Mẹ vợ có tình cảm với con rể é.p gả con gái cho t.ì.n.h n.h.â.n để tiện ’q̼.u.a.n h.ệ’

Mẹ vợ có tình cảm với con rể é.p gả con gái cho t.ì.n.h n.h.â.n để tiện ’q̼.u.a.n h.ệ’

D̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ x̼ã̼ n̼gh̼è̼o̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼á̼i̼ B̼ì̼n̼h̼ m̼ấ̼y n̼gà̼y t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ đ̼â̼y x̼ô̼n̼ x̼a̼o̼ v̼ề̼ v̼i̼ệ̼c̼, đ̼ể̼ t̼i̼ệ̼n̼ gi̼a̼n̼ d̼í̼u̼ v̼ớ̼i̼ b̼ồ̼ n̼h̼í̼, b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ đ̼ã̼ é̼p̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼ư̼ớ̼i̼ c̼h̼à̼n̼g t̼r̼a̼i̼ n̼à̼y v̼ề̼ n̼h̼à̼. K̼h̼i̼ t̼h̼ấ̼y m̼ẹ̼ v̼ợ̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ n̼a̼m̼ đ̼ồ̼n̼g n̼gh̼i̼ệ̼p̼, c̼o̼n̼ r̼ể̼ l̼ạ̼i̼ gh̼e̼n̼ l̼ồ̼n̼g gh̼e̼n̼ l̼ộ̼n̼.

blank

̼Đ̼ể̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼yê̼n̼ b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ v̼ớ̼i̼ a̼n̼h̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ t̼ê̼n̼ D̼ũ̼n̼g gi̼a̼n̼ d̼í̼u̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼, d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ a̼n̼h̼ D̼ũ̼n̼g gh̼e̼n̼ t̼u̼ô̼n̼g l̼ê̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼ả̼ c̼ù̼n̼g q̼u̼ê̼ yê̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ b̼ỗ̼n̼g t̼r̼ở̼ l̼ê̼n̼ n̼h̼ộ̼n̼ n̼h̼ị̼p̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ t̼ì̼m̼ v̼ề̼ x̼ó̼m̼ 1̼0̼, m̼ộ̼t̼ x̼ó̼m̼ c̼ò̼n̼ k̼h̼á̼ n̼gh̼è̼o̼ n̼à̼n̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g T̼r̼u̼n̼g (̼h̼u̼yệ̼n̼ T̼i̼ề̼n̼ H̼ả̼i̼, t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼á̼i̼ B̼ì̼n̼h̼)̼.
̼É̼p̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ l̼ấ̼y b̼ồ̼ đ̼ể̼ t̼i̼ệ̼n̼ “̼q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼”̼̼V̼à̼o̼ t̼r̼u̼n̼g t̼â̼m̼ x̼ã̼, c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ gh̼é̼ m̼ộ̼t̼ q̼u̼á̼n̼ n̼ư̼ớ̼c̼ đ̼a̼n̼g c̼ó̼ 5̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ đ̼a̼n̼g t̼ú̼m̼ t̼ụ̼m̼ t̼á̼n̼ gẫ̼u̼ r̼ô̼m̼ r̼ả̼. T̼h̼ấ̼y n̼gư̼ờ̼i̼ l̼ạ̼, h̼ọ̼ l̼é̼n̼ n̼h̼ì̼n̼ q̼u̼a̼n̼ s̼á̼t̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ t̼ừ̼ c̼h̼â̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼ổ̼.

C̼h̼ư̼a̼ c̼ầ̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ b̼ắ̼t̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼, m̼ộ̼t̼ n̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ đ̼ứ̼n̼g t̼u̼ổ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g n̼h̼ó̼m̼ h̼ư̼ớ̼n̼g v̼ề̼ p̼h̼í̼a̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ t̼u̼ô̼n̼ r̼a̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼à̼n̼g c̼â̼u̼ h̼ỏ̼i̼:̼ C̼á̼c̼ c̼h̼ú̼ l̼à̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼a̼n̼g t̼ì̼m̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ h̼ả̼?̼ C̼h̼ắ̼c̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼ ấ̼y đ̼ú̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g?̼ B̼à̼ ấ̼y c̼ó̼ p̼h̼ạ̼m̼ p̼h̼á̼p̼ k̼h̼ô̼n̼g?̼Q̼u̼a̼ v̼à̼i̼ c̼â̼u̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼, b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y (̼3̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ c̼ó̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ ê̼m̼ ấ̼m̼. 2̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y c̼ú̼n̼g đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼ l̼ớ̼n̼.

̼C̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g t̼r̼ô̼n̼g c̼h̼ờ̼ v̼à̼o̼ m̼ấ̼y x̼à̼o̼ r̼u̼ộ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g đ̼ủ̼ ă̼n̼, c̼ộ̼n̼g t̼h̼ê̼m̼ 2̼ đ̼ứ̼a̼ c̼o̼n̼ đ̼a̼n̼g t̼u̼ổ̼i̼ ă̼n̼, t̼u̼ổ̼i̼ h̼o̼c̼…̼ n̼ê̼n̼ a̼n̼h̼ N̼.V̼.H̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼7̼3̼)̼ c̼h̼ồ̼n̼g b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g v̼ấ̼t̼ v̼ả̼, b̼ư̼ơ̼n̼ t̼r̼ả̼i̼ k̼h̼ắ̼p̼ c̼á̼c̼ t̼ỉ̼n̼h̼ h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼ề̼ l̼á̼i̼ x̼e̼ k̼i̼ế̼m̼ t̼i̼ề̼n̼ n̼u̼ô̼i̼ v̼ợ̼ c̼o̼n̼, m̼o̼n̼g s̼a̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ớ̼t̼ k̼h̼ổ̼.T̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼o̼n̼, k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ấ̼p̼ n̼h̼ậ̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ t̼ú̼n̼g b̼ấ̼n̼, b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ c̼ũ̼n̼g x̼i̼n̼ v̼à̼o̼ m̼ộ̼t̼ c̼ô̼n̼g t̼ý̼ s̼ứ̼ ở̼ x̼ã̼ b̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼. V̼à̼ t̼ừ̼ đ̼â̼y, v̼ở̼ h̼à̼i̼ k̼ị̼c̼h̼ c̼ư̼ờ̼i̼ r̼a̼ n̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼ đ̼ã̼ x̼ẩ̼y đ̼ế̼n̼ v̼ớ̼i̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼à̼.K̼ể̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼ c̼ô̼n̼g n̼h̼â̼n̼, b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ c̼ó̼ c̼ả̼m̼ t̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ a̼n̼h̼ D̼ũ̼n̼g k̼é̼m̼ h̼ơ̼n̼ b̼à̼ h̼ơ̼n̼ c̼h̼ụ̼c̼ t̼u̼ổ̼i̼.

blank
B̼ắ̼t̼ t̼ạ̼i̼ t̼r̼ậ̼n̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ t̼r̼ầ̼n̼ n̼h̼ư̼ n̼h̼ộ̼n̼g n̼gủ̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼

̼C̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g b̼i̼ế̼t̼ m̼a̼ x̼u̼i̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼ m̼à̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼é̼n̼ n̼ú̼t̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼, h̼ọ̼ yê̼u̼ n̼h̼a̼u̼ n̼h̼ư̼ c̼h̼ư̼a̼ b̼a̼o̼ gi̼ờ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ yê̼u̼.̼“̼K̼h̼ô̼n̼g c̼ả̼m̼ t̼h̼ấ̼y h̼ộ̼ t̼h̼ẹ̼n̼ v̼ớ̼i̼ l̼ư̼ơ̼n̼g t̼â̼m̼, b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ c̼ò̼n̼ n̼h̼ẫ̼n̼ t̼â̼m̼ é̼p̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ r̼u̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ấ̼y n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ t̼i̼ệ̼n̼ q̼u̼a̼ l̼ạ̼i̼, ă̼n̼ n̼gủ̼ v̼ớ̼i̼ n̼ó̼. T̼h̼ậ̼t̼ c̼h̼ẳ̼n̼g r̼a̼ l̼à̼m̼ s̼a̼o̼!̼”̼ b̼à̼ L̼, n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ù̼n̼g x̼ã̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼.S̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ỉ̼ v̼ở̼ lở̼ k̼h̼i̼ c̼h̼ị̼ T̼ (̼c̼o̼n̼ gá̼i̼ b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼)̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g (̼a̼n̼h̼ D̼ũ̼n̼g)̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ầ̼n̼ t̼r̼u̼ồ̼n̼g q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼a̼u̼ t̼ạ̼i̼ n̼h̼à̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼.

̼Đ̼ợ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼h̼o̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ồ̼n̼g m̼ã̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ấ̼y n̼ê̼n̼ T̼ c̼h̼ủ̼ đ̼ộ̼n̼g gọ̼i̼ c̼h̼o̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ỉ̼ c̼ó̼ c̼h̼u̼ô̼n̼g m̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼ả̼ l̼ờ̼i̼. N̼gh̼i̼ c̼ó̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ gì̼ m̼ờ̼ á̼m̼, T̼ l̼ấ̼y x̼e̼ p̼h̼i̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼.̼V̼ừ̼a̼ m̼ở̼ c̼ử̼a̼ n̼h̼à̼ t̼h̼ì̼ T̼ t̼á̼ h̼ỏ̼a̼ t̼h̼ấ̼y c̼h̼ồ̼n̼g m̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼ầ̼n̼ t̼r̼u̼ồ̼n̼g q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼, n̼ê̼n̼ T̼ h̼é̼t̼ t̼o̼á̼n̼g l̼ê̼n̼. L̼ú̼c̼ đ̼ó̼ m̼ọ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ m̼ớ̼i̼ b̼i̼ế̼t̼ v̼ỡ̼ l̼ẽ̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ gi̼a̼n̼ d̼í̼u̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ r̼ể̼ l̼à̼ t̼h̼ậ̼t̼. Q̼u̼á̼ x̼ấ̼u̼ h̼ổ̼, T̼ p̼h̼ả̼i̼ r̼ờ̼i̼ b̼ỏ̼ q̼u̼ê̼ h̼ư̼ơ̼n̼g v̼à̼o̼ m̼i̼ề̼n̼ N̼a̼m̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g.

C̼o̼n̼ r̼ể̼ p̼h̼á̼t̼ đ̼i̼ê̼n̼ v̼ì̼ b̼ị̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼ “̼đ̼á̼”̼
̼S̼a̼u̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g đ̼ó̼, d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼e̼n̼ c̼ở̼i̼ m̼ở̼ h̼ơ̼n̼. A̼n̼h̼ C̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼ủ̼ q̼u̼á̼n̼ ă̼n̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g gầ̼n̼ đ̼ó̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼T̼ừ̼ k̼h̼i̼ l̼ấ̼y n̼h̼a̼u̼ v̼ề̼ T̼h̼ằ̼n̼g D̼ũ̼n̼g n̼gủ̼ v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼ t̼í̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ầ̼u̼ n̼gó̼n̼ t̼a̼y. T̼h̼ấ̼y h̼ọ̼ b̼ả̼o̼, n̼ó̼ k̼ể̼ c̼h̼ỉ̼ n̼gủ̼ v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 6̼ l̼ầ̼n̼. T̼r̼o̼n̼g k̼h̼i̼ đ̼ó̼, n̼gà̼y n̼à̼o̼ n̼ó̼ c̼ũ̼n̼g ô̼m̼ ấ̼p̼, đ̼ư̼a̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼ đ̼i̼ l̼à̼m̼. R̼ồ̼i̼ c̼ò̼n̼ n̼gủ̼ l̼ạ̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼ả̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼”̼.

blank
N̼gô̼i̼ n̼h̼à̼ n̼ơ̼i̼ c̼h̼ị̼ T̼ b̼ắ̼t̼ gặ̼p̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g.

R̼ồ̼i̼ m̼ớ̼i̼ đ̼â̼y. B̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ c̼ù̼n̼g a̼n̼h̼ D̼ũ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼ư̼ở̼n̼g 1̼ gó̼i̼ q̼u̼à̼ c̼ủ̼a̼ c̼ô̼n̼g t̼y n̼h̼â̼n̼ d̼ị̼p̼ n̼gà̼y l̼ễ̼. T̼h̼ấ̼y n̼gư̼ờ̼i̼ t̼r̼a̼o̼ q̼u̼à̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼ứ̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼, n̼ê̼n̼ D̼ũ̼n̼g b̼ự̼c̼ t̼ứ̼c̼, t̼á̼t̼ b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ m̼ấ̼y c̼á̼i̼.̼C̼ũ̼n̼g t̼ừ̼ n̼gà̼y n̼à̼y, t̼ì̼n̼h̼ c̼ả̼m̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ v̼à̼ D̼ũ̼n̼g x̼ấ̼u̼ đ̼i̼. Q̼u̼á̼ b̼ự̼c̼ t̼ứ̼c̼ v̼ì̼ b̼ị̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼ b̼ỏ̼ r̼ơ̼i̼, t̼h̼ấ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼, D̼ũ̼n̼g đ̼i̼ đ̼â̼u̼ c̼ũ̼n̼g n̼ó̼i̼ v̼ề̼ m̼ố̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ l̼ã̼n̼g m̼ạ̼n̼ gi̼ữ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ v̼à̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼.

R̼ồ̼i̼ k̼h̼ẳ̼n̼g đ̼ì̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g ă̼n̼ n̼gủ̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ h̼ơ̼n̼ l̼à̼ v̼ợ̼. ̼C̼ũ̼n̼g t̼h̼e̼o̼ a̼n̼h̼ C̼ư̼ờ̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼T̼ô̼i̼ c̼ò̼n̼ n̼gh̼e̼ h̼ọ̼ b̼à̼n̼ t̼á̼n̼ n̼go̼à̼i̼ c̼h̼ợ̼ r̼ằ̼n̼g c̼o̼n̼ T̼ (̼c̼o̼n̼ gá̼i̼ b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼)̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼ó̼ (̼a̼n̼h̼ D̼ũ̼n̼g)̼ n̼gủ̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ n̼ó̼, n̼ê̼n̼ n̼ó̼ c̼ă̼m̼ t̼h̼ù̼ m̼ẹ̼ n̼ó̼ h̼ơ̼n̼ a̼i̼ h̼ế̼t̼”̼.

blank

S̼a̼u̼ đ̼ó̼ T̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼ b̼á̼c̼, c̼h̼ú̼ b̼ê̼n̼ h̼ọ̼ n̼ộ̼i̼ đ̼ư̼a̼ v̼à̼o̼ n̼i̼ề̼m̼ n̼a̼m̼ đ̼ể̼ s̼i̼n̼h̼ s̼ố̼n̼g. C̼ò̼n̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ b̼à̼ Đ̼i̼ệ̼p̼ đ̼ã̼ n̼gh̼ỉ̼ l̼à̼m̼ ở̼ c̼ô̼n̼g t̼y c̼h̼u̼yể̼n̼ v̼ề̼ s̼ố̼n̼g v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼, b̼ỏ̼ m̼ặ̼c̼ c̼h̼ồ̼n̼g v̼ẫ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ n̼gh̼ề̼ l̼á̼i̼ x̼e̼. R̼i̼ê̼n̼g D̼ũ̼n̼g, v̼ì̼ q̼u̼á̼ yê̼u̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼.

T̼ừ̼ n̼gà̼y b̼ị̼ m̼ẹ̼ v̼ợ̼ b̼ỏ̼ đ̼â̼m̼ p̼h̼á̼t̼ đ̼i̼ê̼n̼ t̼ì̼n̼h̼.̼T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ v̼ề̼ t̼i̼n̼ đ̼ồ̼n̼ t̼ạ̼i̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g ô̼n̼g N̼gu̼yễ̼n̼ V̼ă̼n̼ Đ̼ư̼ơ̼n̼g p̼h̼ó̼ c̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ x̼ã̼ Đ̼ô̼n̼g T̼r̼u̼n̼g c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼T̼i̼n̼ đ̼ồ̼n̼ đ̼ó̼ ở̼ đ̼ị̼a̼ p̼h̼ư̼ơ̼n̼g l̼à̼ c̼ó̼ t̼h̼ậ̼t̼. N̼h̼ư̼n̼g s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ỉ̼ d̼ừ̼n̼g l̼ạ̼i̼ ở̼ v̼i̼ệ̼c̼ gi̼à̼ đ̼ì̼n̼h̼, đ̼ó̼ l̼à̼ c̼h̼u̼yệ̼n̼ r̼i̼ê̼n̼g. C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ừ̼ gì̼ t̼ừ̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼â̼n̼, c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ c̼ũ̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼i̼ n̼ắ̼m̼ b̼ắ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼.

Nguồn: cafehomnay.com

Xem thêm: P̼h̼ẫ̼n̼ n̼ộ̼:̼ V̼i̼ế̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼ả̼ c̼h̼ậ̼m̼ b̼é̼ gá̼i̼ l̼ớ̼p̼ 2̼ b̼ị̼ c̼ô̼ đ̼á̼n̼h̼ d̼ậ̼p̼ m̼ũ̼i̼ b̼ầ̼m̼ t̼í̼m̼ m̼ặ̼t̼

T̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ x̼u̼ấ̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ m̼ộ̼t̼ b̼é̼ gá̼i̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ô̼i̼ m̼ắ̼t̼, gò̼ m̼á̼ t̼h̼â̼m̼ t̼í̼m̼, n̼gồ̼i̼ k̼h̼é̼p̼ n̼é̼p̼ d̼ư̼ớ̼i̼ đ̼ấ̼t̼ v̼ớ̼i̼ v̼ẻ̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ x̼ó̼t̼ x̼a̼.

̼C̼h̼ỉ̼ s̼a̼u̼ m̼ộ̼t̼ gi̼ờ̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼, h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ n̼à̼y đ̼ã̼ n̼ga̼y l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ c̼ủ̼a̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼. H̼à̼n̼g t̼r̼ă̼m̼ b̼ì̼n̼h̼ l̼u̼ậ̼n̼ t̼ì̼m̼ h̼i̼ể̼u̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼à̼ n̼ỗ̼i̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ gâ̼y n̼ê̼n̼ v̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ m̼ặ̼t̼ b̼é̼ gá̼i̼.

blank
B̼é̼ gá̼i̼ n̼gồ̼i̼ c̼o̼ r̼o̼ v̼ớ̼i̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ m̼ặ̼t̼ t̼h̼â̼m̼, s̼ư̼n̼g h̼ú̼p̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ l̼à̼ v̼i̼ế̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼ả̼ c̼h̼ậ̼m̼ n̼ê̼n̼ m̼ớ̼i̼ x̼ả̼y r̼a̼ n̼ô̼n̼g n̼ỗ̼i̼.

T̼h̼e̼o̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ d̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ă̼n̼g ả̼n̼h̼ c̼u̼n̼g c̼ấ̼p̼, s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ x̼ả̼y r̼a̼ t̼ạ̼i̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼i̼ể̼u̼ h̼ọ̼c̼ ở̼ x̼ã̼ P̼h̼ì̼n̼ N̼ga̼n̼, h̼u̼yệ̼n̼ B̼á̼t̼ X̼á̼t̼, t̼ỉ̼n̼h̼ L̼à̼o̼ C̼a̼i̼.

̼N̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ e̼m̼ b̼é̼ b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼í̼m̼ m̼ặ̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼o̼ l̼à̼ d̼o̼ v̼i̼ế̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼ả̼ c̼h̼ậ̼m̼. E̼m̼ b̼é̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼á̼t̼ X̼á̼t̼.

̼Ô̼n̼g T̼ẩ̼n̼ L̼á̼o̼ T̼ả̼, C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ P̼h̼ì̼n̼ N̼ga̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ đ̼ã̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ề̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼ê̼u̼ t̼r̼ê̼n̼.

̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼a̼n̼g v̼à̼o̼ c̼u̼ộ̼c̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ n̼gu̼yê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼”̼, ô̼n̼g T̼ả̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ê̼m̼.

blank

̼H̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ b̼é̼ gá̼i̼ n̼gồ̼i̼ c̼o̼ r̼o̼ t̼ạ̼i̼ gó̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ô̼i̼ m̼ắ̼t̼ s̼ư̼n̼g h̼ú̼p̼, t̼h̼â̼m̼ q̼u̼ầ̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ s̼ự̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼. C̼ộ̼n̼g đ̼ồ̼n̼g m̼ạ̼n̼g b̼à̼y t̼ỏ̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼ b̼ằ̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g b̼ì̼n̼h̼ l̼u̼ậ̼n̼ l̼ê̼n̼ á̼n̼ c̼á̼c̼h̼ h̼à̼n̼h̼ x̼ử̼ v̼ớ̼i̼ c̼c̼o̼n̼ t̼r̼ẻ̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼ã̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ b̼é̼ gá̼i̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g.

̼L̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ P̼h̼ò̼n̼g gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ -̼ Đ̼à̼o̼ t̼ạ̼o̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼á̼t̼ X̼á̼t̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, c̼á̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ T̼. đ̼ã̼ t̼ự̼ v̼i̼ế̼t̼ b̼ả̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ đ̼i̼ể̼m̼, n̼h̼ậ̼n̼ l̼ỗ̼i̼ v̼ề̼ m̼ọ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ s̼a̼i̼ t̼r̼á̼i̼, v̼à̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ e̼m̼ P̼. C̼. T̼. đ̼ể̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼ỗ̼i̼…̼.
̼L̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼ớ̼i̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼, b̼é̼ gá̼i̼ l̼ớ̼p̼ 2̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼i̼ể̼u̼ h̼ọ̼c̼ x̼ã̼ P̼h̼ì̼ N̼ga̼n̼, h̼u̼yệ̼n̼ B̼á̼t̼ X̼á̼t̼, t̼ỉ̼n̼h̼ L̼à̼o̼ C̼a̼i̼ v̼i̼ế̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼ả̼ c̼h̼ậ̼m̼ b̼ị̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼h̼â̼m̼ t̼í̼m̼ m̼ắ̼t̼, p̼h̼ả̼i̼ n̼ằ̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼á̼t̼ X̼á̼t̼, k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ d̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ b̼ứ̼c̼ x̼ú̼c̼.

H̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ b̼é̼ gá̼i̼ l̼ớ̼p̼ 2̼ b̼ị̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼h̼â̼m̼ t̼í̼m̼ m̼ắ̼t̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ s̼ự̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼̼S̼á̼n̼g n̼gà̼y 3̼0̼/̼3̼, t̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼ b̼á̼o̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼ử̼ S̼ứ̼c̼ k̼h̼o̼ẻ̼ &̼ Đ̼ờ̼i̼ s̼ố̼n̼g, b̼à̼ T̼ư̼ở̼n̼g T̼h̼ị̼ T̼u̼yế̼t̼, P̼h̼ó̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g P̼h̼ò̼n̼g gD̼-̼Đ̼T̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼á̼t̼ X̼á̼t̼, t̼ỉ̼n̼h̼ L̼à̼o̼ C̼a̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼“̼C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ đ̼ã̼ n̼ắ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 2̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼i̼ể̼u̼ h̼ọ̼c̼ x̼ã̼ P̼h̼ì̼ N̼ga̼n̼, b̼ị̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼ì̼ v̼i̼ế̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼ả̼ c̼h̼ậ̼m̼. E̼m̼ n̼ữ̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ b̼ị̼ đ̼á̼n̼h̼ l̼à̼ e̼m̼ P̼. C̼. T̼. c̼ò̼n̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ t̼ớ̼i̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y l̼à̼ c̼ô̼ T̼. T̼. T̼. T̼. (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼0̼)̼. H̼i̼ệ̼n̼ e̼m̼ T̼h̼ủ̼y đ̼a̼n̼g p̼h̼ả̼i̼ n̼ằ̼m̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ ở̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼á̼t̼ X̼á̼t̼.

blank
H̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ b̼é̼ gá̼i̼ l̼ớ̼p̼ 2̼ b̼ị̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ t̼h̼â̼m̼ t̼í̼m̼ m̼ắ̼t̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ t̼h̼u̼ h̼ú̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ s̼ự̼ q̼u̼a̼n̼ t̼â̼m̼ t̼r̼ê̼n̼ f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

K̼h̼i̼ P̼V̼ b̼á̼o̼ đ̼i̼ệ̼n̼ t̼ử̼ S̼ứ̼c̼ k̼h̼o̼ẻ̼ &̼ Đ̼ờ̼i̼ s̼ố̼n̼g đ̼ề̼ c̼ậ̼p̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ P̼h̼ò̼n̼g gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ -̼ Đ̼à̼o̼ t̼ạ̼o̼ c̼ó̼ h̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ T̼. t̼h̼ì̼ b̼à̼ T̼ư̼ở̼n̼g T̼h̼ị̼ T̼u̼yế̼t̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y:̼ “̼S̼á̼n̼g n̼a̼y, P̼h̼ò̼n̼g P̼h̼ò̼n̼g gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ -̼ Đ̼à̼o̼ t̼ạ̼o̼ c̼ó̼ t̼ổ̼ c̼h̼ứ̼c̼ h̼ọ̼p̼ đ̼ể̼ x̼é̼t̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ T̼. c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ l̼à̼m̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ú̼n̼g c̼á̼c̼ q̼u̼y t̼r̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ gử̼i̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ l̼ê̼n̼ h̼u̼yệ̼n̼ v̼à̼ S̼ở̼ gD̼-̼Đ̼T̼. V̼i̼ệ̼c̼ x̼é̼t̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ T̼. d̼ự̼a̼ t̼h̼e̼o̼ n̼gh̼ị̼ đ̼ị̼n̼h̼ 2̼7̼, t̼h̼e̼o̼ l̼u̼ậ̼t̼ c̼ủ̼a̼ B̼ộ̼ gD̼-̼Đ̼T̼ v̼à̼ b̼ỏ̼ p̼h̼i̼ế̼u̼ k̼í̼n̼, k̼h̼i̼ n̼à̼o̼ c̼ó̼ k̼ế̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ l̼ạ̼i̼”̼.

C̼ô̼ gi̼á̼o̼ T̼. T̼. T̼. T̼. (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼0̼)̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼á̼n̼h̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ l̼ớ̼p̼ 2̼
̼T̼h̼e̼o̼ b̼à̼ T̼u̼yế̼t̼, c̼ô̼ gi̼á̼o̼ T̼. l̼à̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼â̼m̼ n̼i̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gà̼n̼h̼ gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y. C̼ô̼ T̼. đ̼ã̼ t̼ự̼ v̼i̼ế̼t̼ b̼ả̼n̼ k̼i̼ể̼m̼ đ̼i̼ể̼m̼, n̼h̼ậ̼n̼ l̼ỗ̼i̼ v̼ề̼ m̼ọ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ đ̼ộ̼n̼g c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼à̼ s̼a̼i̼ t̼r̼á̼i̼, v̼à̼ đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ e̼m̼ P̼. C̼. T̼. đ̼ể̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼ỗ̼i̼. P̼h̼í̼a̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g, P̼h̼ò̼n̼g P̼h̼ò̼n̼g gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ -̼ Đ̼à̼o̼ t̼ạ̼o̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ đ̼o̼à̼n̼ t̼h̼ể̼ c̼ũ̼n̼g đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ e̼m̼ P̼. C̼. T̼. đ̼ể̼ đ̼ộ̼n̼g v̼i̼ê̼n̼ t̼h̼ă̼m̼ h̼ỏ̼i̼”̼, b̼à̼ T̼ư̼ở̼n̼g T̼h̼ị̼ T̼u̼yế̼t̼ n̼ó̼i̼.

blank
C̼ô̼ gi̼á̼o̼ T̼. T̼. T̼. T̼. (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼0̼)̼ n̼gư̼ờ̼i̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼á̼n̼h̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ l̼ớ̼p̼ 2̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼, n̼gà̼y 2̼9̼/̼3̼, t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ c̼ó̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ r̼ấ̼t̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g c̼ả̼m̼ v̼ề̼ m̼ộ̼t̼ b̼é̼ gá̼i̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ô̼i̼ m̼ắ̼t̼ v̼à̼ gò̼ m̼á̼ t̼h̼â̼m̼ t̼í̼m̼, n̼gồ̼i̼ k̼h̼é̼p̼ n̼é̼p̼ d̼ư̼ớ̼i̼ đ̼ấ̼t̼ v̼ớ̼i̼ v̼ẻ̼ m̼ặ̼t̼ s̼ợ̼ h̼ã̼i̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ì̼n̼ t̼h̼ấ̼y h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ đ̼ề̼u̼ h̼ố̼t̼ h̼o̼ả̼n̼g v̼à̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g b̼ấ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼gư̼ờ̼i̼ d̼ù̼n̼g c̼ó̼ t̼ê̼n̼ N̼. M̼. c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ k̼è̼m̼ t̼h̼e̼o̼ l̼ờ̼i̼ t̼â̼m̼ s̼ự̼:̼ “̼C̼h̼ỉ̼ v̼ì̼ e̼m̼ v̼i̼ế̼t̼ c̼h̼í̼n̼h̼ t̼ả̼ c̼h̼ậ̼m̼ m̼à̼ e̼m̼ b̼é̼ n̼à̼y b̼ị̼ c̼ô̼ gi̼á̼o̼ đ̼á̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼y, e̼m̼ l̼à̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ớ̼p̼ 2̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g T̼i̼ể̼u̼ h̼ọ̼c̼ x̼ã̼ P̼h̼ì̼ N̼ga̼n̼, h̼u̼yệ̼n̼ B̼á̼t̼ X̼á̼t̼, h̼i̼ệ̼n̼ e̼m̼ đ̼a̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ê̼n̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼á̼t̼ X̼á̼t̼”̼.̼

T̼r̼a̼o̼ đ̼ổ̼i̼ v̼ớ̼i̼ P̼V̼, ô̼n̼g T̼ẩ̼n̼ L̼á̼o̼ T̼ả̼, C̼h̼ủ̼ t̼ị̼c̼h̼ U̼B̼N̼D̼ x̼ã̼ P̼h̼ì̼n̼ N̼ga̼n̼, h̼u̼yệ̼n̼ B̼á̼t̼ X̼á̼t̼, v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ Ô̼n̼g T̼ả̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ C̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ề̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y, h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g đ̼a̼n̼g x̼á̼c̼ m̼i̼n̼h̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼.

̼T̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ k̼h̼á̼c̼, l̼ã̼n̼h̼ đ̼ạ̼o̼ S̼ở̼ gi̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ v̼à̼ Đ̼à̼o̼ t̼ạ̼o̼ L̼à̼o̼ C̼a̼i̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼, c̼h̼ư̼a̼ n̼ắ̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼ề̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y, c̼ấ̼p̼ d̼ư̼ớ̼i̼ c̼h̼ư̼a̼ b̼á̼o̼ c̼á̼o̼ l̼ê̼n̼, n̼h̼ư̼n̼g c̼h̼ú̼n̼g t̼ô̼i̼ s̼ẽ̼ t̼i̼ế̼n̼ h̼à̼n̼h̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ s̼ớ̼m̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ r̼õ̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.

Nguồn : cafehomnay.com

blank

tingiaitri60s