố̼i̼ t̼h̼ủ̼ c̼ủ̼a̼ n̼ữ̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ t̼r̼ó̼i̼ gọ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼,̼ t̼h̼a̼y̼ v̼ì̼ gọ̼i̼ b̼á̼o̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ t̼h̼ì̼ n̼ữ̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g r̼ấ̼t̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼.C̼h̼ị̼ H̼à̼ t̼r̼ó̼i̼ n̼gh̼i̼ế̼n̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ l̼ê̼n̼ gi̼ư̼ờ̼n̼g v̼à̼ b̼ắ̼t̼ h̼ắ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ n̼ữ̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ c̼ả̼ đ̼ê̼m̼. T̼ớ̼i̼ s̼á̼n̼g h̼ô̼m̼ s̼a̼u̼,̼ n̼ữ̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ m̼ớ̼i̼ c̼ở̼i̼ t̼r̼ó̼i̼ v̼à̼ t̼h̼ả̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ đ̼i̼.

Gã ăn trộm số nhọ gặp đúng chị chủ nhà thiếu thốn, bắt trói hại đời cả đêm 1

T̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ ở̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼

̼C̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y̼ b̼ị̼ s̼ỉ̼ n̼h̼ụ̼c̼,̼ x̼ú̼c̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼à̼ r̼ằ̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p̼,̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ đ̼ồ̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ k̼h̼u̼ v̼ự̼c̼ đ̼ó̼ t̼r̼ì̼n̼h̼ b̼á̼o̼. P̼h̼í̼a̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ c̼ũ̼n̼g b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ v̼ề̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g h̼i̼ h̼ữ̼u̼ n̼à̼y̼ v̼à̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ t̼ậ̼p̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ h̼ọ̼ H̼à̼.

̼C̼h̼ị̼ H̼à t̼h̼ú̼ n̼h̼ậ̼n̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ố̼n̼g c̼h̼ế̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼,̼ đ̼ú̼n̼g r̼a̼ c̼h̼ị̼ p̼h̼ả̼i̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ b̼á̼o̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼,̼ t̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ k̼h̼i̼ đ̼ó̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ u̼ố̼n̼g r̼ư̼ợ̼u̼ s̼a̼y̼ v̼à̼ s̼ố̼n̼g đ̼ộ̼c̼ t̼h̼â̼n̼ q̼u̼á̼ l̼â̼u̼ n̼ê̼n̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ m̼ấ̼t̼ t̼ỉ̼n̼h̼ t̼á̼o̼ v̼à̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ v̼ọ̼n̼g.

blank

Cảnh sát cũng sốc nặng trước vụ việc dở khóc dở cười này.

̼C̼h̼ị̼ b̼ị̼ c̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ t̼r̼á̼c̼h̼ t̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ gi̼ữ̼ v̼ớ̼i̼ t̼ộ̼i̼ d̼a̼n̼h̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼ậ̼p̼ t̼r̼á̼i̼ p̼h̼é̼p̼ v̼à̼o̼ n̼h̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼á̼c̼. T̼ờ̼ H̼ả̼i̼ N̼a̼m̼ n̼h̼ậ̼t̼ b̼á̼o̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ x̼ú̼c̼ v̼ớ̼i̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼,̼ h̼ắ̼n̼ l̼u̼ô̼n̼ m̼i̼ệ̼n̼g gà̼o̼ t̼h̼é̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼à̼ đ̼ã̼ b̼ị̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p̼.

̼V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ s̼ự̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼ c̼ủ̼a̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g Q̼u̼ố̼c̼,̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼r̼a̼n̼h̼ c̼ã̼i̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ r̼a̼. T̼ờ̼ H̼ả̼i̼ N̼a̼m̼ n̼h̼ậ̼t̼ b̼á̼o̼ c̼ũ̼n̼g c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ b̼à̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ l̼u̼ậ̼n̼ d̼ẫ̼n̼ ý̼ k̼i̼ế̼n̼ c̼ủ̼a̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ gi̼a̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ h̼ọ̼c̼ c̼ủ̼a̼ T̼r̼u̼n̼g Q̼u̼ố̼c̼.

̼V̼ị̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ gi̼a̼ n̼à̼y̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g t̼h̼ì̼ t̼ê̼n̼ t̼r̼ộ̼m̼ c̼ũ̼n̼g c̼h̼ư̼a̼ l̼ấ̼y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gì̼ m̼à̼ c̼ò̼n̼ b̼ị̼ n̼ữ̼ c̼h̼ủ̼ n̼h̼à̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p̼. “̼T̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ a̼n̼h̼ t̼a̼ b̼ị̼ b̼ắ̼t̼ m̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ l̼ạ̼i̼ b̼ì̼n̼h̼ y̼ê̼n̼ v̼ô̼ s̼ự̼?̼ N̼a̼m̼ gi̼ớ̼i̼ l̼ạ̼m̼ d̼ụ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ n̼ữ̼ gi̼ớ̼i̼ t̼h̼ì̼ b̼ị̼ k̼ế̼t̼ t̼ộ̼i̼,̼ c̼ò̼n̼ n̼ữ̼ c̼ư̼ỡ̼n̼g h̼i̼ế̼p̼ n̼a̼m̼ t̼h̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g s̼a̼o̼ ư̼?̼ V̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼ c̼h̼o̼ t̼h̼ấ̼y̼ l̼u̼ậ̼t̼ p̼h̼á̼p̼ c̼ủ̼a̼ T̼r̼u̼n̼g Q̼u̼ố̼c̼ c̼ò̼n̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼”̼.

Nguồn:https://vtc.vn/ten-trom-bi-nu-chu-nha-bat-cuong-buc-3-ngay-ar370465.html

X̼e̼m̼ t̼h̼ê̼m̼:̼ Trai trẻ 28 tuổi quyết cưới cụ bà 82 tuổi gây sốc.

Quen nhau chỉ qua một cuộc gọi điện nhầm và chênh lệch 54 tuổi nhưng chàng trai người Indonesia vẫn quyết cưới cụ bà 82 tuổi vì quá yêu bất chấp sự phản đối của gia đình.
Tờ Worldofbuzz đưa tin về đám cưới của chàng trai 28 tuổi Sofian Loho Dandel và người vợ 82 tuổi, bà Martha Potu diễn ra hôm 18/2 ở Indonesia.

Trai trẻ 28 tuổi quyết cưới cụ bà 82 tuổi gây sốc - 1
Chú rể Sofian hiện làm việc trong một công xưởng, còn cô dâu là bà Martha Potu đã góa chồng 10 năm nay, bà sống một mình trong khi các con hiện đã định cư ở Đức và Saudi Arabia.

Trai trẻ 28 tuổi quyết cưới cụ bà 82 tuổi gây sốc - 2

Được biết, cách đây 1 năm, hai người quen biết nhau qua một lần bà Martha Potu vô tình gọi nhầm vào số của Sofian. Từ đó họ thường xuyên giữ liên lạc nhưng không hề biết tuổi của đối phương. Họ đã nảy sinh tình cảm trong suốt quá trình giữ liên lạc này.
“Tôi chỉ biết rằng trái tim mình đã rung động qua những tin nhắn, cuộc gọi với nhau”, anh Sofian chia sẻ trên tờ Worldofbuzz.

Chàng trai trẻ sau đó đã quyết định đi cả quãng đường 120km để đến gặp “bạn gái” của mình sống ở phía nam Minahasa.
Sofian cho biết, anh đã không khỏi sốc khi nhìn thấy bà Martha lần đầu. “Tôi không nghĩ cô ấy lại già như thế. Nhưng chúng tôi thực sự yêu nhau, vì thế cả hai quyết định sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ tình cảm này”, Sofian kể lại.

Bà Magdalena, 60 tuổi, mẹ của Sofian cho biết trên Harian Metro rằng: “Chúng tôi không ngờ hôn thê của thằng bé lại là một cụ bà. Dù rất bất ngờ nhưng vợ chồng tôi biết nói gì nữa. Thấy hai người yêu nhau mãnh liệt, chúng tôi đành phải đồng ý với sự lựa chọn của thằng bé”.

blank

tingiaitri60s