C̲ô̲ gá̲i̲ 17 t̲u̲ổ̲i̲ t̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲ “c̲u̲ộ̲c̲ c̲h̲ơ̲i̲” c̲h̲o̲ 5 b̲ạ̲n̲ t̲r̲a̲i̲ k̲h̲i̲ế̲n̲ 3 n̲gư̲ờ̲i̲ h̲ô̲n̲ m̲ê̲

C̲ô̲ gá̲i̲ 17 t̲u̲ổ̲i̲ t̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲ “c̲u̲ộ̲c̲ c̲h̲ơ̲i̲” c̲h̲o̲ 5 b̲ạ̲n̲ t̲r̲a̲i̲ k̲h̲i̲ế̲n̲ 3 n̲gư̲ờ̲i̲ h̲ô̲n̲ m̲ê̲

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ d̲ù̲n̲g c̲h̲.ấ̲t̲ c̲.ấ̲m̲ m̲à̲ H̲o̲a̲ đ̲ư̲a̲ c̲h̲o̲, 3 t̲h̲a̲n̲h̲ n̲i̲ê̲n̲ đ̲ã̲ h̲ô̲n̲ m̲ê̲, ph̲ả̲i̲ n̲h̲ậ̲p v̲i̲ệ̲n̲ c̲ấ̲p c̲ứ̲u̲.

N̲gà̲y 2/7, C̲ô̲n̲g a̲n̲ t̲ỉ̲n̲h̲ B̲ắ̲c̲ K̲ạ̲n̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ế̲t̲, C̲ô̲n̲g a̲n̲ h̲u̲yệ̲n̲ Pá̲c̲ N̲ặ̲m̲, t̲ỉ̲n̲h̲ B̲ắ̲c̲ K̲ạ̲n̲ ph̲ố̲i̲ h̲ợ̲p v̲ớ̲i̲ ph̲ò̲n̲g C̲ả̲n̲h̲ s̲.á̲t̲ h̲ì̲n̲h̲ s̲ự̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ t̲ỉ̲n̲h̲ V̲ĩ̲n̲h̲ ph̲ú̲c̲ v̲ừ̲a̲ b̲ắ̲t̲ gi̲ữ̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g N̲gu̲yễ̲n̲ T̲h̲ị̲ H̲o̲a̲ (S̲N̲ 2̲0̲0̲4, t̲r̲ú̲ t̲ạ̲i̲ t̲h̲ô̲n̲ T̲h̲à̲n̲h̲ T̲r̲u̲n̲g, x̲ã̲ D̲ĩ̲n̲h̲ T̲r̲ì̲, T̲P.B̲ắ̲c̲ Gi̲a̲n̲g, t̲ỉ̲n̲h̲ B̲ắ̲c̲ Gi̲a̲n̲g) b̲ị̲ t̲r̲.u̲y n̲.ã̲ v̲ề̲ t̲ộ̲i̲ “T̲ổ̲ c̲h̲ứ̲c̲ s̲ử̲ d̲ụ̲n̲g t̲r̲á̲i̲ ph̲é̲p c̲h̲.ấ̲t̲ m̲.a̲ t̲.ú̲.y”.

blank

N̲gu̲yễ̲n̲ T̲h̲ị̲ H̲o̲a̲ t̲ạ̲i̲ t̲r̲ụ̲ s̲ở̲ c̲ô̲n̲g a̲n̲

T̲h̲e̲o̲ c̲ơ̲ qu̲a̲n̲ c̲ô̲n̲g a̲n̲, n̲gà̲y 3̲1/8̲/2̲0̲2̲0, k̲h̲i̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ m̲ờ̲i̲ đ̲i̲ h̲á̲t̲ t̲ạ̲i̲ qu̲á̲n̲ k̲a̲r̲a̲o̲k̲e̲ qu̲á̲n̲ C̲h̲ò̲i̲ t̲h̲u̲ộ̲c̲ t̲h̲ô̲n̲ N̲à̲ L̲ẹ̲n̲g, x̲ã̲ B̲ộ̲c̲ B̲ố̲, h̲u̲yệ̲n̲ Pá̲c̲ N̲ặ̲m̲, N̲gu̲yễ̲n̲ T̲h̲ị̲ H̲o̲a̲ m̲a̲n̲g t̲h̲e̲o̲ 1 đ̲i̲ế̲u̲ t̲h̲u̲ố̲c̲ l̲á̲ t̲ẩ̲m̲ t̲i̲n̲h̲ d̲ầ̲u̲ “c̲ỏ̲” đ̲ể̲ s̲ử̲ d̲ụ̲n̲g. B̲ữ̲a̲ t̲i̲ệ̲c̲ t̲h̲.á̲c̲ l̲.o̲ạ̲n̲ n̲à̲y c̲ò̲n̲ c̲ó̲ t̲h̲ê̲m̲ 5 n̲gư̲ờ̲i̲ l̲à̲ T̲ạ̲ V̲ă̲n̲ Ph̲ấ̲u̲ (2̲6 t̲u̲ổ̲i), T̲r̲i̲ệ̲u̲ V̲ă̲n̲ C̲h̲i̲ê̲u̲ (2̲1 t̲u̲ổ̲i), T̲r̲i̲ệ̲u̲ V̲ă̲n̲ V̲i̲ệ̲n̲ (2̲7 t̲u̲ổ̲i, c̲ù̲n̲g t̲r̲ú̲ t̲ỉ̲n̲h̲ C̲a̲o̲ B̲ằ̲n̲g), T̲r̲ư̲ơ̲n̲g V̲ă̲n̲ T̲r̲ọ̲n̲g (2̲6 t̲u̲ổ̲i) v̲à̲ H̲o̲à̲n̲g V̲ă̲n̲ S̲h̲o̲o̲n̲g (2̲8 t̲u̲ổ̲i, c̲ù̲n̲g t̲r̲ú̲ t̲ạ̲i̲ t̲h̲ô̲n̲ N̲à̲ ph̲ầ̲y, x̲ã̲ B̲ộ̲c̲ B̲ố̲, h̲u̲yệ̲n̲ Pá̲c̲ N̲ặ̲m̲).

S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ s̲ử̲ d̲ụ̲n̲g đ̲i̲ế̲u̲ t̲h̲u̲ố̲c̲ l̲á̲ n̲ó̲i̲ t̲r̲ê̲n̲, T̲r̲ọ̲n̲g, Ph̲ấ̲u̲ v̲à̲ C̲h̲i̲ê̲u̲ b̲ị̲ h̲ô̲n̲ m̲ê̲, ph̲ả̲i̲ đ̲i̲ c̲ấ̲p c̲ứ̲u̲ t̲ạ̲i̲ T̲r̲u̲n̲g t̲â̲m̲ y t̲ế̲ h̲u̲yệ̲n̲ Pá̲c̲ N̲ặ̲m̲. Qu̲a̲ x̲é̲t̲ n̲gh̲i̲ệ̲m̲ c̲á̲c̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g t̲h̲ì̲ C̲h̲i̲ê̲u̲, V̲i̲ệ̲n̲ v̲à̲ S̲h̲o̲o̲n̲g c̲ó̲ k̲ế̲t̲ qu̲ả̲ d̲ư̲ơ̲n̲g t̲í̲n̲h̲ v̲ớ̲i̲ m̲.a̲ t̲.ú̲.y. K̲ế̲t̲ qu̲ả̲ t̲r̲ư̲n̲g c̲ầ̲u̲ gi̲á̲m̲ đ̲ị̲n̲h̲ đ̲ố̲i̲ v̲ớ̲i̲ t̲a̲n̲g v̲ậ̲t̲ ph̲á̲t̲ h̲i̲ệ̲n̲ c̲ó̲ c̲h̲ấ̲t̲ m̲.a̲ t̲.ú̲.y l̲à̲ 4-f̲l̲u̲o̲r̲o̲ M̲D̲M̲B̲-B̲U̲T̲I̲C̲A̲N̲A̲.

C̲ơ̲ qu̲a̲n̲ C̲ả̲n̲h̲ s̲.á̲t̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ h̲u̲yệ̲n̲ Pá̲c̲ N̲ặ̲m̲ đ̲ã̲ r̲a̲ qu̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲ k̲h̲ở̲i̲ t̲.ố̲ v̲ụ̲ á̲n̲, k̲h̲ở̲i̲ t̲.ố̲ b̲ị̲ c̲a̲n̲ đ̲ố̲i̲ v̲ớ̲i̲ N̲gu̲yễ̲n̲ T̲h̲ị̲ H̲o̲a̲. T̲r̲o̲n̲g qu̲á̲ t̲r̲ì̲n̲h̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲, H̲o̲a̲ k̲h̲ô̲n̲g c̲ó̲ m̲ặ̲t̲ t̲ạ̲i̲ đ̲ị̲a̲ ph̲ư̲ơ̲n̲g, n̲gà̲y 1̲6/4̲/2̲0̲2̲1, C̲ơ̲ qu̲a̲n̲ C̲ả̲n̲h̲ s̲.á̲t̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ h̲u̲yệ̲n̲ Pá̲c̲ N̲ặ̲m̲ đ̲ã̲ r̲a̲ qu̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲ t̲r̲.u̲y n̲.ã̲ b̲ị̲ c̲a̲n̲ đ̲ố̲i̲ v̲ớ̲i̲ H̲o̲a̲.

N̲gà̲y 3̲0̲/6̲/2̲0̲2̲1, s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ x̲.á̲.c̲ đ̲ị̲n̲h̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g H̲o̲a̲ đ̲a̲n̲g c̲ó̲ m̲ặ̲t̲ t̲ạ̲i̲ t̲h̲ô̲n̲ H̲ư̲ơ̲n̲g V̲ị̲, x̲ã̲ H̲ư̲ơ̲n̲g S̲ơ̲n̲, h̲u̲yệ̲n̲ B̲ì̲n̲h̲ X̲u̲yê̲n̲, t̲ỉ̲n̲h̲ V̲ĩ̲n̲h̲ ph̲ú̲c̲, C̲ô̲n̲g a̲n̲ h̲u̲yệ̲n̲ Pá̲c̲ N̲ặ̲m̲ ph̲ố̲i̲ h̲ợ̲p v̲ớ̲i̲ Ph̲ò̲n̲g C̲ả̲n̲h̲ s̲.á̲t̲ h̲ì̲n̲h̲ s̲ự̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ t̲ỉ̲n̲h̲ V̲ĩ̲n̲h̲ ph̲ú̲c̲ b̲.ắ̲t̲ gi̲ữ̲ đ̲ố̲i̲ t̲ư̲ợ̲n̲g v̲à̲ d̲i̲ l̲ý v̲ề̲ B̲ắ̲c̲ K̲ạ̲n̲ đ̲ể̲ ph̲ụ̲c̲ v̲ụ̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲ t̲h̲e̲o̲ qu̲y đ̲ị̲n̲h̲.

Nguồn https://www.24h.com.vn/an-ninh-hinh-su/co-gai-17-tuoi-to-chuc-cuoc-choi-cho-5-ban-trai-khien-3-nguoi-hon-me-c51a1267036.html

𝑪𝒉𝒐̂̀𝒏𝒈 𝒎𝒂𝒊 𝒑𝒉𝒖̣𝒄 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒈𝒊𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 Đ𝒆̂̉ “𝑻𝒊𝒆̂̃𝒏” 𝒕.𝒊̀𝒏.𝒉 Đ.𝒊̣.𝒄.𝒉 Đ𝒂𝒏𝒈 ‘𝒍𝒆̂́𝒖 𝒍𝒆̂̀𝒖’ 𝒗𝒐̛̣ 𝒗𝒆̂̀ 𝒏𝒐̛𝒊 𝒄𝒉𝒊́𝒏 𝒔𝒖𝒐̂́𝒊

Đ̲ư̲ợ̲c̲ k̲h̲u̲yê̲n̲ c̲a̲n̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ l̲ầ̲n̲, n̲h̲ư̲n̲g c̲ô̲ v̲ợ̲ t̲r̲ẻ̲ v̲ẫ̲n̲ c̲ô̲n̲g k̲h̲a̲i̲ “̲c̲ắ̲m̲ s̲ừ̲n̲g c̲h̲ồ̲n̲g”̲ đ̲ể̲ c̲ặ̲p b̲ồ̲ v̲ớ̲i̲ m̲ộ̲t̲ gã̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g h̲ơ̲n̲ 2̲0̲ t̲u̲ổ̲i̲.

Á̲.n̲ m̲.ạ̲.n̲g t̲r̲o̲n̲g n̲h̲à̲ t̲r̲ọ̲ l̲ú̲c̲ 0̲h̲

0̲h̲ n̲gà̲y 2̲1̲/̲9̲, n̲gư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ t̲h̲ô̲n̲ N̲h̲ì̲ Đ̲ô̲n̲g (̲x̲ã̲ B̲ì̲n̲h̲ L̲â̲m̲, h̲u̲yệ̲n̲ H̲i̲ệ̲p Đ̲ứ̲c̲, Q̲u̲ả̲n̲g N̲a̲m̲)̲ t̲h̲ứ̲c̲ gi̲ấ̲c̲ b̲ở̲i̲ t̲i̲ế̲n̲g c̲h̲ạ̲y, t̲i̲ế̲n̲g k̲ê̲u̲ c̲ứ̲u̲ t̲h̲ấ̲t̲ t̲h̲a̲n̲h̲ c̲ủ̲a̲ m̲ộ̲t̲ ph̲ụ̲ n̲ữ̲ ph̲á̲t̲ r̲a̲ t̲ừ̲ n̲h̲à̲ n̲gh̲ỉ̲ T̲á̲m̲ H̲o̲a̲ n̲ằ̲m̲ k̲h̲u̲ấ̲t̲ s̲â̲u̲ t̲r̲o̲n̲g c̲o̲n̲ h̲ẻ̲m̲ n̲h̲ỏ̲. K̲h̲i̲ m̲ọ̲i̲ n̲gư̲ờ̲i̲ n̲gh̲e̲ t̲i̲ế̲n̲g k̲ê̲u̲ c̲ứ̲u̲ h̲o̲ả̲n̲g h̲ố̲t̲ c̲h̲ạ̲y đ̲ế̲n̲ đ̲ã̲ ph̲ả̲i̲ c̲h̲ứ̲n̲g k̲i̲ế̲n̲ m̲ộ̲t̲ c̲ả̲n̲h̲ t̲ư̲ợ̲n̲g k̲.i̲n̲.h̲ h̲o̲.à̲.n̲g t̲ạ̲i̲ n̲ga̲y c̲ă̲n̲ ph̲ò̲n̲g s̲ố̲ 4̲ c̲ủ̲a̲ k̲h̲u̲ n̲h̲à̲.

̲N̲gư̲ờ̲i̲ ph̲ụ̲ n̲ữ̲ t̲r̲ẻ̲ á̲o̲ q̲u̲ầ̲n̲, t̲ó̲c̲ t̲a̲i̲ x̲õ̲a̲ x̲ư̲ợ̲i̲, h̲o̲ả̲n̲g l̲o̲ạ̲n̲ n̲gồ̲i̲ t̲h̲ụ̲p t̲r̲ư̲ớ̲c̲ c̲ổ̲n̲g n̲h̲à̲ n̲gh̲ỉ̲ T̲á̲m̲ H̲o̲a̲ v̲a̲n̲ x̲i̲n̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ t̲h̲a̲ m̲.ạ̲.n̲g. T̲r̲o̲n̲g c̲ă̲n̲ ph̲ò̲n̲g t̲r̲ọ̲ s̲ố̲ 4̲, m̲ộ̲t̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g l̲ớ̲n̲ t̲u̲ổ̲i̲ n̲ằ̲m̲ gụ̲c̲ gi̲ữ̲a̲ ph̲ò̲n̲g l̲o̲a̲n̲g l̲ổ̲ m̲.á̲.u̲ c̲ù̲n̲g n̲h̲i̲ề̲u̲ v̲.ế̲t̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g t̲r̲ê̲n̲ c̲ơ̲ t̲h̲ể̲. C̲ò̲n̲ gã̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g t̲r̲ẻ̲ t̲u̲ổ̲i̲ v̲ẫ̲n̲ h̲u̲n̲g h̲ă̲n̲g c̲ầ̲.m̲ d̲.a̲.o̲ k̲h̲ô̲n̲g n̲gừ̲n̲g l̲.a̲ h̲.é̲.t̲, c̲h̲ử̲i̲ b̲ớ̲i̲ d̲ù̲ n̲ơ̲i̲ c̲á̲n̲h̲ t̲a̲y đ̲ầ̲y t̲h̲ư̲ơ̲.n̲g t̲í̲c̲h̲…̲

N̲ga̲y s̲a̲u̲ đ̲ó̲, c̲ả̲ h̲a̲i̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g t̲r̲ê̲n̲ l̲ậ̲p t̲ứ̲c̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ đ̲ư̲a̲ đ̲i̲ c̲ấ̲p c̲ứ̲u̲ t̲ạ̲i̲ T̲r̲u̲n̲g t̲â̲m̲ y t̲ế̲ h̲u̲yệ̲n̲ H̲i̲ệ̲p Đ̲ứ̲c̲ (̲Q̲u̲ả̲n̲g N̲a̲m̲)̲. N̲h̲ư̲n̲g n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g l̲ớ̲n̲ t̲u̲ổ̲i̲ đ̲ã̲ t̲ử̲ v̲o̲n̲g n̲ga̲y t̲r̲ê̲n̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g đ̲i̲ c̲ấ̲p c̲ứ̲u̲ d̲o̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ v̲.ế̲t̲ t̲h̲ư̲.ơ̲n̲g s̲â̲u̲ v̲à̲o̲ n̲gự̲c̲ v̲à̲ l̲ư̲n̲g m̲ấ̲t̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ m̲á̲u̲, r̲i̲ê̲n̲g gã̲ t̲r̲a̲i̲ t̲r̲ẻ̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ n̲h̲ậ̲p v̲i̲ệ̲n̲ đ̲ể̲ t̲i̲ế̲p t̲ụ̲c̲ c̲h̲ữ̲a̲ t̲r̲ị̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g t̲í̲c̲h̲. D̲o̲ v̲ụ̲ v̲i̲ệ̲c̲ x̲ả̲y r̲a̲ gi̲ữ̲a̲ đ̲ê̲m̲ k̲h̲u̲ya̲, n̲ê̲n̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ k̲h̲á̲m̲ n̲gh̲i̲ệ̲m̲ t̲.ử̲ t̲h̲.i̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ t̲i̲ế̲n̲ h̲à̲n̲h̲ v̲à̲o̲ s̲á̲n̲g h̲ô̲m̲ s̲a̲u̲ n̲ga̲y t̲ạ̲i̲ n̲h̲à̲ n̲gh̲ỉ̲ T̲á̲m̲ H̲o̲a̲.

blank

Đ̲ế̲n̲ 1̲2̲h̲ n̲gà̲y 2̲1̲/̲9̲, c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ k̲h̲á̲m̲ n̲gh̲i̲ệ̲m̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g, k̲h̲á̲m̲ n̲gh̲i̲ệ̲m̲ t̲ử̲ t̲h̲i̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ l̲ự̲c̲ l̲ư̲ợ̲n̲g c̲ủ̲a̲ ph̲ò̲n̲g pC̲ 4̲5̲, C̲ô̲n̲g a̲n̲ t̲ỉ̲n̲h̲ Q̲u̲ả̲n̲g N̲a̲m̲, V̲K̲S̲N̲D̲ t̲ỉ̲n̲h̲ Q̲u̲ả̲n̲g N̲a̲m̲, c̲ơ̲ q̲u̲a̲n̲ ph̲á̲p y t̲ỉ̲n̲h̲ Q̲u̲ả̲n̲g N̲a̲m̲ v̲à̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ h̲u̲yệ̲n̲ H̲i̲ệ̲p Đ̲ứ̲c̲ m̲ớ̲i̲ h̲o̲à̲n̲ t̲ấ̲t̲. C̲ù̲n̲g n̲gà̲y, h̲.u̲.n̲g t̲.h̲.ủ̲ c̲ủ̲a̲ v̲ụ̲ á̲n̲ m̲.ạ̲.n̲g đ̲ã̲ b̲ị̲ C̲ô̲n̲g a̲n̲ h̲u̲yệ̲n̲ H̲i̲ệ̲p Đ̲ứ̲c̲ b̲ắ̲t̲ k̲h̲ẩ̲n̲ c̲ấ̲p đ̲ể̲ ph̲ụ̲c̲ v̲ụ̲ c̲ô̲n̲g t̲á̲c̲ đ̲i̲ề̲u̲ t̲r̲a̲.

D̲a̲n̲h̲ t̲í̲n̲h̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ t̲ử̲ v̲o̲n̲g đ̲ư̲ợ̲c̲ x̲á̲c̲ đ̲ị̲n̲h̲ l̲à̲ ô̲n̲g N̲gu̲yễ̲n̲ V̲ă̲n̲ D̲ư̲ơ̲n̲g (̲4̲8̲ t̲u̲ổ̲i̲, x̲ã̲ T̲i̲ê̲n̲ C̲ẩ̲m̲, h̲u̲yệ̲n̲ T̲i̲ê̲n̲ ph̲ư̲ớ̲c̲, Q̲u̲ả̲n̲g N̲a̲m̲)̲. h̲.u̲.n̲g t̲.h̲.ủ̲ gâ̲y r̲a̲ c̲á̲i̲ c̲.h̲.ế̲.t̲ b̲ở̲i̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ n̲h̲á̲t̲ d̲.a̲.o̲ h̲i̲ể̲m̲ c̲ủ̲a̲ ô̲n̲g D̲ư̲ơ̲n̲g l̲à̲ T̲r̲ầ̲n̲ V̲ă̲n̲ N̲a̲m̲ (̲3̲6̲ t̲u̲ổ̲i̲, q̲u̲ê̲ T̲h̲á̲i̲ B̲ì̲n̲h̲)̲. C̲ò̲n̲ n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲à̲n̲ b̲à̲ k̲ê̲u̲ k̲h̲ó̲c̲, x̲i̲n̲ t̲h̲a̲ m̲.ạ̲.n̲g t̲r̲o̲n̲g đ̲ê̲m̲ t̲ạ̲i̲ n̲h̲à̲ n̲gh̲ỉ̲ T̲á̲m̲ H̲o̲a̲ c̲h̲í̲n̲h̲ l̲à̲ ph̲ạ̲m̲ T̲h̲ị̲ H̲â̲n̲ (̲2̲8̲ t̲u̲ổ̲i̲, t̲r̲ú̲ x̲ã̲ B̲ì̲n̲h̲ L̲â̲m̲, h̲u̲yệ̲n̲ H̲i̲ệ̲p Đ̲ứ̲c̲, Q̲u̲ả̲n̲g N̲a̲m̲)̲, v̲ợ̲ c̲ủ̲a̲ h̲.u̲.n̲g t̲.h̲.ủ̲ N̲a̲m̲, v̲à̲ c̲ũ̲n̲g l̲à̲ n̲h̲â̲n̲ t̲ì̲n̲h̲ c̲ủ̲a̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ N̲gu̲yễ̲n̲ V̲ă̲n̲ D̲ư̲ơ̲n̲g.

9c5b947cdd6195c0e1f97bffebcab1a4.jpg

H̲i̲ệ̲n̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g n̲h̲à̲ n̲gh̲ỉ̲ T̲á̲m̲ H̲o̲a̲ n̲ơ̲i̲ x̲ả̲y r̲a̲ v̲.ụ̲ s̲.á̲.t̲ h̲.ạ̲.i̲ n̲h̲â̲n̲ t̲ì̲n̲h̲ c̲ủ̲a̲ v̲ợ̲.

C̲h̲ồ̲n̲g gâ̲y t̲.ộ̲.i̲ á̲.c̲ c̲h̲ỉ̲ v̲ì̲ c̲ô̲ v̲ợ̲ c̲ó̲ t̲h̲ó̲i̲ l̲.ă̲.n̲g l̲.o̲.à̲.n̲

T̲i̲n̲ a̲n̲h̲ c̲h̲ồ̲n̲g h̲i̲ề̲n̲ l̲à̲n̲h̲, h̲ế̲t̲ m̲ự̲c̲ yê̲u̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g v̲ợ̲ c̲o̲n̲ T̲r̲ầ̲n̲ V̲ă̲n̲ N̲a̲m̲ s̲a̲u̲ m̲ộ̲t̲ đ̲ê̲m̲ b̲ỗ̲n̲g c̲h̲ố̲c̲ t̲r̲ở̲ t̲h̲à̲n̲h̲ h̲.u̲.n̲g t̲.h̲.ủ̲ g.i̲.ế̲.t̲ n̲gư̲ờ̲i̲ k̲h̲i̲ế̲n̲ c̲h̲o̲ n̲gư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ t̲h̲ô̲n̲ V̲i̲ệ̲t̲ A̲n̲ (̲x̲ã̲ B̲ì̲n̲h̲ L̲â̲m̲, H̲i̲ệ̲p Đ̲ứ̲c̲, Q̲u̲ả̲n̲g N̲a̲m̲)̲ k̲h̲ô̲n̲g k̲h̲ỏ̲i̲ b̲à̲n̲g h̲o̲à̲n̲g, x̲ó̲t̲ x̲a̲. C̲ó̲ đ̲i̲ề̲u̲ l̲ạ̲, t̲u̲y N̲a̲m̲ l̲à̲ h̲.u̲n̲g t̲.h̲.ủ̲, g.i̲.ế̲.t̲ n̲gư̲ờ̲i̲ n̲h̲ư̲n̲g n̲h̲ữ̲n̲g n̲gư̲ờ̲i̲ h̲à̲n̲g x̲ó̲m̲ h̲i̲ể̲u̲ c̲h̲u̲yệ̲n̲ a̲i̲ c̲ũ̲n̲g t̲ỏ̲ r̲a̲ t̲h̲ư̲ơ̲n̲g c̲ả̲m̲ c̲h̲o̲ a̲n̲h̲ t̲a̲. R̲i̲ê̲n̲g c̲ô̲ v̲ợ̲ t̲r̲ẻ̲ c̲ủ̲a̲ N̲a̲m̲ t̲h̲ì̲ n̲gư̲ợ̲c̲ l̲ạ̲i̲, đ̲a̲n̲g ph̲ả̲i̲ c̲h̲ị̲u̲ b̲ú̲a̲ r̲ì̲u̲ d̲ư̲ l̲u̲ậ̲n̲ b̲ở̲i̲ h̲à̲n̲g x̲ó̲m̲, l̲á̲n̲g gi̲ề̲n̲g k̲h̲ô̲n̲g t̲i̲ế̲c̲ l̲ờ̲i̲ c̲h̲ỉ̲ t̲r̲í̲c̲h̲.

C̲á̲c̲h̲ đ̲â̲y gầ̲n̲ b̲a̲ n̲ă̲m̲, v̲ợ̲ c̲h̲ồ̲n̲g T̲r̲ầ̲n̲ V̲ă̲n̲ N̲a̲m̲ v̲à̲ ph̲ạ̲m̲ T̲h̲ị̲ H̲â̲n̲ c̲ơ̲m̲ k̲h̲ô̲n̲g l̲à̲n̲h̲, c̲a̲n̲h̲ k̲h̲ô̲n̲g n̲gọ̲t̲. C̲h̲ồ̲n̲g t̲u̲y l̲ự̲c̲ đ̲i̲ề̲n̲, l̲à̲ d̲â̲n̲ n̲go̲ạ̲i̲ t̲ỉ̲n̲h̲ v̲à̲o̲ Q̲u̲ả̲n̲g N̲a̲m̲ đ̲ể̲ l̲à̲m̲ n̲gh̲ề̲ ph̲u̲ v̲à̲n̲g m̲ư̲u̲ s̲i̲n̲h̲ k̲i̲ế̲m̲ s̲ố̲n̲g, n̲h̲ư̲n̲g đ̲ư̲ợ̲c̲ c̲á̲i̲ h̲i̲ề̲n̲ l̲à̲n̲h̲, h̲ế̲t̲ m̲ự̲c̲ yê̲u̲ c̲h̲i̲ề̲u̲ v̲ợ̲. B̲ù̲ l̲ạ̲i̲ v̲ớ̲i̲ gi̲a̲ c̲ả̲n̲h̲ b̲ộ̲n̲ b̲ề̲, t̲h̲i̲ế̲u̲ t̲h̲ố̲n̲, n̲h̲à̲ c̲ử̲a̲ x̲i̲ê̲u̲ v̲ẹ̲o̲ c̲ủ̲a̲ v̲ợ̲ c̲h̲ồ̲n̲g N̲a̲m̲ –̲ H̲â̲n̲ l̲ạ̲i̲ l̲à̲ t̲i̲ế̲n̲g c̲ư̲ờ̲i̲ r̲ộ̲n̲ r̲ã̲, v̲ẻ̲ k̲h̲á̲u̲ k̲h̲ỉ̲n̲h̲ c̲ủ̲a̲ c̲ô̲ c̲o̲n̲ gá̲i̲ n̲ă̲m̲ n̲a̲y l̲ê̲n̲ l̲ớ̲p 3̲ n̲gà̲y n̲à̲o̲ c̲ũ̲n̲g t̲r̲à̲n̲ n̲gậ̲p t̲r̲o̲n̲g c̲ă̲n̲ n̲h̲à̲ n̲h̲ỏ̲.

N̲h̲ư̲n̲g H̲â̲n̲ c̲ó̲ l̲ẽ̲ k̲h̲ô̲n̲g b̲ằ̲n̲g l̲ò̲n̲g v̲ớ̲i̲ n̲i̲ề̲m̲ h̲ạ̲n̲h̲ ph̲ú̲c̲ đ̲ơ̲n̲ s̲ơ̲ đ̲ó̲ c̲ủ̲a̲ m̲ì̲n̲h̲, m̲à̲ l̲ạ̲i̲ ả̲o̲ v̲ọ̲n̲g m̲ộ̲t̲ c̲u̲ộ̲c̲ s̲ố̲n̲g k̲h̲á̲c̲ n̲go̲à̲i̲ v̲ợ̲, n̲go̲à̲i̲ c̲h̲ồ̲n̲g v̲ớ̲i̲ m̲ộ̲t̲ gã̲ đ̲à̲n̲ ô̲n̲g h̲ơ̲n̲ c̲ô̲ t̲a̲ 2̲0̲ t̲u̲ổ̲i̲. ph̲ầ̲n̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ N̲gu̲yễ̲n̲ V̲ă̲n̲ D̲ư̲ơ̲n̲g, n̲h̲i̲ề̲u̲ n̲gư̲ờ̲i̲ b̲ấ̲t̲ b̲ì̲n̲h̲ đ̲ã̲ c̲h̲o̲ r̲ằ̲n̲g, c̲á̲i̲ c̲.h̲.ế̲.t̲ c̲ủ̲a̲ ô̲n̲g t̲a̲ t̲ạ̲i̲ n̲h̲à̲ t̲r̲ọ̲ T̲á̲m̲ H̲o̲a̲ c̲h̲í̲n̲h̲ l̲à̲ h̲ậ̲u̲ q̲u̲ả̲ đ̲í̲c̲h̲ đ̲á̲n̲g d̲à̲n̲h̲ c̲h̲o̲ k̲ẻ̲ đ̲ã̲ t̲ừ̲n̲g h̲a̲i̲ đ̲ờ̲i̲ v̲ợ̲, 5̲ đ̲ứ̲a̲ c̲o̲n̲ n̲h̲ư̲n̲g v̲ẫ̲n̲ h̲a̲m̲ m̲u̲ố̲n̲ n̲h̲ụ̲c̲ d̲ụ̲c̲, d̲ù̲n̲g v̲ậ̲t̲ c̲h̲ấ̲t̲ đ̲ể̲ d̲ụ̲ d̲ỗ̲ v̲à̲ c̲h̲i̲ế̲m̲ đ̲o̲ạ̲t̲ v̲ợ̲ c̲ủ̲a̲ n̲gư̲ờ̲i̲ k̲h̲á̲c̲.

T̲ừ̲ t̲ì̲n̲h̲ c̲ờ̲ q̲u̲e̲n̲ b̲i̲ế̲t̲, r̲ồ̲i̲ c̲.h̲.ế̲.t̲ m̲ê̲ c̲.h̲.ế̲.t̲ m̲ệ̲t̲ v̲ẻ̲ m̲ặ̲n̲ m̲ò̲i̲, l̲ú̲n̲g l̲i̲ế̲n̲g c̲ủ̲a̲ gá̲i̲ m̲ộ̲t̲ c̲o̲n̲ t̲r̲ô̲n̲g m̲ò̲n̲ c̲o̲n̲ m̲ắ̲t̲ c̲ủ̲a̲ H̲â̲n̲. T̲h̲ê̲m̲ v̲à̲o̲ đ̲ó̲, n̲h̲i̲ề̲u̲ l̲ầ̲n̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ n̲gh̲e̲ c̲ô̲ t̲a̲ t̲h̲a̲n̲ o̲á̲n̲, t̲â̲m̲ s̲ự̲ c̲ả̲n̲h̲ v̲ợ̲ c̲h̲ồ̲n̲g h̲ụ̲c̲ h̲ặ̲c̲, n̲h̲à̲ c̲ử̲a̲ k̲h̲ô̲n̲g c̲ó̲ ph̲ả̲i̲ đ̲i̲ t̲h̲u̲ê̲ c̲ă̲n̲ n̲h̲à̲ d̲ộ̲t̲ n̲á̲t̲, í̲t̲ t̲i̲ề̲n̲ đ̲ể̲ c̲ó̲ c̲h̲ỗ̲ c̲h̲e̲ m̲ư̲a̲ c̲h̲e̲ n̲ắ̲n̲g…̲ V̲ậ̲y l̲à̲ v̲ồ̲ n̲ga̲y l̲ấ̲y c̲ơ̲ h̲ộ̲i̲ t̲ố̲t̲ n̲à̲y, ô̲n̲g D̲ư̲ơ̲n̲g đ̲ó̲n̲g v̲a̲i̲ “̲n̲gư̲ờ̲i̲ t̲ố̲t̲”̲, b̲ò̲n̲ r̲ú̲t̲ t̲i̲ề̲n̲ c̲ủ̲a̲ gi̲a̲ đ̲ì̲n̲h̲, x̲â̲y h̲ẳ̲n̲ m̲ộ̲t̲ c̲ă̲n̲ n̲h̲à̲ n̲h̲ỏ̲ n̲ga̲y t̲ạ̲i̲ x̲ã̲ B̲ì̲n̲h̲ L̲â̲m̲ c̲h̲o̲ H̲â̲n̲ đ̲ể̲ l̲ấ̲y l̲ò̲n̲g n̲gư̲ờ̲i̲ đ̲ẹ̲p.

90be2e946f398d8ed777792dab979b43.jpg

N̲h̲i̲ề̲u̲ n̲gư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ h̲i̲ế̲u̲ k̲ỳ̲ t̲ụ̲ t̲ậ̲p t̲ạ̲i̲ h̲i̲ệ̲n̲ t̲r̲ư̲ờ̲n̲g v̲ụ̲ á̲n̲ v̲à̲ k̲h̲ô̲n̲g n̲gớ̲t̲ l̲ờ̲i̲ c̲h̲ỉ̲ t̲r̲í̲c̲h̲ n̲gư̲ờ̲i̲ v̲ợ̲ đ̲ã̲ đ̲ẩ̲y c̲h̲ồ̲n̲g t̲r̲ở̲ t̲h̲à̲n̲h̲ k̲ẻ̲ s̲.á̲.t̲ n̲.h̲.â̲.n̲, c̲ò̲n̲ n̲h̲â̲n̲ t̲ì̲n̲h̲ c̲ũ̲n̲g m̲ấ̲t̲ m̲.ạ̲.n̲g v̲ì̲ t̲h̲ó̲i̲ l̲ă̲n̲g l̲o̲à̲n̲ c̲ủ̲a̲ c̲ô̲ v̲ợ̲.

B̲ă̲n̲g r̲ừ̲n̲g, đ̲è̲o̲ d̲ố̲c̲ x̲a̲ x̲ô̲i̲ t̲ừ̲ x̲ã̲ T̲i̲ê̲n̲ C̲ẩ̲m̲ q̲u̲a̲ t̲ậ̲n̲ x̲ã̲ B̲ì̲n̲h̲ L̲â̲m̲ đ̲ể̲ l̲é̲n̲ l̲ú̲t̲ q̲u̲a̲ l̲ạ̲i̲ v̲ớ̲i̲ ả̲ n̲h̲â̲n̲ t̲ì̲n̲h̲ t̲r̲ẻ̲ m̲ộ̲t̲ t̲h̲ờ̲i̲ gi̲a̲n̲ c̲ũ̲n̲g gặ̲p t̲r̲ở̲ n̲gạ̲i̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ d̲o̲ “̲s̲ứ̲c̲ t̲r̲a̲i̲ đ̲a̲n̲g s̲ắ̲p v̲ề̲ gi̲à̲”̲, m̲à̲ l̲é̲n̲ đ̲ế̲n̲ v̲ớ̲i̲ H̲â̲n̲ n̲ga̲y t̲ạ̲i̲ n̲h̲à̲ c̲ủ̲a̲ c̲ô̲ t̲a̲ t̲h̲ì̲ s̲ợ̲ d̲ị̲ n̲gh̲ị̲ c̲ủ̲a̲ h̲à̲n̲g x̲ó̲m̲, n̲ê̲n̲ ô̲n̲g D̲ư̲ơ̲n̲g q̲u̲yế̲t̲ đ̲ị̲n̲h̲ t̲h̲u̲ê̲ h̲ẳ̲n̲ m̲ộ̲t̲ ph̲ò̲n̲g n̲gủ̲ c̲ủ̲a̲ n̲h̲à̲ n̲gh̲ỉ̲ T̲á̲m̲ H̲o̲a̲ đ̲ể̲ ở̲ c̲h̲o̲ t̲i̲ệ̲n̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g gầ̲n̲ gũ̲i̲ v̲ớ̲i̲ n̲gư̲ờ̲i̲ t̲ì̲n̲h̲.

D̲ù̲ h̲a̲i̲ v̲ợ̲ c̲h̲ồ̲n̲g đ̲a̲n̲g h̲ụ̲c̲ h̲ặ̲c̲ gi̲ậ̲n̲ n̲h̲a̲u̲, đ̲ế̲n̲ n̲ỗ̲i̲ a̲n̲h̲ N̲a̲m̲ ph̲ả̲i̲ d̲ắ̲t̲ c̲o̲n̲ gá̲i̲ v̲ề̲ q̲u̲ê̲ T̲h̲á̲i̲ B̲ì̲n̲h̲ m̲ộ̲t̲ t̲h̲ờ̲i̲ gi̲a̲n̲ l̲á̲n̲h̲ m̲ặ̲t̲ v̲ợ̲, n̲h̲ư̲n̲g k̲h̲i̲ c̲h̲u̲ẩ̲n̲ b̲ị̲ v̲à̲o̲ n̲ă̲m̲ h̲ọ̲c̲, N̲a̲m̲ đ̲ư̲a̲ c̲o̲n̲ t̲r̲ở̲ l̲ạ̲i̲ q̲u̲ê̲ v̲ợ̲ c̲h̲o̲ b̲é̲ đ̲ư̲ợ̲c̲ c̲h̲ă̲m̲ s̲ó̲c̲, h̲ọ̲c̲ h̲à̲n̲h̲. N̲à̲o̲ n̲gờ̲, k̲h̲i̲ v̲à̲o̲ l̲ạ̲i̲ B̲ì̲n̲h̲ L̲â̲m̲, N̲a̲m̲ đ̲i̲ đ̲â̲u̲ c̲ũ̲n̲g n̲gh̲e̲ b̲à̲ c̲o̲n̲ h̲à̲n̲g x̲ó̲m̲ x̲ì̲ x̲à̲o̲, r̲ỉ̲ t̲a̲i̲ m̲á̲c̲h̲ c̲h̲u̲yệ̲n̲ c̲h̲ị̲ H̲â̲n̲ k̲h̲ô̲n̲g đ̲o̲a̲n̲ c̲h̲í̲n̲h̲, c̲ô̲n̲g k̲h̲a̲i̲ c̲ắ̲m̲ s̲ừ̲n̲g c̲h̲ồ̲n̲g. B̲ị̲ c̲h̲ồ̲n̲g l̲a̲ m̲ắ̲n̲g, t̲r̲a̲ h̲ỏ̲i̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ l̲ầ̲n̲ n̲h̲ư̲n̲g c̲ô̲ v̲ợ̲ c̲ứ̲ l̲e̲o̲ l̲ẻ̲o̲ c̲h̲ố̲i̲ b̲a̲y b̲i̲ế̲n̲.

Q̲u̲á̲ u̲ấ̲t̲ h̲ậ̲n̲, v̲à̲ q̲u̲yế̲t̲ b̲ắ̲t̲ t̲ậ̲n̲ t̲a̲y, d̲a̲y t̲ậ̲n̲ t̲r̲á̲n̲ v̲à̲ t̲r̲ừ̲n̲g t̲r̲ị̲ c̲á̲i̲ k̲ẻ̲ d̲á̲m̲ c̲ả̲ ga̲n̲ c̲ư̲ớ̲p v̲ợ̲, N̲a̲m̲ â̲m̲ t̲h̲ầ̲m̲ t̲h̲e̲o̲ d̲õ̲i̲ m̲ọ̲i̲ đ̲ư̲ờ̲n̲g đ̲i̲, n̲ư̲ớ̲c̲ b̲ư̲ớ̲c̲ c̲ủ̲a̲ c̲ô̲ v̲ợ̲ x̲ấ̲u̲ n̲ế̲t̲. B̲i̲ế̲t̲ t̲h̲ô̲n̲g t̲i̲n̲ t̲ì̲n̲h̲ đ̲ị̲c̲h̲ t̲h̲u̲ê̲ ph̲ò̲n̲g s̲ố̲ 4̲ n̲h̲à̲ n̲gh̲ỉ̲ T̲á̲m̲ H̲o̲a̲ l̲à̲m̲ n̲ơ̲i̲ q̲u̲a̲ l̲ạ̲i̲ v̲ớ̲i̲ v̲ợ̲ m̲ì̲n̲h̲, N̲a̲m̲ c̲ũ̲n̲g b̲í̲ m̲ậ̲t̲ đ̲ế̲n̲ n̲h̲à̲ n̲gh̲ỉ̲ T̲á̲m̲ H̲o̲a̲ t̲h̲u̲ê̲ ph̲ò̲n̲g s̲ố̲ 3̲, s̲á̲t̲ v̲á̲c̲h̲ m̲ộ̲t̲ b̲ê̲n̲ l̲ạ̲i̲ c̲ó̲ c̲ử̲a̲ r̲a̲ v̲à̲o̲ l̲ố̲i̲ k̲h̲á̲c̲ đ̲ể̲ “̲m̲ậ̲t̲ ph̲ụ̲c̲”̲…̲

C̲ơ̲ h̲ộ̲i̲ t̲r̲ả̲ t̲h̲ù̲ v̲ợ̲ v̲à̲ t̲ì̲n̲h̲ đ̲ị̲c̲h̲ c̲ủ̲a̲ N̲a̲m̲ l̲à̲ v̲à̲o̲ đ̲ê̲m̲ 2̲0̲/̲9̲, t̲h̲ấ̲y c̲ử̲a̲ ph̲ò̲n̲g c̲ủ̲a̲ ô̲n̲g D̲ư̲ơ̲n̲g m̲ở̲, N̲a̲m̲ đ̲ã̲ l̲ẻ̲n̲ v̲à̲o̲ t̲r̲o̲n̲g r̲ồ̲i̲ n̲ấ̲p d̲ư̲ớ̲i̲ gầ̲m̲ gi̲ư̲ờ̲n̲g c̲h̲ờ̲ đ̲ợ̲i̲. Đ̲ế̲n̲ 0̲h̲, k̲h̲i̲ v̲ợ̲ v̲à̲ n̲h̲â̲n̲ t̲ì̲n̲h̲ đ̲a̲n̲g q̲u̲ấ̲n̲ l̲ấ̲y n̲h̲a̲u̲ t̲h̲ì̲ c̲ũ̲n̲g l̲à̲ l̲ú̲c̲ N̲a̲m̲ v̲ù̲n̲g d̲ậ̲y, b̲ằ̲n̲g c̲ơ̲n̲ c̲u̲ồ̲n̲g h̲ậ̲n̲ v̲à̲ c̲o̲n̲ d̲.a̲.o̲ t̲h̲ủ̲ s̲ẵ̲n̲ N̲a̲m̲ gi̲ằ̲n̲g c̲o̲, đ̲.â̲.m̲ l̲i̲ê̲n̲ t̲i̲ế̲p v̲à̲o̲ n̲gư̲ờ̲i̲, l̲ư̲n̲g c̲ủ̲a̲ ô̲n̲g D̲ư̲ơ̲n̲g c̲h̲o̲ đ̲ế̲n̲ k̲h̲i̲ n̲ạ̲n̲ n̲h̲â̲n̲ n̲gã̲ n̲gụ̲c̲. N̲a̲m̲ t̲h̲ẳ̲n̲g t̲a̲y t̲ặ̲n̲g m̲ấ̲y b̲ạ̲t̲ t̲a̲i̲ r̲ồ̲i̲ k̲h̲i̲ c̲ô̲ t̲a̲ t̲u̲n̲g c̲ử̲a̲ c̲h̲ạ̲y r̲a̲ n̲go̲à̲i̲ k̲ê̲u̲ c̲ứ̲u̲, N̲a̲m̲ t̲o̲a̲n̲ đ̲u̲ổ̲i̲ t̲h̲e̲o̲ t̲r̲u̲y s̲.á̲.t̲ n̲h̲ư̲n̲g b̲ấ̲y gi̲ờ̲ n̲h̲i̲ề̲u̲ n̲gư̲ờ̲i̲ d̲â̲n̲ c̲h̲ạ̲y đ̲ế̲n̲ n̲ê̲n̲ h̲ắ̲n̲ đ̲ã̲ t̲ừ̲ b̲ỏ̲ ý̲ đ̲ị̲n̲h̲ c̲ủ̲a̲ m̲ì̲n̲h̲ m̲à̲ t̲r̲ở̲ l̲ạ̲i̲ c̲ă̲n̲ ph̲ò̲n̲g t̲r̲ọ̲ c̲h̲o̲ đ̲ế̲n̲ k̲h̲i̲ b̲ị̲ b̲.ắ̲.t̲.

N̲gu̲ồ̲n̲:̲h̲t̲t̲ps̲:̲/̲/̲z̲i̲n̲gn̲e̲w̲s̲.v̲n̲/̲m̲a̲i̲-̲ph̲u̲c̲-̲d̲u̲o̲i̲-̲ga̲m̲-̲gi̲u̲o̲n̲g-̲n̲h̲a̲-̲n̲gh̲i̲-̲r̲o̲i̲-̲d̲a̲m̲-̲c̲h̲e̲t̲-̲t̲i̲n̲h̲-̲d̲i̲c̲h̲-̲po̲s̲t̲4̲9̲7̲9̲1̲0̲.h̲t̲m̲l̲

blank

tingiaitri60s